Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för en skola där alla barn får de kunskaper de behöver. Vi vill även främja det lokala näringslivet genom att jobba med regelförenklingar och samarbeta med lokala företag i olika frågor. Vi prioriterar barn och ungas psykiska hälsa. Växjö ska fortsätta vara ledande i klimatarbetet.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla elever har rätt att lyckas i skolan

En likvärdig skola där staten har ansvaret. Då fördelas resurser rättvist.Besluten kommer närmare elever och lärare. Skolan ska anpassa stödet för elever med särskilda behov bättre. satsa på spetsutbildning NO/ MA och stärk språkutbildningen. Mer stöd till elevhälsa..Mer rörelse och idrott under skoltid ger studieresultat-öka samverkan med föreningslivet.

Våga värna Växjö centrum

Samarbeta med företagarna i centrum för att utveckla gamla lasarettsområdet. Utred frågan om parkering och trafiksituation i Växjö centrum för att värna restauranger och andra företag i city. Skapa trygghet med fler ordningsvakter och nattvandrare från olika föreningar där ledare och föräldrar bidrar till vuxennärvaro och stabilitet.

Utveckla stöd till föreningsliv och civilsamhället

Avgörande för folkhälsan att attrahera och behålla såväl unga som äldre fysiskt aktiva och i föreningsliv i stort från skoltid till vuxenliv. Ökad samverkan föreningar-skola. Utvecklat stöd till alla oavlönade ledare i föreningslivet. Förenkla administrationen av det kommunala föreningstödet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen specifik

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill styra i majoritet tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill styra styra tillsammans med övriga allianspartier.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En del av ett aktivt klimatarbete och gröna städer ökar människors välbefinnande. I flera bostadsområden har bostadsrättsföreningar med framgång anlagt växtlighet på tak. Detta kan utvecklas ytterligare av kommunen.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill ta ett helhetsbegrepp på trafiken och parkeringssituationen i Växjö centrum. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi människor har olika behov och önskemål. Du ska ha rätt att välja den omsorg som passar dig bäst. Vi värnar individens möjlighet att välja.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är naturligt att kommunen ska fortsätta väga in miljöhänsyn vid olika upphandlingar med en medveten policy. Närodlat med minskade transporter och miljöpåverkan är också idag en allt viktigare beredskapsfråga för att säkra vår inhemska matförsörjning.

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Viktigt för Växjö och Kronobergs näringsliv och attraktivitet. - Beredskapsfråga, sjuktransport & posttransport. Viktigt för hela samhället Flygplatsen ska gå i spetsen för att utveckla ett fossilbränslefritt flyg. Vi stöttar en utveckling av framtida produktion av bioflygbränsla som VEAB tillsammans med KLM och Södra utvecklar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunala bolag ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Vi har dock ett samhällsansvar för el och energi samt en del kommunala bostäder som bör finnas kvar. Några kommunala restauranger etc ska inte bedrivas i osund konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget skulle försvåra kompetensförsörjningen ytterligare inom omsorgen. Försök med 6-timmars arbetsdag har prövats i bla Göteborgs stad utan framgång. Försöken ledde inte till minskad sjukfrånvaro eller tryggare anställningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att alla som arbetar inom hemtjänsten. Utbildning och praktik ska kvalitetssäkras genom vård- och omsorgscollege. Med uppföljning av de krav som redan finns ska utbildare och praktikhandledare kunna underkänna de som inte lever upp till adekvata krav. Kunskap inom andra språk är också bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allmännyttan ska bidra till att det finns en god tillgång på lägenheter. Särskilt viktigt är att se till att det finns en god tillgång av studentbostäder. Viktigt att även uppmuntra privata bostadsföretag och skapa variation i bostadsbyggandet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen har ansvar för att det ska finnas en bra laddinfrastruktur i Växjö men ska inte bygga eller skapa kommunala laddstolpar i egen regi.. Ansvaret för enskilda laddstationer ligger hos enskilda företag, precis som bensinstationer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Växjö måste som övriga Sverige och Europa ta sitt ansvar när människor riskerar att drabbas av krig och förtryck. Flyktingar har ett skydd från FNs regelverk och ska inte förväxlas med övrig invandring. Integrationsarbetet måste dock bli bättre.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Växjö kommun har ansvar för att alla elever som bor i kommunen har tillgång till en bra skola. Det är elever och föräldrar som genom sina val bestämmer mixen av fristående och kommunala skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det behövs nya satsningar inom kulturen, tex ett nytt scenkonsthus för regionteatern. Kultur och idrottsföreningar är viktiga för folkhälsa och skapar attraktivitet för kommunen för boende och tänkbara inflyttare. Vi måste bli bättre på att hårda kulturbyggnader. Vi vill ha ett idrottsmuseum och ett Pär Lagerkvistmuseum.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill fortsätta att arbeta för sänkt kommunalskatt.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Växjös val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Växjös val:

 • Förbättra servicen till kommunens företag
 • Verka för att familjecentraler öppnas i Lammhult, Braås och Teleborg
 • Öppna flera nya trygghetsboenden i kommunen