Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att Värmdö ska vara möjligheternas kommun för alla. Det betyder att du ska ha frihet att forma ditt eget liv utifrån dina förutsättningar på bästa sätt. Tillsammans skapar vi det Värmdö som vi vill lämna vidare till kommande generationer. Det kräver medvetenhet och satsningar på klimat, infrastruktur, samhällsbyggnad, bostadsbyggande och en levande skärgård.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på infrastrukturen – nu!

Tryck på Trafikverket att prioritera Värmdös statliga vägar, särskilt väg 222 Grisslingerakan och rondellen i Mölnvik som är två stora trafikinfarkter i kommunen just nu. Verka för en avgiftsfri Skurubro tillsammans med Nacka kommun. Bygg ut gång- och cykelvägsnätet genast. Exempel Björkvik, Stavsnäsvägen mot Sollenkroka och flera ställen på Ingarö där det saknas cykelvägar. Det ska vara möjligt a

Bostäder och infrastruktur ska gå i takt

Värmdö växer som aldrig förr. Det är bra. Vi måste dock se till att utveckling och tillväxt sker i harmoni med övriga satsningar på bostäder, infrastruktur, VA-utbyggnad och elnätsutbyggnaden. Vi måste trycka på för att våra statliga vägar ska prioriteras, så att Värmdöborna slipper spendera så mycket tid i bilköer. Vi måste också se till att vi inte blir en kommun som bygger på bostadsmarknadens

Trygg skolgång för alla

Värmdö ska vara en attraktiv skolkommun – både för personal och elev. En trygg skola är en en plats där elevers lärande står i centrum och lärarnas profession respekteras. Värna valfriheten i skolan! Du ska själv få bestämma vart ditt barn ska gå i skolan. Konkurrens mellan friskolor och den kommunala skolan är bra, det främjar utveckling. Alla har rätt till en likvärdig skolgång.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Oklart.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för samarbete med alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna Värmdö ställer sig positiva till en havsbaserad vindkraftspark i skärgården där det är möjligt utifrån förutsättningar med hänsyn till människa och miljö.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är mindre bra att vi tvingas skriva ned målet om antalet nybyggda bostäder på grund av att våra statliga vägar inte prioriteras. Värmdö växer och det är bra, men övrig infrastruktur måste utvecklas i harmoni med detta.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna Värmdö vill verka för en avgiftsfri Skurubro tillsammans med Nacka kommun.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart! Konkurrens mellan kommunala och privata skolor är bra – men konkurrensen måste ske på lika villkor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns en behov i samhället att öka andelen hyresrätter. Vi vill se mer blandad bebyggelse – att man bygger flera olika upplåtelseformer och boendeformer som fler kan efterfråga. Det gäller särskilt boende till unga som står långt från bostadsmarknaden. Men det är inte sagt att en billig hyresrätt är den bästa boendeformen för en ung person som söker sitt första boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill se mer valfrihet i äldreomsorgen – absolut ska privata aktörer få driva denna typ av verksamhet men det får inte ske utan kontroll. Det ska heller inte vara "för mycket" valfrihet så att det blir svårt för brukaren att anlita den service som hen kräver.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen har en viktig roll i energiomställningen och har en viktig insyn och möjlighet att påverka utbyggnaden av elinfrastrukturen som möjliggör fler laddstolpar. Vi ser att kommunen behöver skapa en särskild strategi för laddstolpar.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ska kommunen driva bolag i aktiebolagsform? Det är en fråga som vi ställer oss, men har inte enats i partiet ännu om ett motiverat svar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser att det är viktigt att den samordnande myndigheten Migrationsverket har en viktig roll i fördelningen och just samordningen av flyktingmottagandet. Det är inte OK att vissa kommuner smiter undan ansvar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill se en ökad dialog mellan kommunen, politiken, medborgarna och civilsamhället. T ex genom skoldialog (som vi nyss infört) och fler medborgarförslag. Däremot har vi inte tagit ställning till just fler folkomröstningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Varje skattekrona ska användas väl. Vi är för en skattesänkning när det är möjligt utan att montera ned service och kvalitet för medborgaren.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal
 • Öka tillgången på boenden med varierande stödnivåer

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Värmdös val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Öka lärartätheten i kommunens skolor