Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ulricehamn

Våra viktigaste lokala förslag

Sammanhållna skolor

Liberalerna vill att de minsta skolorna skall samverka på ett flexibelt sätt så att rena stadieskolor kan skapas. T ex en skola är ren lågstadieskola och en annan en ren mellanstadieskola. Bättre storlek på klasserna och lättare att rekrytera behöriga lärare. Vi vill också att det endast byggs en ny högstadieskola i kommunen. Ett sammanhållet Camp Lövåsen där också det nya badhuset kan placeras.

Fler trygghetsboenden

Liberalerna vill att fler trygghetsboenden byggs i kommunen.. Det kan t ex ske genom att kommunen i samarbete med privata byggherrar tillser att det byggs och kommunen sedan hyr gemensamhetsytor när det byggs i större skala. Något som redan görs i Borås.

Prioritera detaljplanearbete även på landsbygden

Liberalerna vill att det tas fram fler detaljplaner för boende och verksamheter även utanför tätorten Ulricehamn. Varje ort och område är dock unik. En eventuell batterifabrik i Lockryd gör att det fin stor potential i den södra kommundelen t ex. Kommunens inköp av mark måste också ske runt andra orter än tätorten Ulricehamn i högre grad för att möjliggöra detta.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En byggnad i Sparbankens förlängning som skärmar av Jönköpingsvägen från en förlängning/start av gågatan skulle tillföra. Boenden och trygghetsboenden behövs centralt. Parkeringsfrågan totalt i centrum behöver lösas innan det här projektet kan starta. Just sjuvåningar är tveksamt.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Utvecklingen av landsbygden behöver att en del av stränderna på de många sjöarna tas i anspråk.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den beslutade översiktsplanen visar på de prioriterade områdena i kommunen. Vindkraft är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och Ulricehamn bör ta sitt ansvar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns fler aspekter på bra skolmat än kött eller inte så att styra på den detaljnivån är inte en bra idé.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Arbetsförhållanden skall vara sådana att det inte skall behövas speciella arbetstider för just äldreomsorgen för att klara av sitt arbete.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Folkomröstningar tar ofta en fråga ur sitt sammanhang. Politiker är valda att ta ett helhetsgrepp om alla frågor. Problemet blir liknande med enfrågepartier som fokuserar på en fråga och har svårt att se helheten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att de som möter personalen skall kunna kommunicera obehindrat.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är inte en kommunal fråga att föra över pengar från de som inte bor i hyresrätt till de som gör det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kvaliteten är det viktiga, inte driftsformen. Fokus måste ligga på kvalitet oavsett kommunal eller privat regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen skal ge i första hand ge förutsättningar så att privata aktörer skall finna det attraktivt att installera och driva publika laddstolpar. För ideella föreningar, t ex bygdegårdar, eller där det av andra skäl inte är kommersiellt gångbart men ändå önskvärt av andra skäl skall kommunen kunna gå in och stötta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har ett krig i vår närhet som kan kräva att vi kan behöva ta emot fler flyktingar från framförallt Ukraina. Vägen in i arbetslivet behöver bli bättre och snabbare. Flyktingar är en stor potential för den personal och kompetensbrist som finns både i det privata och offentliga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det viktiga är att utbildningen sker med kvalitet, oavsett vem som driver skolan. Privata alternativ har ofta en liten specialiserad inriktning, språk eller pedagogik t ex. Ett sådant alternativ skulle kunna berika kommunen. Vi är dock emot skolor som baseras på religion.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I och med bygget av ett nytt kulturhus (bibliotek) så kommer budgeten för kultur behöva ökas. Kulturhuset kommer med all sannolikhet också öka aktiviteten inom kulturen, ideellt och på annat sätt vilket i sin tur ger incitament för kommunen att lägga mer pengar på kultur framöver.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kommunen har stora investeringar framför oss samtidigt som skattebetalarnas pengar skall användas klokt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ulricehamns val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga bostäder för äldre
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar L: Extra viktig Fler vuxna inom skolan med olika kompetenser, t ex kuratorer, lärarassistenter et c som gör att lärarna kan fokusera på att undervisa. Befolkningen blir äldre samtidigt som de äldre är friskare. Fler trygghetsboende med mindre ofrivillig ensamhet är viktigt.