Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Tyresö

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna anser att det är en självklarhet att du ska få leva ditt liv som du vill. Vi prioriterar alltid skolan eftersom utbildning ger människor makten att hitta sina egna vägar i livet, oavsett hur starten har sett ut. En röst på Liberalerna är en röst för allas rätt till god utbildning, en hållbar samhällsutveckling, socialt ansvarstagande och frihet och demokrati i Tyresö kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Varsam stadsutveckling i kommunen med fokus på offentlig och kommersiell service

Vi prioriterar främst utveckling av trafikinfrastruktur och nya skolor vid Njupkärr och Stimmet. Vi vill även utöka handeln i centrum, komplettera med småskaliga flerfamiljshus vid Granängsringen och bygga en multisportarena. Vi vill förbereda för spårburen trafik samt se en varsam utveckling av Trollbäckens centrumstråk och Siriusvägen i Lindalen. Rimligt är att bygga ca 150 nya bostäder per år.

Utöka utbudet på Tyresö gymnasium genom att återinföra de teoretiska programmen

För oss är det en självklarhet att Tyresö gymnasium ska vara ett intressant alternativ för våra ungdomar. Därför vill vi erbjuda teoretiska program som ger behörighet till vidare studier. Allra mest efterfrågas samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen som saknas idag. Vi vill bredda programutbudet och även fortsätta utveckla yrkesprogrammen med t.ex. fördjupningskurser inom språk och matematik.

Öka tillgängligheten på vårdcentralerna genom att införa kvälls- och helgöppet

Vi har idag fem vårdcentraler, men ingen har kvälls- eller helgöppet. För att öka tillgängligheten och valfriheten vill vi därför se att det alltid finns en jouröppen vårdcentral i kommunen dit alla kan söka sig. Man ska inte behöva åka till Haninge eller Nacka bara för att man blivit sjuk utanför arbetstid. Vi vill också att en av våra vårdcentraler ska vara specialiserad för vård av äldre.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I snart 24 år har Liberalerna varit med i styret i kommunen. I den rollen har vi alltid strävat efter att ge politiken en tydlig liberal prägel, oavsett vilka vi samarbetat med. Så oavsett vilken konstellation det blir efter valet kommer vi alltid sätta Tyresöbornas bästa först.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna stödjer den utredning om en broförbindelse som just nu pågår. En broförbindelse för gång- och cykeltrafik är en trevlig tanke, men det finns många svårigheter att hantera, som t ex placering av brofästen och dragning av vägar som leder till bron. Dessutom kommer sannolikt projektet att bli alldeles för dyrt för att kunna genomföras.

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna tycker att det vore diskriminering att utesluta personer som dömts för brott från lägenheter hos kommunala hyresvärdar. Dömda personer som avtjänat sitt straff måste också ha någonstans att bo. Stabila boendeförhållanden är nyckel till återanpassning i samhället efter en tid i fängelse.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill inte ha några volymmål för bostadsproduktion i kommunen. Men vi tror att vi kan växa med ungefär 150 bostäder per år och ändå hinna med att utveckla kommunal infrastruktur som vägar, skolor och äldreboenden. Däremot vill vi se blandade upplåtelseformer och bostadstyper i det som byggs, och inte bara hyresrätter.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill erbjuda fler teoretiska program som ger behörighet till vidare studier. Det som efterfrågas mest idag är samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen. Vi vill därför bredda programutbudet och även fortsätta utveckla yrkesprogrammen, samt utveckla samarbetet med vuxenutbildningen. För oss är det en självklarhet att Tyresö gymnasium ska vara ett intressant alternativ för våra ungdomar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna stödjer tanken att alla kommuner solidariskt skall dela på ansvaret att bosätta nyanlända som inte själva lyckas etablera sig på bostadsmarknaden. Men fördelningen av flyktingar mellan landets kommuner måste i högre grad anpassas efter varje kommuns förutsättningar vad gäller tillgång på bostäder och arbetstillfällen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna anser att man ska jobba heltid för att få heltidslön. Vi vill att alla inom äldreomsorgen ska ha rätt till heltidstjänst, men samtidigt möjlighet att arbeta deltid.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna tycker att skolelever, precis som vuxna, själva ska få välja vilken mat de vill äta. Vi uppmuntrar gärna till både vegetariska och köttfria alternativ, men Liberalerna är inget förbudsparti. Att mat lagas efter säsong och är närproducerad är nog så viktigt, och det bör alltid finnas både animaliska och vegetariska alternativ på matsedeln nästan varje dag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna tycker att det är rimligt att all personal inom hemtjänsten och äldreomsorgen ska kunna göra sig förstådda på svenska. Däremot kan man inte ställa alltför höga krav på kunskaper i svenska, då just arbete är ett bra sätt att lära sig språket och komma in i samhället. Behoven inom både hemtjänsten och äldreomsorgen gör också att flerspråkig personal är en tillgång för dessa verksamheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill se både privata och kommunala alternativ inom både hemtjänst och äldreomsorg för att kunna ge Tyresöborna valfrihet på riktigt. För oss är det viktigt att alla utförare av hemtjänst och äldreomsorg håller en hög kvalitet och service.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna anser att kommunen har ett ansvar för att stödja övergången till en fossilfri bilpark i samhället. Vi har stora möjligheter att sätta upp laddstolpar runt om i Tyresö, då kommunen och Tyresö Bostäder äger mycket mark. På kommunens byggnader kan vi även sätta upp solpaneler för att generera el till laddstolparna. Vi vill att det ska vara enkelt att ladda bilen i hela Tyresö.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna anser att alla ska ha rätt till en trygg och likvärdig skolgång. För nyanlända ska förväntningarna vara höga och undervisningen anpassad till deras förmåga, med fokus på att lära sig språket. Oavsett bakgrund ska alla elever ha samma tillgång till en bra utbildning. Därför bör även friskolorna vara med i fördelningen av hur nyanlända elever bäst placeras i våra skolor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna ser positivt på att det etablerar sig fristående skolor i vår kommun, det bidrar till valfriheten. Men vi kommer som alltid att arbeta för att alla kommunala skolor håller hög kvalitet och är konkurrenskraftiga även gentemot de bästa fristående skolorna. Idag finns det redan tre skolor i kommunen som drivs av fristående aktörer, vilket ger en stor valfrihet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna tycker att det finns mer att göra inom kulturområdet i vår kommun. Det finns möjligheter att utveckla kulturskolan, gärna i samverkan med andra kommuner. Vi ser också ett behov av fler kulturlokaler, något vi hoppas kunna uppfylla i samband med att vi låter bygga ett nytt kommunhus. Våra kulturfastigheter måste också underhållas och på olika sätt göras tillgängliga för allmänheten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill på sikt sänka skatten ytterligare. Vi har en stabil ekonomi i kommunen och ytterligare effektiviseringar kommer över tid påverka det ekonomiska resultatet positivt. Men i det korta perspektivet bör vi vara försiktiga med ytterligare skattesänkningar, då alla kostnader stiger pga inflation och kriget i Ukraina. Vi måste långsiktigt kunna säkra kvaliteten i våra kärnverksamheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Bygga en ny multisportarena
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel

Så svarar L: Liberalerna anser att tillgång till social gemenskap är viktigt i alla åldrar. Det förebyggande arbetet med fältassistenter förebygger utanförskap bland våra barn och ungdomar. En multisportarena ger även de med ett intresse för nischade sporter möjlighet att kunna utöva sitt fritidsintresse. Träffpunkter för seniorer i varje kommundel minskar ensamheten och ger fler tillgång till social samvaro.