Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

En bra skola är grunden för vårt samhälles framtid. Liberalerna är det parti som sätter skolan främst. Strängnäs ska vara en liberal kunskapskommun där fokus ligger på barnets/elevens rätt till likvärdig utbildning, som ger samma livsmöjligheter. En liberal kommun god att åldras i där invånarna erbjuds en god kommunal service, där valfrihet för brukaren är en självklarhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara valfriheten i hemtjänsten (rädda LOV)

Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och vård ska gälla. De enskilde brukaren ska ha inflytande och medbestämmande, om när och i vilken form hemtjänsten skall utföras.

Strängnäs kommunala skolor ska om tio år vara bland de tio bästa i Sverige

Förebyggande och främjande insatser som en väl fungerande och närvarande elevhälsa och skolresurser som fördelas utifrån elevernas behov. Stärkande av förskolelärarnas och lärarnas ställning. Ökat grundbelopp för förskolor och grundskolor. Öka den lärarledda undervisningstiden. Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Förbättra arbetsmiljön både i förskolan och skolan.

Satsa på Kulturskolan

Satsningar på Kulturskolan och dess verksamheter, vilka utvecklas i hela kommunen. Avgifterna i Kulturskolan sänks för att uppmuntra till ökat deltagande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Lokalt har vi ett bra och konstruktivt samarbete med övriga partier i kommunfullmäktige. Vi har som oppositionspartier haft ett bra samarbete med Kristdemokraterna och Centerpartiet, vilket bland annat har resulterat i gemensamma budgetförslag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I olika sakfrågor går det ofta att komma överens över partigränserna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och vård ska gälla. De enskilde brukaren ska ha inflytande och medbestämmande, om när och i vilken form hemtjänsten skall utföras.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: 85+ ska kunna flytta till särskilt boende när de önskar, utan kommunal bedömning.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Utveckla en god trafikmiljö genom att se över trafiknätet i sin helhet i kommunen och sätta in trafikprojekt där det ger mest resultat på säkerhet, miljö och trängsel. Allokera mer medel till vägunderhållet för befintliga vägar och fortsätta utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelnät.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Strängnäs kommun har dock förhållandevis få kommunala bolag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Invånarna ska enkelt kunna initiera folkinitiativ genom till exempel folkomröstningar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Strängnäs kommun expanderar snabbt och det gäller att det finns olika boendeformer att välja på. Kommunen ska styra mot hållbar expansion och ställa villkor på grönt bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla kommuner ska solidariskt ta emot flyktingar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska styra centrumutvecklingen helt genom sitt planmonopol som ett led att uppnå levande och attraktiva stadskärnor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Andelen friskolor i kommunen avgörs av föräldrarnas och elevernas skolval. Huvuddelen av kommunens friskolor är inte företag utan stiftelseägda, personalägda och föräldraägda.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kulturens roll att främja demokrati och integration ska utvecklas, därför ökas resurserna med 10 procent per år under en femårsperiod. Ett kulturcentrum i anslutning till Multeum byggs inom 5 år, som även fungerar som mötesplats. Ytterligare satsningar på Kulturskolan och dess verksamheter, vilka utvecklas i hela kommunen. Avgifterna i Kulturskolan sänks för att uppmuntra till ökat deltagande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi vill att skatten för 2023 sänks med en krona till 20,67 kr.

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Strängnäss val:

 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Strängnäss val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser