Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Liksom innovation främjas av utbildning och mångfald, bygger frihet och möjligheter på trygghet för alla Malmöbor. Därför vill Liberalerna fortsätta satsa på skola, trygghet och företagande. Utökad lovskola och läxhjälp för de unga, och förenkla för företagande, samt lunchbonus och trygghetslarm för de årsrika.

Våra viktigaste lokala förslag

I Malmös skolor ska alla barn och ungdomar fyllas med kunskap och trygghet

Liberaler vet att en bra skola är den viktigaste möjliggöraren för att kunna bestämma sin väg i livet. För att alla barn ska klara skolan vill vi se fler lärare i klassrummen och att ännu fler kan läsa upp sina betyg under sommaren. Vi vill satsa extra på elevhälsa och trygghet i skolan. Malmös elever ska lämna skoltiden med en ryggsäck fylld av kunskap och framtidstro; redo för vuxenliv och jobb.

I möjligheternas Malmö ger ett eget jobb frihet och självförtroende att växa

Lön ger frihet och självförtroende, därför vill vi fortsätta prioritera jobb före bidrag genom vuxenutbildningar till bristyrken, bättre matchning och lägre trösklar till jobb. Vi vill förenkla för företag att etablera sig och skapa jobb i Malmö och förbättra stadens service gentemot företagare. Liberalerna vill bygga Öresundsmetron för ökad kapacitet och smidig arbetspendling till Danmark.

Utan trygghet - ingen frihet

Liberalerna vill både stärka den fysiska och sociala tryggheten. Alla Malmöbor ska vara trygga i parker, på gator och torg genom bättre belysning, städning, kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter. Alla Malmöbor ska vara trygga med stadens välfärd genom hela livet, från valet av förskola till valet av äldreboende, där frihet är ledordet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Malmö är en unik stad, och en av de europeiska städer med flest nationaliteter representerade. Vi i Malmö, som ett möjligt utfall av stor mångfald, håller delvis ett något längre avstånd till SD än det som finns på Riks,

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna går till val som ett självständigt liberalt borgerligt parti med en handlingskraftig politik för att skapa möjligheternas Malmö. Vi kan ha samsyn med samtliga partier i enskilda sakfrågor, men vi förhandlar inte med SD och V. I ett framtida styre ser vi främst att vi styr med andra borgerliga partier, men vi har också visat att vi är beredda att ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas, men det är viktigt att EU har en gemensam asylpolitik och att vi fokusera på de flyktingar som behöver vår hjälp mest. Arbetskraftinvandring är bra för Sverige. Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Cykeln är idag ett självklart och miljösmart alternativ för många människor. Det måste vara säkert att cykla, samt enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Större cykelnät och bättre skyltning, med det är alltid Individen som bestämmer, och bilen är fortsatt viktig för att få ihop livspusslet. Idag gör vi en unik omställning till bl.a. elbilar, då både bil och cykel behövs.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att kunna det svenska språket är viktigt för att bli attraktiv på arbetsmarknaden, och ett ökat fokus på matematik är bra för att svara upp mot behovet inom det naturvetenskapliga fältet. För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det även lugn och ro i klassrummet, höjd status på läraryrket samt ett förstatligande av skolan.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den som erhåller försörjningsstöd ska delta i arbetsförberedande aktiviteter eller erbjudas rätt utbildning. Alla som kan ska jobba och bidra, men ska vi inte låsa oss vid en form. Det måste finnas tydliga och starka incitament att jobba istället för att gå på bidrag Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete. Vi vill utforma bidragssystem för att det alltid ska löna sig att arbeta.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill skydda åkermarken, men det förutsätter att vi fortsätter bygga städerna på höjden. När Malmö växer behövs fler bostäder och arbetsplatser, men en utbyggnaden och nödvändiga förtätningar av städerna, måste ske med eftertanke och balans. Inslag av gröna ytor, träd och annan växtlighet behövs för en fortsatt levande miljö, även i befintliga områden.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Friheten att välja sin skolgång är viktig. För varje elev som går igenom vårt skolsystem med godkända betyg, minskar i stort sett alla problem med utanförskap, kriminalitet och bidragsberoende. Därför är det av vikt att elever själva får välja vart de vill studera, och att vi därmed stöttar med busskort.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De utredningar som gjorts ger inget stöd till detta förslag. Dock måste vi titta på andra sätt att öka statusen på yrken inom äldreomsorgen. Genom möjlighet till fler karriärvägar, utbildningar och att ge de som önskar heltid skapar vi bättre förutsättningar för personalen. Därtill behövs fortsatt arbete med mindre arbetslag och så kallad tillitbaserad styrning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska värna representationen och vara sparsamma med detta kraftfulla verktyg, Dock ska vi fortsätta att förbättra formerna för de sk. medborgarförslagen. Därtill ska vi ha synliga och tillgängliga politiker som representerar medborgarna utifrån såväl kön, etnicitet och åldersmässig spridning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Språket är centralt och av stor vikt. Dock måste vi vara öppna för andra alternativ när det nu råder kompetensbrist. Det kan innebära att vi bistår med kompletterande språkstudier inom ramen för tjänsten. Därtill behöver vi även personal till de medborgare som på ålderns höst enbart talar sitt ursprungliga språk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver fler bostäder, men också bostäder för olika målgrupper och behov. I våra storstäder är det ofta dyrt och svårt för främst unga att få bostad, varpå vi inte är främmande för att delfinansiera vissa boendeformer. För Malmö som en stor studentstad, är tillgången på hyreslägenheter extra viktigt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Absolut. En variation av utbud av vårdgivare ökar friheten hos individen och främjar innovation av tjänster och utbud. Alla är vi olika, även som årsrika har du rätt till att forma ditt liv så som du önskar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi tror på en variation av skolformer, och att privata alternativ är bra för att vitalisera skolan, öka kunskapen och möta elevernas behov. Antalet bör ej kvantifieras, utan styras utifrån behov.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är viktigt för Malmöborna, men också för besöksnäringen. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet. Ett öppet samhälle behöver kulturella uttryck som ibland underhåller, förklarar, provocerar eller utmanar. En liberal kulturpolitik är en garant för kulturell mångfald och samtidigt som kulturarvet hålls levande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har under denna mandatperiod förhindrat skattehöjningar, och ser framöver att Malmö står inför stora utmaningar i välfärden. Uppdrag behöver förtydligas och verksamheter effektiviseras, så att vi på bästa vis nyttomaximera.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Malmös val:

 • Anställa fler kommunala ordningsvakter
 • Kartlägga de kriminella gängens verksamhet
 • Öka personaltätheten i förskolor och skolor

Så svarar L: Hårda tag mot kriminella bör gå hand i hand med att möjliggöra hårt arbete i skolan. Fler vuxna hos våra unga skapar goda förebilder, samtidigt som brott aldrig ska löna sig. Ordningsvakter ska utökas i tät samverkan med polisen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Satsa mer på elever som behöver särskilt stöd

Så svarar L: En god skolgång och ett effektiv skyddsnät för våra unga, är det som bygger trygghet, utveckling och tillväxt för alla.