Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Linköping ska vara möjligheternas kommun för alla. Vi prioriterar skolan och arbetar för fler utbildade lärare, bättre arbetsmiljö för lärarna och trygghet och studiero i skolan. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar, måste få till en bättre integration och fler jobb, bl.a. genom satsningar i svenska språket. Brotten måste minska, fler människor ska känna trygghet i vardagen.

Våra viktigaste lokala förslag

I Linköping ska lärare vara lärare

Vi behöver öka lärarnas status så att fler vill utbilda sig till lärare och stanna kvar i yrket. Det gör vi genom höjda löner, anställa heltidsmentorer som avlastar lärarna sådana uppgifter som inte är undervisningsrelaterade, upprätta respekten för professionen samt inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver extra stöd men också för elever som medför stök för andra elever.

Möjligheternas Linköping

Alla människor som kommit till Linköping måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska, det vill vi ändra på. Därför vill vi bland annat ha ökat deltagande i svenska för invandrare kombinerat med praktik och praktik/jobb för de med försörjningsstöd.

Ett tryggare Linköping

Alla barn ska få växa upp utan att själva hamna i kriminalitet. När barn lever i utsatta hemförhållanden är det viktigt att det upptäcks i tid och att barnen får hjälp. Det krävs förebyggande insatser och samverkan mellan skola, föreningslivet, socialtjänsten och polis. Föräldrar har ett viktigt ansvar för sina barn. Den som har svårigheter att klara föräldrarollen måste tidigt erbjudas hjälp.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi tycker att Allianssamarbetet har varit konstruktivt under en mandatperiod som präglats av coronapandemin men vi går till val som ett självständigt liberalt parti där vi söker väljarnas förtroende för att få igenom vår politik. Efter valet söker vi samarbete där det finns goda förutsättningar för att få igenom mycket bra och viktig liberal politik. Linköping behöver ett starkt liberalt parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kan samtala med alla partier i sakfrågor. Inget styre tillsammans med SD och V.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror på valfrihet. Människor ska ha rätt att välja och att välja bort det som inte fungerar. Kvalitetskraven ska vara höga på både offentlig och privat utförare. Det är viktigt med höga kvalitetskrav och uppföljning när privata aktörer skall utföra tjänster inom välfärden, men detsamma gäller kommunal verksamhet. Vi ser gärna att mindre och lokala aktörer ska ha möjlighet att lämna anbud.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Migrationsverket arbetar redan enligt ett regeringsuppdrag med frivillig återvandring. Vid delat ansvar i frågan finns en risk att ansvarsfördelningen kan bli otydlig eller att dubbelarbete sker. Det är varken lämpligt eller effektivt för kommunen, att ta på sig en arbetsuppgift som en statlig myndighet ansvarar för och dessutom är tilldelad resurser för att utföra.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vid ett ökat behov av platser på högstadiet kan det vara ett alternativ.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Mycket dåligt förslag med tanke på de utmaningar vi står inför gällande demografi och kompetensförsörjning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ska stötta upp med utbildning inom svenska och yrkessvenska för de som inte klarar testet samt kompetensutveckling för redan anställd personal. Många äldre och framför allt de med demens och dålig hörsel upplever idag problem med den personal som inte förstår och kan prata svenska. Det finns också en risk att man inte får den vård som man borde ha.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen skall inte konkurrera med det privata näringslivet. Det skapar ett sämre företagsklimat och tränger ut näringslivet från att kunna agera i en kommun. I vissa fall kan dock kommunen behövas som aktör men då tycker vi det är viktigt att man också tydligt kan motivera den verksamheten.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Alla skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever. Det behövs ett gemensamt ansvarstagande av både kommunala- och friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den viktigaste faktorn är att möjliggöra fler yteffektiva och smart planerade lägenheter. Vi behöver framförallt ändringar i regelverken som tar bort krångliga regler som detaljstyr exakt hur bostäderna ska vara utformade. Det behövs en uppsjö av olika lösningar, bland annat om mer planlagd mark än i dag, bättre konkurrens bland byggbolagen och snabbare detaljplaneprocesser som får ned kostnaderna

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig En förutsättning för att fler ska köpa elbil är att de enkelt kan laddas oavsett var man bor. Vi vill se en utbyggnad av laddstolpar i hela kommunen, i parkeringshus och där vårt bostadsbolag äger parkeringsplatserna. Vi ser gärna att man påskyndar processen när företag ansöker om utbyggnad av laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I tider av krig och oroligheter är det en självklarhet för oss som liberaler att erbjuda människor skydd. Vi tycker att det ska finnas en dialog mellan stat och kommun där man inte ”kör över” en kommun utan tar hänsyn till var och ens förutsättningar så att mottagandet av nyanlända blir det bästa och leder till integration, arbete och delaktighet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är Skolinspektionen som tar beslut om en friskola får etablera sig. Det fria skolvalet har gett familjer ökad frihet att välja skola och det tycker vi är bra. Det har tyvärr förekommit flera fall med oseriösa aktörer. Det vill vi göra något åt och därför föreslår vi en ny friskolereform som kan ställa krav på långsiktigt åtagande, kompensatorisk resursfördelning och begränsning av vinstuttag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ekonomi handlar om prioriteringar. Vi vill först och främst göra satsningar på välfärdens kärna d v s skola, vård och omsorg. I ett samhälle i kulturell blomstring skapas kulturen på enskilda individers initiativ, samtidigt som kommunen stödjer genom utbildning och verksamhetsbidrag. Kommunens roll är att underlätta och stödja kreativa individer och grupper som skapar Linköpings kulturella miljö.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Idag är kommunalskatten i Linköping 20.20. Den lägsta i regionen. Vi vill varken höja eller sänka skatten i kommunen. Vi vill minska byråkratin samtidigt som vi ökar satsningarna på välfärden. Viktigt att vi tar ett stort ansvar för att använda medborgarnas skattepengar på bästa sätt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Linköpings val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Genomföra insatser i grundskolan för att motverka att unga lockas till kriminalitet
 • Lägga mer resurser på integrationsfrämjande insatser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Linköpings val:

 • Erbjuda kompetensutbildningar för personal i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor