Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill fortsätta utveckla Klippans kommun som en fin boendeort för alla och en kommun där barn och unga får kosta. Förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och arbetsro. Våra seniorer ska ha guldkant i vardagen och kvalitativ vård och omsorg. Motion och folkhälsa ska prägla kommunen liksom kulturupplevelser och ett aktivt föreningsliv. Liberalerna arbetar fortlöpande för att demokratin säkras.

Våra viktigaste lokala förslag

En fungerande tid i förskola och skola är basen för ett gott liv

Förskola Barngruppers storlek efter barnens behov liksom bemanning. Grundskola Skolan ska ge elever framtidstro, kunskap, trygghet och studiero. Uppdaterade skolböcker. Gymnasieskola Utbildning som varvas med internationellt utbyte, entreprenörskap och näringskontakter. Körkort inom ramen för gymnasieskolan. Komvux Studier för nya steg i livet och arbete samt svenska språket

Ett värdigt och gott liv som senior

Äldreboenden ska fungera som ”fina hotell med vård, service, guldkant i vardagen och gemenskap”och ha tillgång på läkare. Personer med hemtjänst/LSS ska ha ett känt och tryggt team runt sig på 5-6 personer. Ökat antal rehabplatser efter sjukhusvistelse För att säkerställa kvaliteten på äldreomsorg ska enheterna redovisas på hemsida och det ska finnas möjlighet att lämna omdömen.

Kultur och ett aktivt liv skapar livskvalité

Kvalitetskontrollerade lekplatser i alla kommundelar. Utegym i anslutning till lekplatser. Bibliotek och konsthall ska erbjuder upplevelser, aktiviteter och mötesplatser . Kulturupplevelser ska finnas tillgängliga på förskolor, skolor och äldreboenden. Motion och hälsa ska prägla kommunen. Föreningslivet ske ges förutsättningar för verksamhet riktad till alla åldrar och intressen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Naturligtvis hoppas vi på ett borgerligt block där vi ingå tillsammans med moderaterna, KD och C

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra med ytterkantspartierna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig De 17 globala hållbarhetsmålen ska anpassas och snarast implementeras i kommunens verksamheter. Solpaneler på kommunens byggnader. Medborgarna ska stimuleras att investera i solpaneler genom handledning och information. Fler papperskorgar på vandringsleder, efter vattendrag och cykelvägar för att minska nedskräpning.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Demokratin måste säkras och medborgarna ska ha insyn i den kommunala verksamheten, som är allas vår gemensamma verksamhet. Vi ska inte begränsa insynen och delaktigheten utan istället främja medborgarnas engagemang och intresse för sin kommun. Att vara förtroendevald är att få och förvalta ett förtroende från medborgarna.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En riskinventering av otrygga platser bör göras och om tryggheten kan stärkas på vissa platser genom kameraövervakning bör övervakningen öka. All kameraövervakning ska föregås av en riskanalys och får aldrig bli slentrianmässig.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunala bolag ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Ett undantag är kommunala bostadsbolag där det klart ska framgå av ägardirektiv att bolaget ska ha bostäder tillgängliga för ungdomar, äldre och personer med begränsad ekonomi - personer som kan ha det svårt att komma in i på bostadsmarknaden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns många alternativ till köttfria skoldagar, vegetarisk kost eller fisk. Köttfria dagar främjar barnens matvanor, hälsa och inte minst miljön.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Att arbeta i äldreomsorgen är tungt fysiskt och psykiskt. Minskad arbetstid möjliggör att personalen får återhämtningstid och samtidigt blir det ett sätt att höja attraktiviteten på yrket. Genom minskad arbetstid minskar också sjukskrivningar och förslitningsskador vilket är samhällsekonomiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det ska vara språktest innan personer anställs inom hemtjänst och äldrevård. Svenskan behöver inte vara perfekt men den enskilde ska kunna föra ett samtal med den som ger insatsen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska ligga i de kommunala bostadsbolagens uppdrag att tillhandahålla lägenheter till ungdomar, äldre och personer med svag ekonomi. Alla ska garanteras en bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Äldreverksamheten som utförs av privata utförare har oftast fått uppdraget genom en upphandling. Inför upphandlingen har ett förfrågningsunderlag tagits fram som klargör vad kommunen kräver av bolaget för att utföra tjänsterna samt vilka krav som kommunen ställer på insyn och revision. Upphandlad privat äldreomsorg är fortfarande kommunal verksamhet som utförs av en extern utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I ett övergångsskede kan kommunen säkerställa att det finns laddstolpar men i förlängningen ska laddstolpar skötas av privata aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen ska ta emot det antal flyktingar som behöver tas omhand.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Många föräldrar efterfrågar alternativ och deras efterfrågan ska tillgodoses genom privata initiativ eller profileringar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kulturupplevelser är viktigt för medborgarnas livskvalité och inte minst för gruppen äldre som finns på våra äldreboenden samt för barn och unga. Vi ser att utökade satsningar ska göras på dessa grupper.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Skatten höjdes kraftigt under den tidigare mandatperioden och kommunen gick även med ett stort överskott år 2021. Den kommunala verksamheten ska vara i ständig omprövning och effektivisering och "insparade" medel ska helt satsas på barn, unga och äldre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Klippans val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utöka elevhälsans resurser