Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberal ideologi är att försvara varje människas frihet att forma sitt liv. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas. Liberal ideologi är individuell frihet, solidaritet och marknadsekonomi. Liberalerna Gotland omvandlar den liberala ideologin till lokala handlingar för att bygga och trygga framtiden. Läs våra 240 lokala förslag.

Våra viktigaste lokala förslag

MOTSTÅNDSKRAFTIGT CIVILSAMHÄLLE

Gotland måste stärka sin beredskap inför isolering, samhällsstörningar och multipla kriser. Detta gäller tillgång och försörjning av bland annat dricksvatten (där vatten som hamnar i Östersjön bör återföras), livsmedel, energi, transporter och telekommunikation till/från och inom Gotland. Kraften i civilsamhället ska tas tillvara. För att stärka demokratin bör fler engageras som fritidspolitiker.

GOD UPPVÄXT, FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

En bra och likvärdig utbildning som ger alla möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Samtliga skolor (inklusive landsbygdsskolor) ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård. Lärarnas möjlighet till pedagogisk fortbildning ska säkras. Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri behöver finnas på plats i skolans alla stadier. Universitets studenter ska ha tillgång till åretruntboende.

ETT GOTT LIV MED GOD HÄLSA

God hälsa är mer än vård, all samhällsservice ska stimulera till goda livsstilar. Säkerställ god tillgång till fritid och idrott, inte minst för flickor 12+ och alla 70+. Bygg ut cykelinfrastrukturen. En (1) ansvarig som samordnar kontakter med både socialtjänst och sjukvård. Rekrytera företagare - skapa arbetsplatser. Lär chefer att upptäcka missbruk. Ny vårdcentral nu. Utred framtidens sjukhus.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, Liberalerna Gotland är stolt över de partiprogram som beslutades vid senaste landsmötet och verkar för att relevanta delar så långt som möjligt ska tillämpas inom den kommunala och regionala politiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna Gotland ser gärna ett fortsatt Allianssamarbete. Liberalerna Gotland står bakom beslutet att inte medverka till en regering där Sverigedemokraterna ingår. Detsamma gäller på Gotland, Liberalerna Gotland kommer inte att stödja en majoritet som bygger på organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Detta beslutades av ett enhälligt medlemsmöte 2021, och det har inte ändrats.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Se svaret ovan: Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vattenfrågan är central,vi måste sluta förbruka vårt grundvatten. Liberalerna Gotland vill flytta recipienten för reningsverket i Visby in på ön för att återföra renat vatten till grundvattnet. Även ett avsaltningsverk för norra Gotland bör utredas.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ägandet är inte det viktiga, det viktiga är att alla offentligt finansierade verksamheter drivs efter höga krav och lika förutsättningar, och att efterlevnaden kontrolleras regelbundet.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Regionen ska varken gynna eller missgynna någon verksamhet, utan se till att alla verksamheter uppfyller de krav som samhället ställer.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna Gotlands förslag för FLER landsbygdsskolor bygger på att alla barn ska ha jämlik tillgång till god utbildning. Vi vill därför att förskola och lågstadium ska samverka kring stödresurser för att ge alla barn god och nära utbildning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Personalfrågor ska avgöras av chefer, inte politiker. Vi överlåter åt professionen att avgöra vilka områden som eventuellt behöver prioriteras - inklusive särskilda åtgärder för personalen - och hanterar detta inom ramen för budgetprocesserna. Svaret ska tolkas som att vi avstår från detaljreglerande politik.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna ska verka för att Region Gotland bättre ska fånga in gotlänningarnas synpunkter och önskemål. Det kan öka tilliten och förtroendet för regionen och politikerna och vara ett stöd för politiken vid svåra prioriteringar. Liberalerna vill hitta nya metoder och plattformar för medborgardialog. Lokala folkomröstningar skulle kunna vara en av flera metoder för detta.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Personalfrågor ska avgöras av chefer, inte politiker. Vi överlåter åt professionen att avgöra vilka områden som eventuellt behöver prioriteras - inklusive särskilda åtgärder för personalen - och hanterar detta inom ramen för budgetprocesserna. Svaret ska tolkas som att vi avstår från detaljreglerande politik.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ägandet är inte det viktiga, det viktiga är att alla offentligt finansierade verksamheter drivs efter höga krav och lika förutsättningar, och att efterlevnaden kontrolleras regelbundet.

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skattemedel ska inte gå till direkt byggbolagen. Liberalerna Gotland vill bidra till lägre byggkostnader genom samarbete med exploatörerna, och tydliga direktiv till Gotlandshem. Region Gotland ska underlätta för bostadsbyggande genom att prioritera detaljplanering för större bostadsutvecklingsprojekt och arbeta tillsammans med exploatörerna.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna Gotland har i flera år krävt att Region Gotland ska skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser, samt att inkludera förutsättningar för laddinfrastruktur i nya detaljplaner. Däremot är det inte Region Gotlands uppgift att ordna själva laddplatsen.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalismen bygger på individens frihet, solidaritet och marknadsekonomi. För Liberalerna Gotland är det självklart att flyende människor i nöd ska kunna finna en fristad på Gotland. Genom historien har det gotländska flyktingmottagandet varit varmt, välkomnande och välfungerande. Liberalerna Gotland vill att det ska fortsätta vara så.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kulturpolitiken är den enda politiska grenen som främjar utnyttjandet av yttrandefriheten. Därför hänger demokratisynen intimt ihop med hur politiker ser på kulturen, och med vilken kulturpolitik de avser att föra. Liberala politiker ser därför som sin uppgift att hjälpa medborgarna att tränas och uppmuntras i att utnyttja sin yttrandefrihet. Detta sker genom kulturpolitiken.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Personalfrågor ska avgöras av chefer, inte politiker. Vi överlåter åt professionen att avgöra vilka områden som eventuellt behöver prioriteras - inklusive särskilda åtgärder för personalen - och hanterar detta inom ramen för budgetprocesserna. Svaret ska tolkas som att vi avstår från detaljreglerande politik.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna Gotland fokuserar på de områden där Region Gotland har rådighet. I vårt program ’Politik för hälsa och vård’ konstaterar vi att de riktlinjer som tas fram av professionen under överinseende av Socialstyrelsen är styrande. Svaret ska tolkas som att vi avstår från att lägga lokala förslag på statlig politik.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalismen bygger på individens frihet, solidaritet och marknadsekonomi. Den som måste ha hjälp av tolk i t.ex vård och myndighetskontakt ska erbjudas det, och tolkning ska finansieras av skattemedel. För att värna patienternas integritet ska professionell tolktjänst användas så långt som möjligt, och vården ska ha rätt att vägra anhöriga att tolka. Barn ska aldrig tolka åt sina anhöriga.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kollektivtrafiken på Gotland är gles och dyr. Det är en svår nöt att knäcka hur skolskjutsarna ska kunna samordnas med kollektivtrafiken och hur vi ska kunna förnya linjenätet. Tidtabellsstyrd kollektivtrafik på landsbygden leder ofta till att bussar går tomma på landsbygdslinjer. Den digitala tekniken bör användas för en mer flexibel och anropsstyrd trafik där individens resa sätts i fokus.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ägandet är inte det viktiga, det viktiga är att alla offentligt finansierade verksamheter drivs efter höga krav och lika förutsättningar, och att efterlevnaden kontrolleras regelbundet.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kollektivtrafiken på Gotland är gles och dyr. Det är en svår nöt att knäcka hur skolskjutsarna ska kunna samordnas med kollektivtrafiken och hur vi ska kunna förnya linjenätet. Tidtabellsstyrd kollektivtrafik på landsbygden leder ofta till att bussar går tomma på landsbygdslinjer. Den digitala tekniken bör användas för en mer flexibel och anropsstyrd trafik där individens resa sätts i fokus.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: All verksamhet måste tåla att jämföras för att förbättras. Gotland har ett fruktbart samarbete med region Stockholm, i synnerhet med Karolinska sjukhuset, men också med privata företag. Liberalerna Gotland vill att Regionstyrelsen ska söka fler kvalificerade partners, även utanför Mälardalen, för att inom skilda verksamhetsområden bilda allianser för kompetens- och kapacitetsutbyte.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Bristen på likvärdighet är det största problemet för den svenska skolan idag. Gotlands skolutmaning handlar inte om friskolor, utan om likvärdighet även för elever i landsbygdernas mikroskolor. Ägandet är inte det viktiga, det viktiga är att alla offentligt finansierade verksamheter drivs efter höga krav och lika förutsättningar, och att efterlevnaden kontrolleras regelbundet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturpolitiken är den enda politiska grenen som främjar utnyttjandet av yttrandefriheten. Därför hänger demokratisynen intimt ihop med hur politiker ser på kulturen, och med vilken kulturpolitik de avser att föra. Liberala politiker ser därför som sin uppgift att hjälpa medborgarna att tränas och uppmuntras i att utnyttja sin yttrandefrihet. Detta sker genom kulturpolitiken.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Region Gotland har efter Liberalerna Gotlands och övriga Alliansens fyra år i regionstyret en god ekonomi, och prognosen är att skatteintäkterna kommer att öka. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen med framförallt fler äldre att resurser behöver omfördelas till vård och omsorg. Vi ser därför att en oförändrad kommunalskatt är den bästa politiken.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Gotlands val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Erbjuda gratis kulturskola
 • Utbilda alla regionens chefer i att upptäcka missbruk hos anställda