Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är ett folkets parti, inte ett parti för vissa klasser eller särintressen. Samma regler, ansvar och rättigheter gäller för alla. Vi för en medmänsklig politik som värnar om vad som är bäst för flest. Vårt centrala budskap är att vi utan prestige agerar för att skapa ett hållbart Götene där varje individ kan utvecklas och känna trygghet. Vårt mål en stark och välmående kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Förstärk samverkan med fler aktörer och verksamheter från civilsamhället

Vi står inför många samhällsutmaningar och behöver förstärka samverkan med fler aktörer och verksamheter från civilsamhället för ökad trygghet i kommunen, oavsett om det gäller att förebygga brottslighet och missbruk eller för att öka trygghet bland barn och äldre.

Att de friska åren ska bli fler

Att de friska åren ska bli fler med god vård, omsorg och valfrihet för dem som behöver stöd. Ex. den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för ökad trygghet. Personer med funktionsvariation har rätt till självbestämmande och rättighet att kunna delta i samhället.

Framtiden börjar i klassrummet

Allt börjar med en bra skola, god elevhälsa och behöriga lärare. Viktigt även att satsa på våldsförebyggande utbildning till alla grund- och förskoleelever för ökad trygghet, studiero och påverka normer som elever bär med sig i vuxenlivet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Finns alltid nyansskillnader, men inte så stort skillnader att vi inte kan stå bakom den politik som förs på riksnivå

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Fortsatt styre med våra allianspartier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan föra dialog med alla, men inte styra tillsammans med V eller SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tillgängliga tätortsnära skogar och grönytor/områden för rekreation är viktigt att ha och bevara i hela kommunen. Om man någon gång i framtiden, oavsett vart och i vilket sammanhang, skulle använda någon av befintlig grönyta ska den kompenseras. Det är av stor vikt att samtliga skolor och förskolor har nära tillgång till grönytor och skolskog för utbildning, lek, skugga och rekreation.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Beror helt och hållet på vart i kommunen man vill bygga och i vilken omfattning. Kommunen har planmonopol och kan upphäva strandskyddet i samband med att ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syfte. Ex. LIS-område för att bidra till utveckligen av landsbygden.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan vara motiverat att sätta upp övervakningskameror på strategiska ställen för att öka tryggheten. Det är även viktigt att investera i tryggare utomhusmiljö i hela kommunen genom ökad satsning på röjning av buskage och bättre belysning kring kommunens gång- och cykelvägar.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen har sålt fastigheten. Ska kommunen köpa någon fastighet måste det finnas en plan vad den ska användas till.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Fördel att man får mer tid till återhämtning och umgänge. Svårigheter ex. att hitta tid för gemensamma möten/APT när alla jobbar olika tider för att ha bemanning hela dygnet. Vid högt tryck på verksamheten leder det ofta till övertidsarbete som i sin tur leder till en dominoeffekt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har demokratiska val till kommunfullmäktige och som folkvald representerar man sina väljare. Det kan finnas skäl till folkomröstning, men det ska vara synnerliga skäl för att genomföra en folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Språket är mycket viktigt när man arbetar inom äldreomsorgen för att minimerar ev. risk för de äldre i samband med omvårdnad.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunens bostadsbolag får inte konkurrera med andra fastighetsbolag. Däremot är det viktigt att det byggs lägenheter i hela kommunen och de är i varierad storlek för att så många som möjlighet ska kunna ha eget boende. Finns det varierande lägenheter och bostadsbestånd leder det till en positiv flyttkedja som gynnar de flesta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra med valfrihet, därmed är det inte sagt att det blir bättre vård och omsorg än den kommunen har att erbjuda, det har resultat från nationella brukarundersökning i Götene kommun visat under de senaste åren.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns laddstation i kommunen och det är ett steg i rätt riktning för att vara en klimat- och miljömedveten kommun. Dessa kan utökas, men att kommunen ensam ska ansvara för laddstolpar är inte helt solklart. Däremot kan kommunen bidra med att ex. vis upplåta kommunal mark för laddoperatörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns ingen anledning för kommunen att inte hjälpa människor på flykt från krig.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Finns ingen anledning till förändring i dagsläget Däremot är det positivt med etableringen av Olinsgymnasiet i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är en viktig del av livet från man är liten till årsrik. Den kan utövas i olika former och av alla i någon form.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kommunalskatten ska absolut inte bli högre, men i dagsläget finns det inte möjlighet till sänkning med tanke på framtida utökade behov, bla. inom äldreomsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Götenes val:

 • Bygga cykelväg mellan Götene och Källby
 • Bygga ett nytt badhus
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor