Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna Bjäre står för ansvar och stabilitet. Här ska alla kunna bo, verka och leva året om. Skolan, vården, företagande, föreningslivet och valfrihet är grunden i vår politik. Bjäre måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, först då garanteras en fortsatt god utveckling.

Våra viktigaste lokala förslag

Fortsatt hög lärartäthet, med hög andel behöriga lärare

Skolan ska ha behöriga lärare och andelen lärare ska anpassas till de behov som råder i klassen. Fler vuxna i skolan för ökat lärande och trygghet.

Öppna upp kollektivtrafiken för barn och ungdomar

Fria resor med kollektivtrafik i kommunen för barn och ungdomar att ge möjlighet till fritidsaktiviteter och kompisskap. Tidigt lotsa in barn och ungdomar att åka miljövänligt.

Mötesplatser och aktiviteter för våra äldre i tätorterna

Pandemin har inneburit att ensamheten har ökat och vi vill skapa förutsättningar för att våra äldre ska kunna mötas igen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har i flera mandatperioder visat att vi är duktiga på att samverka med andra partier och trots olikheter kunna genomföra en gemensam politik för medborgarnas bästa. Oavsett valresultat kommer det behövas samverkan för att nå en majoritet och med det kommer vi kunna bidra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

med de partier som inte delar våra grundläggande värderingar.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Motivering: Tillstånd till placering av övervakningskameror bör ges med försiktighet och endast då det förväntas öka känslan av trygghet och möjligheten att förhindra eller utreda brott.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Motivering: Kommunerna har en avgörande roll att spela för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Sveriges miljömål och behöver därför arbeta både med strategier och handlingsplaner för både konkret här och nu och långsiktigt bidra till att uppnå målen om ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska med sin verksamhet bidra till att skapa värde för medborgarna, med fokus på skola, vård, omsorg, kultur- och fritidsliv. Skattefinansierad verksamhet som bedrivs i bolagsform kan vara motiverad i de fall motsvarande verksamhet av önskad kvalitet inte finns på marknaden men bör på sikt avvecklas om privata bolag kan ta över med motsvarande kvalitet och långsiktighet

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Produktionen av kött har globalt en starkt negativ inverkan på klimatet. Att fortsätta konsumera kött i den omfattning vi gör idag är inte hållbart och vi behöver genomgående i samhället ändra våra beteenden. För inte så många generationer sedan var tanken på att äta kött sju dagar i veckan otänkbar för den vanlige bjärebon och vi behöver hitta tillbaka till gamla sätt att både producera och konsu

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att klara bemanningen för kvalitet inom vård och omsorg handlar inte bara om att utbilda och anställa fler utan också om att behålla de som redan arbetar i verksamheten. En reducerad arbetstid med bibehållen lön för en hårt utsatt yrkesgrupp kan vara ett sätt att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och en bättre löneutveckling på sikt. Problemet blir frågan om hur en sådan reform ska finansieras.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att stärka den lokala demokratin är viktig men det görs bäst genom andra insatser än kommunala folkomröstningar som tenderar ha lågt valdeltagande. Bättre då att satsa på samråd med medborgarna inom politiken och att värna möjligheten till medborgarförslag samt fortsätta utveckla samarbetet mellan politik, kommunal förvaltning och de lokala byaråden, byalagen, idrotts- och kulturföreningarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig För att klara bemanningen inom vård och omsorg utgör nyanlända svenskar en viktig resurs för att säkra kvaliteten i verksamheten. Sådan anställning kan också vara ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden och en möjlighet till långsiktig integration i samhället. Att ställa krav på språktest för introduktion till arbetsmarknaden är en utmaning då det riskerar exkludera, men kan åstadkommas

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan genom sitt bostadsbolag bidra till att det finns möjlighet till billigare boenden för de skeenden i livet då det finns mindre marginaler för att klara sina boendekostnader.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Privata alternativ till kommunalt driven vård och omsorg måste kunna uppfylla de kvalitetskrav som ställs av kommunen och säkerställa att de skapar värde för vårdtagare och boende. Sådana privata aktörer behöver samverka med den kommunala verksamheten för att säkerställa långsiktighet och de politiska mål som finns för verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Som för all annan infrastruktur och service så åligger det kommunen att behandla alla medborgare lika. Genom att upplåta kommunal mark för installation av laddstolpar vid parkeringsplatser i kommunens alla orter och andra mötesplatser säkerställer kommunen att etablering av privata leverantörer av laddmöjligheter inte blir ojämnt fördelad och enbart där det är mest lukrativt. Här kan kommunen bidr

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska agera solidariskt mot de människor som befinner sig i nöd och mot övriga kommuner i landet. Att arbeta med mottagande och integration av nya svenskar är viktigt för att långsiktigt stärka mångfald, kunskap och innovation. Redan i dag är vård och omsorg helt beroende av att vi fått flyktingar till vår kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har en god balans genom de privata skolor som idag finns etablerade i kommunen utifrån de långsiktiga investeringar kommunen har gjort. Kommunen har en väl genomtänkt plan för förskole- och skolorganisationen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: En förutsättning för ett variationsrikt och högkvalitativt utbud av kultur i olika former är de insatser som görs av ideella krafter, individuellt, i föreningar och andra organisationer. Vi kan i ännu högre grad stötta dessa krafter genom direkta bidrag och upplåtelse av lokaler och andra kommunala tillgångar. Kulturskolan är en viktig väg in till kultur för våra barn

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi strävar efter att inom ramen för rådande skattesats klara av att tillhandahålla en god kvalitet inom den kommunala verksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Bygga ett nytt äldreboende
 • Införa "meröppna" obemannade biliotek med självservice