Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Arboga

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad kunskap och bättre hälsa

Arbogas skolor är bra på många sätt. Vi behöver fortsätta utveckla skolan med mer fokus på baskunskaper som läsa, skriva och räkna. Vi anser att läroböcker är betydelsefulla. Vi i Liberalerna har drivit hårt att Arboga ska satsa på en bra studie- och arbetsmiljö för elever och personal.En bra arbetsmiljö skapar trygghet och trivsel för alla. Elevers lärande är en god grund för bättre hälsa.

Mer rörelseglädje

Ett aktivt liv bidrar till ett bättre lärande och bättre hälsa. Vi i Liberalerna betonar samarbetet mellan skolan, fritid och familj där rörelse blir en naturlig del i vardagen. Vi i Liberalerna vill att rörelsesatsningen i skolan prioriteras och att Ekbacken blir ett rekreationsområde för alla åldersgrupper.

Fortsätt prioritera byggnation av bostäder.

Hela kommunens utveckling, verksamheter och näringsliv gynnas av inflyttning. Därför behövs fortsatta satsningar på hyreslägenheter, radhus och villor. Trygghetsboende ska skapas i centralt belägna områden. Bostäderna ska passa in i Arbogas unika miljö.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Arboga behöver bra förutsättningar för idrott och motion, därför har vi länge förutspråkat ett att Ekbacken byggs ut till ett rekreationscentrum. Detta tillsammans med lämpliga utrymmen för spontanidrott skulle gynna Arboga. För att kunna finansera sådana satsningar behöver Arboga växa, och då är Sturevallen ett möjligt och bra exempel på vart ett grönt bostadsområde skulle kunna uppföras.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Generellt är detta inte en politisk fråga utan mellan arbetsgivarorganisationen och facket. Men Arboga kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare och skapa utrymme för en sådan förändring.

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns mycket att vinna på att ha närproducerad produkter vid tex matlagning så länge den är av god kvalité och gynnar klimat och miljö så är vi positiva. Men vissa produkter bör fortsatt handlas från där de görs bäst, tex kaffe.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Generellt sett ska kommunen ska äga och förvalta sin egen kärnverksamhet samtidigt som privata företag ska sköta det som de är bäst på. Kommunen bör dock i vissa fall driva verksamheter som gynnar medborgarna positivt. Ett sådan exempel är badhuset i Arboga. Kommunala bolag ska alltså inte avvecklas enbart för att de är kommunala.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Arbetet inom äldreomsorgen är krävande ska därför kännetecknas av arbetsvillkor som är tar hänsyn till människors förmåga och krafter. Detta är en fråga som måste avgöras från fall till fall och där avtal i denna riktning bör träffas på central nivå. Som kommun måste vi slå vakt om den anställdas hälsa liksom om vårdens kvalitet och de ekonomiska ramarna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nej, i Sverige har vi vad vi kallar en representativ demokrati, och det finns många vägar att få en bättre dialog mellan politiker och medborgare. Folkomröstningar ska bara användas i undantagsfall.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi i Liberalerna var först ut med att ställa krav på språktest. Språket är en viktig del för den enskilda individen. Men det är också en oerhört viktig del för människor i behov av vård, det får inte finnas risker med att människor får fel vård pga språkförbistringar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommun ska bygga hyresbostäder, vilket redan görs via det halvägda bolaget Sturestaden. Även kommunens egna bostadsbolag står i startgroparna för att bygga Hyresbostäder. Men kommun ska inte subventionera byggandet av bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi i Liberalerna ställer oss positiva till alternativa utförare så länge det skapar ett mervärde hos den som mottarger vården och omsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen är absolut en del av omställningen infrastrukturen, vi ansvarar för Kommunens ska ha kunskap om det aktuella behovet av laddstolpar och i samarbete med andra aktörer underlätta placeringen när så krävs.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla kommuner bör delta i flyktingmottagandet i solidarisk anda. Hur många som kan tas emot är en fråga som handlar om de resurser kommunen kan ställa upp med och hur mottagandet är planerat.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Arboga har inga privata företag lokalt inom skolan, det finns dock ett par alternativa utförare av skolverksamhet i Arboga. Vem som är utförare är egentligen inte viktigt, utan det viktiga är att barn och unga får en bra möjlighet till en skola med god kvalité

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturverksamhet är viktigt för kommunen och det finns mycket på att vinna på att satsa på kultur. Arboga har redan en bra och fin kulturverksamhet och den ska vi vara rädda om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Den kommunala skatten ska på ett tydligt sätt vara motiverad av de kvalitén kommunen har och som det råda bred politisk enighet om. En kommunalskatt vilken uppfattas som skälig av kommunens invånare är en viktig del i kommunens gemenskap och värdeskapande för alla. Vid jämförelser med andra kommuner får inte skatten avvika på ett knepigt sätt från den skatt andra kommuner har.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Arbogas val:

 • Bygga centralt placerade trygghetsboenden
 • Göra Ekbacken till ett rekreationsområde
 • Införa mer fysisk aktivitet i kommunala skolor