Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna Alvesta vill satsa mer på skola samt äldreomsorg. Vi behöver fler skollokaler,trygghetsboenden samt garantera plats på särskilt boende för 80+ om de så önskar. Förstärka skolans resurser med skolsocionomer samt att skolbibliotek och skolbibliotekarier finns på varje skola. Att varje skola har de lokaler som behövs och att eleverna får den hjälp de behöver med läxor m.m

Våra viktigaste lokala förslag

Se till att kommunen har tillräckliga skollokaler

Bristen på plats är stor på många av kommunens skolor. Liberalerna vill därför bygga ny förskola och grundskola på Spåningslandaområdet, använda Stenlyckeskolan återigen till skola samt se över och eventuellt bygga ut skolan i Grimslöv och Vislanda. Utreda om det finns möjlighet att återöppna skolan i Lönashult. Säkerställa Hagaskolans behov av lokaler samt att sporthall finns i anslutning .

Värna kommunens äldreboenden

Alvesta kommun har i dagsläget 5 äldreboenden. Dessa vill vi behålla då man har rätt att åldras i den kommundel man bott o verkat i. Se över behov av trygghetsbostäder och seniorlägenheter i alla kommundelar. Se över regler för tillgång till särskilt boende.Är dagens regler rimliga?

Införa LOV,lagen om valfrihet i Alvesta kommun.

Med införande av denna lag möjliggör man för andra aktörer att verka i Alvesta kommun. Det ökar valmöjligheterna för äldre att själv bestämma över hemtjönst och ev. boende. Det ger också anställda möjlighet att välja annan arbetsgivare än kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna går till val tillsammans i Alliansen,Moderaterna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Liberalerna kommer inte att styra ihop med S,SD eller Vänstern

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Säkerställa grönområdet för de boende i tätorten.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det borde vara en självklarhet idag att man själv styr över sin vardag och bestämmer vem som kommer till ens hem.

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att dra triangelspåret i tätorten påverkar flera villaområden och slår sönder befintlligt industriområde vilket sannolikt får som konsekvens att industrier/företag flyttar från kommunen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Då det endast finns en friskola i kommunen och den är liten hänger det helt på skolan om det finns plats. Men idén är bra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Här handlar det om valfrihet och individens självklara möjligheter att själv bestämma vad man vill äta. Att skolan tillhandahåller flera maträtter per dag borde vara en självklarhet

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunala bolag skall endast syssla med sådant som är lagstadgat . Bolag som konkurrerar med lokalt näringsliv skall avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Här är problemet kostnaden. Generelllt är vårdpersonal underbetald vilket ger få sökande till tjänster. Att förkorta arbetsdagen skulle ge akut personalbrist oavsett lönenivå.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ger en mycket kraftig snedfördelning och konkurrerar direkt med privata fastighetsägare. Skattepengar skall inte användas till att subventionera boende för ett fåtal.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte en kommunal angelägenhet. Här bör istället näringslivet se en nisch.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alvesta har historiskt tagit emot en stor andel asylanter. Det har inneburit problem med skolresultat,trångboddhet och arbetslöshet bland dessa. Alvesta behöver komma ifatt och först få en fungerande integration innan man tar emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Alvesta har 1 friskola samt en privat förskola (Vislanda) . Det finns absolut möjlighet för fler aktörer och Liberalerna är positiva om så sker.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Skola och omsorg går främst. Sedan skall våra bibliotek värnas men mycket kultur bör drivas i föreningsform och inte i kommunal regi.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Alvesta har i förhållande till vår stora grannkommun lite för hög kommunalskatt. Men utrymmet för minskning beror på hur vi klarar de utmaningar kommunen har i skolan och omsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Alvestas val:

 • Behålla samtliga fem kommunala äldreboenden
 • Garantera en utveckling av servicen i hela kommunen
 • Klimatanpassa kommunens äldreboenden