Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vilhelmina

Våra viktigaste lokala förslag

Att återinföra demokratin i Vilhelmina kommun.

Demokratin behöver återinföras i Vilhelmina. Sedan den nuvarande majoriteten kastat ut oppositionen från samtliga presidieplatser, i stort sett alla platser i arbetsutskott samt medvetet försvårat insyn och samarbete överlag så behövs ett långtgående arbete för att återskapa både förtroende och demokrati inom kommunen.

Utveckla näringslivspolitiken.

Återkommande samtal behövs för att skapa en kunskap i näringslivsfrågor liksom att skapa förståelse för möjligheter och begränsningar i det som kommunen kan utföra för enskilda företag. Det kan ske som företagsbesök eller via återkommande kontakter med de olika företagsorganisationer som finns i kommunen.

Återta landsbygdspolitiken

I Vilhelmina måste man kunna bo och leva i hela kommunen. Vi måste vara en aktiv samtalspartner I alla frågor som berör kommuninnevånarna där beslut fattas på andra nivåer. Hela kommunen tillhör landsbygden som utgör hjärtat för ett fungerande land. Det kan handla om tillgång till skolan inom rimligt avstånd, möjlighet att leva på jord- och/eller skogsbruk.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Nationellt har vi ett överskott på instabil och intermittent vindkraft som gör elsystemet instabilt och leder till kraftiga prissvängningar. Nu krävs utbyggnad av stabilt och planerbar baskraft. Vidare så har Norrland historiskt erhållit endast brödsmulor för den energiproduktion som drabbat landsändan, allt medan storstäderna och dom expansiva regionerna politiskt gagnats.

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Dock ej i kommunal regi.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen har under lång tid producerat energi som gjort att landets mer välmående delar frodats, alltjämt medan kommunen sakta fått börja avveckla sig självt till följd av dom blotta brödsmulor till inkomster som fått stanna kvar. Vidare så gör statens defekta skatteutjämningssystem att det årligen saknas närmare 30Mkr till kommunens välfärd tänkt att ta den upp till miniminivån - varje år.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Helt omöjligt att finansiera under nuvarande förutsättningar samt även högst osannolikt att den extra bemanning som skulle krävas skulle finnas att rekrytera, även om syftet och behovet av reformen är gott.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folkomröstningar är endast rådgivande och ett tämligen omfattande(och kostsamt) företag. Vi ser hellre att kommunen har en plattform på sin hemsida där befolkningen kan visa vad man anser om viktiga frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Språket är helt avgörande i mötet med äldre och äldre med kognitiva nedsättningar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Helt eniga.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ska kommunen bygga? Det borde ske av privata investerare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Valfriheten i kombination med företagande säkerställer ett driv efter hållbar kvalitet som lockar brukare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Trafikverket och kraftbolagen bör ta detta ansvar. Kommunen kan tänkas upplåta mark som mest.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej. Det krävs en nationell styrning kring detta. För allas skull.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Mängden spelar ingen roll bara kvalitén är fullgod.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Går inte att svara på i kronor och ören, och kommunens nuvarande ekonomiska kris gör det tämligen svårt att avsätta pengar till annat än lagstiftad verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Inte mer än idag. Det är egentligen redan för högt. Men då staten felkompenserar kommunerna via ett defekt utjämningssystem så finns inga nuvarande andra alternativ, vilket är synd. Tanken är ju att en kommun kan höja skatten om man vill göra satsningar utöver grundnivån. Men nu måste vi över tid ha en hög skatt för att ens komma upp till miniminivån av välfärd. En nationell orättvisa.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vilhelminas val:

 • Bevara fjällskolorna i kommunen
 • Stärka kommunens service till företag

Så svarar KD: Extra viktig Demokratifrågor samt god omvårdnad.