Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kristdemokrater jobbar för att de värderingar och den politik vi tror på och står för ska få maximalt inflytande. För att synen på att varje människa har ett unikt och okränkbart värde ska få genomslag i alla de beslut som rör oss som bor, lever och verkar här i Vetlanda kommun. Vi är redo att jobba för ett Vetlanda där alla, både människor, företag och föreningar kommer till sin rätt.

Våra viktigaste lokala förslag

Rätt förutsättningar för grundskola och förskola

Vi vill ge våra barn bästa förutsättningar att mår bra, lära och utvecklas. Vår kommun ska vara bästa plats att växa upp på. Därför viktigt att begränsa barngruppernas storlek. Beträffande grundskola förstärka förståelsen för värdet av utbildning. Ökad samverkan skola/familj, vårdnadshavare behövs för att stötta eleverna i deras arbete.

Stärkt äldre- och funktionshinderomsorg

Vi behöver rusta och ytterligare individanpassa omsorgen om våra äldre och personer med funktionshinder. Här handlar det till del om personalförsörjning, att få rätt kompetens på plats för att tillmötesgå behoven. Scheman, arbetsförhållanden och individuell lönesättning är viktiga faktorer.

Stärkt integration för ett Vetlanda där alla kommer till sin rätt

Vi har inte råd att inte ta tillvara alla människors förmågor, kunskaper och talanger. I vårt Vetlanda ska alla människor räknas med och ses som tillgångar och få vara med och utveckla vår kommun. Här behövs insatser för att integrationen ska fungera i alla åldrar, från barn och ungdomar till vuxna och äldre.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna går till val som enskilt parti. Vi har vår naturliga hemvist i alliansen. Vi har sedan den nya majoritetsbildningen år 2020 ingått i en blocköverskridande majoritet. Vi verkar för ett stabilt styre av kommunen med god ekonomisk hushållning, med ansvarstagande och ordning i beslutsprocesserna och tilltro till våra duktiga medarbetare i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser utmaningar att ingå samarbete främst med SD och Vetlanda Framåtanda.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kristdemokrater vill verka för ett samhälle där vi människor ser varandra och erbjuder varandra en tydlig upplevelse av vänlighet och trygghet. Vi kan acceptera en användning av övervakningskameror på ett fåtal platser där synnerliga skäl finns.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vetlanda är en till ytan stor kommun. Det gör oss mer beroende än många andra av bilen som fortskaffningsmedel. Vår kommun mår bra av en livaktig lokal handel och denna behöver vara väl tillgänglig för alla, även personer med olika former av funktionsvariationer. Vi tror att biltrafik, bland annat i så kallad gångfartsmodell, kan vara väl förenlig med en trivsam centrummiljö.

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Våra ungdomar har rätt till nära och god tillgång till ungdomsmottagning och den hjälp som den erbjuder. Vi är en till ytan stor kommun och för många ungdomar är det långt även att ta sig in till centralorten. Sedan behöver ungdomar också känna en frihet, bland annat av integritetsskäl, att söka sig till ungdomsmottagning på annan ort om så önskas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att våra barn och ungdomar serveras god, näringsrik och varierad kost. Här är kött och fisk en naturlig del. Den som önskar ska alltid erbjudas vegetariskt alternativ. Vi tror på närodlat och närbetat för att hålla vårt landskap öppet och levande.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta är inte en fråga för den lokala nivån utan behöver hanteras nationellt. Vi ser stora behov av fler anställda och ökad kompetens inom en rad yrkesområden, inte minst inom vård och omsorg. Här är det också angeläget att komma till rätta med delade turer där dessa upplevs betungande.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För oss kristdemokrater är det viktigt att vara lyhörda för kommuninvånarnas åsikter, tankar och idéer. I mycket speciella fall skulle det kunna vara aktuellt med lokal folkomröstning men i det löpande politiska arbetet har vi stor och god tilltro till att den representativa demokratin fungerar väl.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att våra äldre och personer med funktionsvariationer blir förstådda och kan kommunicera bra med den personal som ska utföra vårdinsatser är särskilt viktigt. Det skapar en känsla av trygghet och är också centralt för att exempelvis rätt medicin ska ges och att brukarnas önskemål och behov kan tillgodoses.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunens uppgift är inte att subventionera bostäder men viktigt att allmännyttan tillhandahåller bostäder i olika standard och prisklass. För att främja en god bostadsmarknad är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med detaljplaner och nya områden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi välkomnar kunniga och seriösa aktörer inom såväl äldreomsorg som hemtjänst. Brukarens valfrihet är central. Privata alternativ kan vara ett bra komplement till kommunens egen verksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Frågan om grön omställning är viktig men kommunen äger den inte själv. Här behöver marknaden göra sitt. Kommunens energibolag bidrar, också de på marknadsmässiga grunder, till att tillhandahålla laddstolpar runt om i kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Krig rasar i Europa. Asylrätten måste respekteras. Antalet flyktingar som kommer till Vetlanda beror främst på nationell tilldelning. Vi behöver bättre ta tillvara förmågor också hos personer som redan lever i vår kommun. Här bör den enskilda ta sitt ansvar för att bli en del av samhället. Vi behöver ytterligare insatser för att integrationen ska fungera i alla åldrar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi har idag en god mix av fristående och kommunalt drivna förskolor och skolor. Det finns idag ingen grundskola i aktiebolagsform i kommunen. Familjers efterfrågan bör styra utbudet, inte kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vår kommun är rik på många former av kultur. Vi har folkbibliotek, museum och ett föreningsliv med blomstrande verksamheter. Musikskolan möter barn och ungdomar och andraklassare får idag grundläggande musikundervisning. Däremot behöver fler konstformer, såsom exempelvis bildkonst, teater och dans, bli tillgängliga för fler barn och unga. Musikskolan kan och bör utvecklas till en kulturskola.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna prioriterar god ekonomisk hushållning. En kommun ska aldrig ta ut mer skatt än vad som är skäligt. Däremot har vi åtaganden mot våra äldre, våra barn och unga och personer med funktionsvariationer. Idag har vi en växande andel äldre. Att säkerställa en god omsorg och en välfungerande barnomsorg och skola är viktigt. Detta kan göras med oförändrad skattesats.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Vetlandas val:

 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Bygga ett nytt badhus i kommunen
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet