Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill forma ett samhälle där den enskilde, tillsammans med andra, får möjlighet att leva sitt liv. Familjen och andra små gemenskaper är av största betydelse. Vi har barn och äldre i fokus. Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora. Även valfrihet i vardagen är viktigt.

Våra viktigaste lokala förslag

Våga Vara Vårdnadshavare

Vi vill med ett ta fram ett utbildningspaket hjälpa föräldrar och andra vårdnadshavare att förstår skolan, socialtjänsten och andra delar av kommunen bättre. Hur fungerar skolsystemet? Hur fungerar betygssystemet? Vad har jag för skyldigheter och rättigheter i förhållande till socialtjänsten? Många frågor och vi vill utrusta de vuxna i barns närhet med kunskap.

Äldrefältare och äldrepedagoger inom omsorgen

Vi har idag idag ungdomsfältare som jobbar uppsökande. Vi ser att vi även behöver fältare som jobbar på liknande sätt till seniorer för att minska och helst ta bort den ofrivilliga ensamheten. Äldepedagoger. Motsvarigheten till skolans socialpedagoger. Ska vara ett kompletterande socialt stöd på våra särskilda boenden. En funktion som ska vara ett stöd i det kurativa arbetet för de boende.

Kommunens beslut ska föregås av Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar

Vid sidan av Barnkonsekvensbeskrivningar vid förslag till beslut ska det också finnas beskrivning av om besluten kommer att ge konsekvenser ur ett funktionsrättsperspektiv och om det gör det, hur denna ser ut för den enskilde eller för en grupp med personer med en funktionsnedsättning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta samarbeta på det sätt som vi har gjort den senaste mandatperioden - Alliansen tillsammans med ett lokalt parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Att styra tillsammans med Sverigedemokraterna är otänkbart.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att ge den enskilde valfrihet när det gäller hemtjänstutförare är viktigt. Detta gäller även möjligheten att välja en kommunal utförare. Detta måste dock återinföras utan alltför stora ekonomiska konsekvenser.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om biblioteket behöver nya lokaler är platsen på Centralvägen ett alternativ. Detta måste dock prövas på olika sätt, inte minst ekonomiskt.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mångfalden av byggnadsstilar, material och utseende är det viktigaste.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska använda "förbjuda" i så liten utsträckning som möjligt. Tiggeri i kommunen är nu inte en stor fråga, och vi måste också titta på vem som ska köra bort och ev lagföra dessa människor. Vi har större bekymmer än någon enstaka tiggande människa.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ta emot de flyktingar som Migrationsverket anvisar till vår kommun samt de som på egen hand kommer till kommunen. Om detta innebär färre eller fler flyktingar är ointressant.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Detta ska då gälla alla nyanställda, även de med svenska som modersmål. Även tidigare anställda ska på ett eller annat sätt kunna klara det svenska språket. Det är också viktigt att man som anställd inom äldreomsorgen också förstår sig på svenska traditioner och sätt att möta äldre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Alla elever ska vara välkomna till den skola som de väljer, oavsett huvudmannaskapet. Ingen skola ska kunna, på otydliga premisser, kunna avvisa en elev.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Detta är inte en kommunal kärnverksamhet. Det skulle behövas annan lagstiftning och mer kunskap om hur detta skulle kunna genomföras. Vi har en allmännytta som på ett annat sätt än andra hyresvärdar ska vara kommunen behjälplig med bostäder.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan ansvara för att det finns plaster för att installera laddstolpar, på kommunens mark. Dock ska inte kommunen finansiera laddstolparna utan detta ska överlämnas till de som vill distribuera elen och deras samverkanspartners.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är bättre att före stora beslut ha en regelrätt dialog med medborgarna. Folkomröstningar har en förmåga att splittra medborgarna i olika grupperingar, och det är aldrig bra för det gemensamma viljan att föra kommunen framåt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Det är viktigt med både kommunala och fristående skolor. Valfriheten för de enskilda familjerna är viktig. Oavsett skolform ska skolorna präglas av kvalitet och engagemang för de enskilda eleverna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Det viktiga är att kulturpengarna till största delen går till barn, ungdom och till de äldre som på egen hand inte kan tillgodogöra sig den kultur som erbjuds.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: När tillfälle ges ska kommunalskatten sänkas. Det är dock viktigt att kommunen kan erbjuda en välfärd med bibehållen kvalitet. En sänkt skatt kan locka fler till kommunen och ge de enskilde en störra valfrihet till hur man vill använda sina förvärvsinkomster.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Upplands Väsbys val:

 • Anställa fältarbetare som ska motverka ensamhet hos äldre
 • Upprätta en ny handlingsplan mot mobbning i skolan
 • Öka elevhälsans resurser