Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är ett klassiskt borgerligt parti med människan i centrum. Vi arbetar för ett bättre näringslivsklimat, tryggare vård skola och mer valfrihet.

Våra viktigaste lokala förslag

Redo för ny skolpolitik

KD vill stärka elever och föräldrars möjlighet att välja förskola och skola. Vi vill också ge alla elever oavsett huvudman god utbildning. När vi bygger nya förskolor och skolor skall det ske i dialog med elever, personal samt medborgare. KD anser därför att man skall göra ett omtag avseende Ljungskile- samt Skäretskolan. Ytterligare vill vi möjliggöra en aktiv fritid för våra särskoleelever.

Redo för valfrihet och trygghet inom äldreomsorgen

Vi vill ha utökad valfrihet genom att de äldre får möjlighet att själva välja vem som ska vårda dem. Vi anser också att alla som önskar skall kunna vårdas i sitt hem. Äldre par skall kunna bo tillsammans även under livets slutskede. Ingen ska behöva dö ensam. Samtidigt vill vi införa en äldreomsorgsgaranti som ger de som är 85 år och äldre rätt att komma in på ett äldreboende utan omsorgsbedömning

Redo för en levande stad och landsbygd

Utveckla å-rummet i Uddevalla centrum, återinför 2h fri parkering, underlätta för kulturlivet, caféer och restauranger. Bygg en GC-väg till Ulvesund. Utveckla strandpromenaden samt bygg en näridrottsplats i Ljungskile. Förbättra infrastruktur, samt öka samordning mellan energi-, vatten- och avloppsbolag och andra byggherrar när vägar, fiber eller annan infrastruktur byggs ut.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nja, där rikspolitiken betonar övergripande förändringar avseende ex migration och kriminalitet så arbetar vi som lokalt parti med att hantera dessa viktiga frågor i praktiken. Därför fokuserar vi på utbildning, arbete, bostäder och trygghetsskapande åtgärder.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi eftersträvar en klassisk borgerlig regering som genomför traditionellt borgerlig politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att regera tillsammans med Socialdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna är positiva till kärnkraft. För att få fram ny kärnkraft så snabbt som möjligt bör vi använda de två platser som redan finns avsatta för ny kärnkraft i Ringhals. Vi kan även tänka oss att man utreder fler platser även om det kommer att ta väldigt lång tid att få fram nya bygglov. Kärnkraft är bra, men vi vill inte "göra kaos" i Uddevalla!

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Dagens bostadspolitik skapar stora integrationsproblem då alla hyreslägenheter i praktiken är samlade i ett fåtal bostadsområden. KD vill att hyresrätter ombildas till olika former av egnahemsbostäder samtidigt som vi bygger nya hyresrätter i andra stadsdelar och på så sätt får vi på sikt en bättre befolkningssammansättning i hela kommunen vilket är viktigt om vi skall förbättra integrationen.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD har varit tydliga med att vi anser att det behövs en omstart avseende både Ljungskile- och Skäretskolan. Hittillsvarande process har inte tagit hänsyn till vare sig medborgarna, personalen eller eleverna. KD vill se ett nytt alternativ som gör att vi inte skapar trafikproblem samt att medborgarna känner sig delaktiga i processen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen skall hålla sig till sin kärnverksamhet. Därutöver skall ideella föreningar, stiftelser och bolag ta ansvar för det som de är bra på. Samtidigt finns bolag som är samhällsviktiga ex vatten och avlopp samt fjärrvärme och energi. I dessa fall kan vi tänka oss att kommunen äger dem då bolagen befinner sig på en "monopolmarknad".

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare om den skall attrahera personal över tid. Samtidigt är det inte möjligt att gå ner till 6h arbetsdag med bibehållen lön då det i praktiken innebär att vi minskar antalet anställda med 25%. I stället för minskad arbetstid vill vi arbeta för bättre löner och utvecklingsmöjligheter för de kommunalanställda.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är väldigt viktigt att våra äldre känner sig trygga när de får hjälp inom hemtjänsten, vården och äldreomsorgen. Det är också viktigt att våra nya invånare får goda förutsättningar att komma in i samhället därför är det viktigt att vi arbetar för en god språkförståelse. Därför vill vi att vuxenutbildningen får bättre förutsättningar att utbilda den personal som vi behöver i kommunen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är positiva till valfrihet inom barnomsorg, skola och vård men skall valfriheten fungera är det viktigt att man har så likvärdiga förutsättningar som möjlighet mellan de olika huvudmännen. Vi anser därför att regelverken skall vara så lika som möjligt oavsett om det handlar om antagning av elever, ersättning eller lagstiftning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Subventionerade hyror resulterar alltid i förlängningen till att standarden blir sämre över tid. Istället för den typen av regleringar anser vi att man skall eftersträva en så fri marknad som möjligt. De länder som har mindre hyresregleringar än Sverige har oftast färre köer och flera lägenheter med olika standard samt hyreskostnader.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är viktigt att det finns olika utförare av äldreomsorg och hemtjänst då det ger våra äldre möjlighet att själva välja den vård och omsorg som dom önskar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det finns ett kollektivt ansvar för att vi skall klara av de miljöproblem som finns. Staten-, regione-, kommunerna, fastigehtsägare och övriga näringslivet måste samverka för att vi skall kunna klara av elektrifieringen. samtidigt räcker det inte med att vi bygger nya ladstolpar det måste byggas nya huvudledningar samt kärnkraftverk om vi skall klara av att elektrifiera transportsektorn.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Flyktingmotagandet är i första hand ett statligt ansvar. Staten är dock beroende av att kommunerna samverkar med migrationsverket om dom skall klara av att ta sitt ansvar för flyktingmottagandet. Det är dock viktigt att kommunerna kan vara med och säga till hur många platser man kan ta ansvar för om motandet skall ske på ett bra sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig I uddevalla är ca 50% av alla förskolor kommunalal och ca 92% av alla skolor drivs av komunen om eleverna och föräldrarna skall ha möjlighet att själva välja den skola som man önskar att barnen skall gå på msåte vi få fler alterantiv att välja mellan. i Kommuen med många friskoor har en både personalen och eleverna större möjlighet att välja en skola där man trivs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturen är viktig i ett samhälle och ska tillåtas att utvecklas utan styrning av kommunen. Därför är det extra viktigt att vi inte låser fast oss i dyra och långa hyreskontrakt som, på sikt, kommer minska tillgängliga resurser till kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Uddevalla har höga avgifter och skatter vilket är negativt både för näringslivet och våra medborgare. Tyvärr ser vi inte heller att dessa höga ksotander har gett oss bättre kvalite. för att vara en atraktiv kommun önska riv sänk skatten och våra avgifter över tid vilket gkommer att elda till att fler flyttar hit samt att vi får fler nya företag som etablerar sig i kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Uddevallas val:

 • Ge utbildning i samhällskunskap till personer i utanförskapsområden
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Återinföra två timmars gratis parkering i Uddevalla centrum

Så svarar KD: Extra viktig För oss är det viktigt att vi underlättar för näringslviet samtidigt som vi tar itu med våra stora integratiosnproblem. Uddevalla skall vara en bra och trygg kommun att leva i därför msåte vi göra det vi kan för att ge alla möjlighet att komma in i samhälelt via utbildning och jobb.