Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Sundsvalls medborgare ska känna sig trygga i den kommunala service som erbjuds från förskolenivå till ålderdom. Varje sundsvallsbo ska ha lika möjlighet till en god skolgång, vård och omsorg. Civilsamhället och näringslivet är grundpelare för att möjliggöra detta. Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar. Vi prioriterar och arbetar för en välfärd att lita på.

Våra viktigaste lokala förslag

Minskade barngrupper i förskolan

Små barn mår bra i små gemenskaper. De allra minsta barnen har svårt när det blir för många relationer. Forskning visar att upp till tre års ålder kan för många relationer rubba barnets anknytningsprocess. Trygga barn ger trygga vuxna. Därför vill vi se ett maxtak i förskolans barngrupper. Max 12 barn 1-3 år. Max 15 barn 4-5 år.

Garanterad äldreboendeplats inom 30 dagar

Idag kan du få vänta uppemot sju månader för att få flytta in på ett äldreboende, om du fått det beviljat. I Solna tar det endast sju dagar. Genom mer förebyggande arbete och fler äldreboenden som både kommuner och andra aktörer bygger och driver vill vi korta väntetiden. Inga äldre ska behöva vänta mer 30 dagar på att få en plats på ett äldreboende i Sundsvall.

Stärk små och medelstora företag i Sundsvall

Sundsvall växer inte. Inte i antal människor och vi har inte heller ett starkt växande näringsliv. Vi behöver sätta små och medelstora företag i fokus! Detta gör vi bland annat genom att arbeta strategiskt med yrkesutbildningar för att säkra kompetens och jobba med kommunens bemötande och attraktivitet för företagare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Blå alliansen (KD, M, L) men vi samtalar med alla.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla partier, men vi vill styra tillsammans med M och L.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Sundsvalls mindre skolor ska vara kvar men alla behöver inte vara kommunala. Vårt förslag är att se över hela skolstrukturen med fokus på större samarbete med privata aktörer som ideella föreningar, utbildningsföretag, mm. Vi behöver en mångfald av olika skolor. Genom goda samarbeten med alla skolaktörer i vår kommun kan vi får till både mångfald och god ekonomi.

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Bra åtgärd men vi vill också satsa på förebyggande arbete som fältare och samarbete med civilsamhället som idrottsföreningar, trossamfund, lokala aktörer och föräldragrupper.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att politiken möjliggör för effektivt miljöarbete som gör skillnad på riktigt. Sundsvall ska eftersträva upphandlingar för minskad miljöpåverkan, lokala upphandlingar och en utvecklad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Kommunen bör arbeta för energieffektivisering, grön digital omställning och öka andelen förnybar energi för att uppnå målet om klimatneutralitet 2030.

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tid med barnens egna föräldrar anser vi är det bästa för barnen, samtidigt som vi ser att alla familjer är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att Sundsvalls kommun har en flexibel förskola som möter de behov som familjerna har. Kristdemokraterna satsar pengar på att minska barngrupperna för att skapa en trygg miljö med fokus på bra anknytning mellan barnen och förskolepersonalen.

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver se över vad som sker på skolorna innan vi tillför resurser. Bättre organisation, rätt person på rätt plats, bättre samarbete mellan olika skolor (kommunala och fristående) och tydligare ledning med målinriktat arbete för en ändrad skolkultur behöver gå först. Sedan är vi inte emot att stötta upp där stödet behövs som mest, men vi måste först säkerställa att vi stöttar på rätt sätt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill minska de kommunala bolagen som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att kommunen sitter på dubbla stolar genom att vara både domare och spelare i näringslivet. Företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad bör drivas i privat regi. Kommunala bolag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel Sundsvalls elnät, bör fortsätta som kommunalt bolag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Gruppen 80+ förväntas öka med 100 procent inom 25 år, äldreomsorgen står inför stora behov och vi kommer behöva alla händer vi har tillgodo inom äldreomsorgen. Vi Kristdemokrater vill se över arbetsmiljön, ta bort de delade turerna och ge medarbetaren mer inflytande och flexibilitet över sina arbetstider.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att våra omsorgstagare kan kommunicera med äldreomsorgens medarbetare. Det är en viktig säkerhetsåtgärd då omsorgstagaren måste kunna uttrycka sina behov och i det bli förstådd. Mycket bra förslag förutsatt att professionen hjälper till med utformningen av testet och att man säkerställer att det är rättssäkert, enkelt att genomföra och det faktiskt mäter det som ämnas att bli mätt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla barn är unika, en skolmodell passar inte alla elever, utan alla barn ska ha möjlighet att välja den skola som passar han eller hon. Vi Kristdemokrater vill se obligatoriskt skolval för alla. För att nå ut till alla familjer så skulle vi exempelvis vilja satsa på mer information om skolval till segregerade grupper, med mål att säkerställa att de nås av information om alla valbara skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror på mångfald av olika boendeformer där fler får möjlighet att förverkliga sin boendedröm. Det behöver finnas en mix av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Sundsvall behöver planera för att vi har en bra mix runt om i hela kommunen. När det gäller boende satsar vi särskilt på trygghetsboende då vi blir allt fler äldre i Sundsvall och anpassade boenden saknas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sundsvall ska vara ett föredöme genom att bedriva en miljö- och klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. Vi har ett mål om klimatneutralitet år 2030. Kommunens laddinfrastruktur behöver stärkas, vilket görs med strategiska placeringar av laddstolpar i samarbete med näringslivet. Kommunen ska inte konkurrera med privata aktörer, utan tillsammans utgöra ett totalutbud.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sundsvall har inte tagit emot särskilt många flyktingar, vilket gör att vårt läge inte är lika ansträngt som i andra kommuner i Sverige. På statlig nivå ser vi ett behov av ytterligare åtstramning när det kommer till flyktingmottagande. Samtidigt har vi inte samma situation i vår kommun, vilket gör att vi i nuläget inte ser behovet av att minska flyktingtalen lokalt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Elever och föräldrar ska ha rätt att välja skola, oavsett om den är kommunal eller fristående. Ett skolsystem som medger valfrihet och mångfald kan vara kvalitetsdrivande och rätt använt en faktor som minskar segregationen. Det viktiga är kvalitén, skolor som inte följer skollagen och läroplanen eller inte kan leverera kunskapsresultat ska stängas oavsett driftsform.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill se över utbudet, utformningen och också finansieringen av den kommunala kultursektorn. Vi är i grunden för ett rikt kulturutbud samtidigt som vi vill engagera fler aktörer både enskilda och företag att bidra finansiellt. Som en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa vill KD införa fritidskort till alla barn och unga som är laddade med olika belopp baserade på familjens inkomst.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vår ambition är på sikt att sänka skatten. Den kommunala servicen blir inte automatiskt bättre bara för att skattesatsen är hög. Solna kommun har en kommunalskatt på 29.20 procent, näst lägst i Sverige, där får man vänta på en äldreboendeplats i 7 dagar vilket kan ställas i perspektiv mot Sundsvalls väntetid på ca. 7 månader och skatt på 33,88 procent.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler yrkes- och vuxenutbildningar
 • Ge lärare i utsatta områden ett lönepåslag
 • Minska barngrupperna i förskolan