Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

KD är redo att leda ett borgerligt Strängnäs. Våra medborgare förtjänar en borgerlig politik som prioriterar att stärka välfärden, öka valfriheten för enskilda och familjer samt främjar trygghet, tillit och gemenskap i samhället. Din röst på KD ger en stark röst i förhandlingsrummet för de som inte själva har en stark röst. Vi lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera välfärden.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärkt äldreomsorg med bibehållen valfrihet

Det finns ingen åldersgräns för när självbestämmandet tar slut. För oss Kristdemokrater är det därför en högt prioriterad fråga att öka andelen privata aktörer inom hemtjänsten och återinföra valfriheten och det så kallade LOV-systemet. Vi vill också införa en äldreboendegaranti där den som är över 85 år ska ha rätt till en plats på ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns.

Stärkt trygghet i kommunen

Vår kommun är fantastisk på många sätt, men ett antal unga upplever ett utanförskap och narkotikabruket ökar. Vi måste göra allt i vår makt för att inkludera dessa unga i samhällsgemenskapen och för att öka medborgarnas trygghet. Vi vill bl.a utveckla föräldrastödsprogram, stärka det narkotikaförebyggande arbetet genom samverkan samt öka belysning och antalet övervakningskameror på otrygga platser

Höjda kunskapsresultat i skolan

Den kommunala skolverksamheten i Strängnäs kommun har under lång tid brottats med låga kunskapsresultat. Detta är ett svek mot eleverna. Styrningen och ledningen för de kommunala grundskolorna måste professionaliseras och förstärkas. Vi menar bl.a. att rektorernas roll behöver förtydligas, pedagogernas arbetsvillkor förbättras och elevhälsan stärkas. På sikt vill vi inför ett tvålärarsystem.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Strängnäs kommun förtjänar en borgerlig politik med ett starkt kristdemokratiskt inslag som prioriterar att stärka välfärden och att sätta den enskilda människans behov främst.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Styret ska vara borgerligt men vi kan samverka med alla partier i sakfrågor.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är en högt prioriterad fråga för oss kristdemokrater att återinföra valfriheten och LOV-systemet inom hemtjänsten i Strängnäs kommun. Problemet i Strängnäs är att den kommunala hemtjänsten dras med höga kostnader. Här har kommunen mycket att lära från de privata aktörerna som har god kvalitet och god ekonomi. Vi vill utöka den privata andelen hemtjänst med bibehållen valfrihet för den enskilde

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Äldre som upplever att det inte fungerar med det egna boendet blir idag allt för ofta nekade plats på ett så kallat särskilt boende. Vi kristdemokraterna är övertygade om att det är få, om ens någon, som väljer att flytta till ett särskilt boende om de inte behöver det. Är man över 85 år och upplever att det inte fungerar med det egna boendet så ska man ha rätt en plats på äldreboende.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: På sikt vore det bra att alla kommunens orter knyts ihop med cykelbanor. Men i det läge som Strängnäs kommun befinner sig i med bristande kunskapsresultat i skolan och bristfälligt stöd inom flera av socialtjänstens område så måste dessa kärnfrågor prioriteras först.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen måste säkras, men vi kristdemokrater tror att förbättringar av arbetsmiljön och möjlighet för den enskilde att påverka sin arbetssituation är lösningen. Inte en kortare arbetsdag. Vi vill ta bort delade turer, erbjuda tillsvidareanställningar istället för timanställningar, ge möjlighet till kompetensutveckling och stärka den medicinska kompetensen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att det privata näringslivet ges goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt i kommunen. I Strängnäs kommun föreligger det dock inte någon direkt konkurrens mellan det privata näringslivet och de kommunala bolag då de kommunala företräder verksamhet som stödjer infrastruktur eller allmännytta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Politikens företrädare bör vara så lyhörda och transparenta gentemot medborgarna så att de inte upplever något behov av folkomröstningar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I Strängnäs kommun finns ett välfungerande första mottagande av nyanlända elever genom språkcentrum. När eleverna är redo för ordinarie skola är det bra om alla skolor, kommunal så väl som fristående, ges möjlighet att ta emot elever. Regelverk som idag hindrar detta bör ses över.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hyresrätten är en viktig första bostad och för det medellånga boendet. Men för de som etablerat sig på arbetsmarknaden och har stabila inkomster är det ofta bättre att äga sitt boende. KD föreslår därför bl.a. hyrköp, som innebär att en del av hyran går till att köpa lägenheten. Då kan en successiv övergång från hyrt till ägt boende ske. Vid social utsatthet förespråkar vi metoden Bostad Först.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna värnar om asylrätten och Sveriges kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för att ta emot och ge dem som har asylskäl goda möjligheter att bli delaktig i det svenska samhället. Kommuner måste dock ges möjlighet att själva avgöra hur många nyanlända som de kan ta emot för att de nyanlända ska kunna integreras i samhället på bästa sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del för att klara klimatomställningen. En god tillgång till laddstolpar är en bärande del för att elektrifieringen ska bli framgångsrik. Kommunen bör inte vara ägare, men bör tillförsäkra en effektiv tillståndsprocess och vid behov upplåta kommunal mark för att säkerställa en god tillgång till publika och semipublika laddstolpar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig De friskolor som finns i Strängnäs kommun är icke-vinstdrivande och uppvisar överlag goda kunskapsresultat. I ljuset av att den kommunala skolverksamheten under lång tid har brottats med låga kunskapsresultat och höga lokalkostnader ser vi gärna en ökad andel av friskolor, som i samma anda som nuvarande friskolor, erbjuder olika pedagogiska inriktningar och en ökad valfrihet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Strängnäs kommun har ett rikt kulturliv genom ett starkt engagemang via kommunens verksamhet så väl som genom medborgare inom det civila samhället. Exempelvis är Strängnäs kulturskola ett nationellt föredöme att vara stolt över.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Skatterna är för höga i Sverige. KD vill på sikt sänka skatten i kommunen. Men i ett läge med bristande kunskapsresultat i skolan och bristfälligt stöd inom flera av socialtjänstens område så måste dessa kärnfrågor prioriteras först. Vi är redo att förvalta våra gemensamma skattemedel på bästa sätt för att driva kommunen i rätt riktning för att möta de utmaningar som finns inom kärnverksamheten.

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Strängnäss val:

 • Erbjuda rektorer och skolledning kompetensutveckling på betald arbetstid
 • Införa tvålärarsystem på alla lektioner
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Strängnäss val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser