Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att KD sätter människan före systemet och alltid kommer prioritera kommunal kärnverksamhet - äldreomsorg, skola, barnomsorg, trygghet - framför dyra skrytprojekt.

Våra viktigaste lokala förslag

Hemsjukvården förs över till kommunalt ansvar

Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer. Idag kan en undersköterska från kommunen möta en undersköterska från regionen i dörren - det blir onödigt mycket spring och är varken bra för den äldre eller för "systemet".

Erbjud allmän föräldrautbildning och utveckla föräldrastödet för bråkiga barn

Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Vi vill införa en föräldrautbildning som erbjuds till alla föräldrar, som informeras om på BVC. För familjer som upplever konflikter har Solna ett kostnadsfritt föräldraskapsstöd för barn i åldrarna 3-11 år, som vi vill utvidga upp till 18 års ålder.

Alla elever ska få det stöd och de utmaningar de behöver i skolan.

I Solnas skolor ska ingen elev hållas tillbaka och ingen lämnas efter. Att staden erbjuder egna särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är bra, men resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. De måste ges villkoren för att vara kvar. Särskilt begåvade elever ska ges de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas ytterligare, genom till exempel profilklasser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Utjämningsskatten - Solna betalar i år över en miljard till andra kommuner. Vi inser att en sådan behöver finnas, men den behöver reformeras. Mer fokus behöver också läggas på de kostnader som följer av att vara en växande kommun. Det fångar inte dagens system så bra.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna i Solnas huvudinriktning är att bilda majoritet med alla utav, eller vissa av de partier som ingår i det blågröna samarbetet i Solna idag. Detta är förstås avhängigt valresultatet och vilka vägval andra partier gör efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser idag inte V eller SD som potentiella samarbetspartier.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det kan vara en väg framåt för att ha koll på hur mycket kommunen släpper ut. Men det är viktigt att det inte lägger ett tungt administrativt raster på förvaltningen i samband med upprättandet av koldioxidbudgeten.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inte möjligt att garantera varje ungdom som växer upp i Solna bostad här. Istället vill vi kristdemokrater att det ska finnas bra möjlighet till arbete så att ungdomar kan skaffa en egen bostad. Vi vill också ha ett skattefritt bostadssparande för unga, något som sänker tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen har precis bestämt att vi kommer att bygga om Vasalundshallen och Vasalunds simhall till idrottshallar för olika idrotter. Vi bygger tre nya fotbollsplaner i Järvastaden och kommer även fräscha upp Solnahallen samt intilliggande Skytteholms IP. Låt oss göra det och därefter utvärdera behovet av ännu mera idrottsytor.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Självklart behövs någon typ av utjämning mellan Sveriges 290 kommuner. Men det är inte rimligt att Solna i år betalar över en miljard till andra kommuner. Det är inte alltid små landsortskommuner utan städer som till exempel Malmö som är stora mottagare av utjämningen och inte alltid använder pengarna på ett klokt sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Barn behöver protein för att växa, och att med ideologiskt tvång införa två köttfria skoldagar i veckan riskerar att göra att barn helt hoppar över lunchen. Däremot ska det alltid finnas vegetariska alternativ i skolbespisningen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig En mångfald av aktörer skapar konkurrens och valfrihet, bidrar med nya idéer om hur verksamheten ska drivas och utvecklas och möjliggör för anställda i hemtjänsten att starta eget. I Solna sker det noggranna uppföljningar av såväl privata verksamheter som kommunens äldreomsorg. KD vill uppmuntra ideella och idéburna aktörer att verka i Solnas äldreomsorg.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att kunna språket, och att kunna de kulturella koder som gäller i Sverige är A och O för en trygg omvårdnad. Utan språket på plats blir det svårt att kommunicera mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. All personal - inte bara nyanställda - inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Många av friskolorna i Solna tar redan emot nyanlända elever i varierande grad och det är bra att de kan fortsätta med det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra med laddstolpar, men det krävs också el till stolparna. Dagens elförsörjning är i vissa fall redan nära kapacitetstaket i Stockholmsområdet och det behövs åtgärder för att stärka och och bygga ut nätet, samt produktionen. Kommunen kan tillse att stolpar tillkommer till exempel genom samarbeten och avtal med andra aktörer där kommunen upplåter mark och samarbetspartnern ordnar stolpe.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Solna följer den av Länsstyrelsen fastställda fördelningsnyckeln och det är rimligt att alla Sveriges kommuner hjälps åt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi anser att fördelningen mellan privata och kommunala skolor som gäller idag är rimlig.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig KD vill införa en kultur- och fritidscheck till alla barn (i en viss ålder) i Solna. Barnen kan då oavsett förälderns ekonomi använda checken för att delta i anslutna Solna-föreningars aktiviteter. Det kan ske antingen inom ramen för Kulturskolans utbud eller en annan kultur/idrottsförenings utbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Skattenivån är ganska väl avvägd i dagsläget. Vi vill att skattesatsen ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Solnas val:

 • Anställa administrativ personal i skolan för att avlasta lärarna
 • Ge elevhälsan mer resurser till att motverka psykisk ohälsa
 • Införa profilklasser för särkilt begåvade elever i grundskolan

Så svarar KD: Extra viktig Ingen elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter - det betyder att alla ska få det stöd de har rätt till. Särskilt begåvade elever kan få den utmaning och det stöd de behöver genom att gå i profilklasser. Elevhälsan är viktig för att erbjuda hjälp och stöd för elever, och är ett viktigt verktyg för att främja psykisk hälsa.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Solnas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Förlänga kommunens föräldraskapsstöd tills barnet är 18 år
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden

Så svarar KD: Extra viktig Föräldrastöd erbjuds idag, men inte efter att barnet fyllt 12. Tonårstiden kan vara turbulent och stöd från kommunen hjälper familjer i Solna. Många konflikter uppstår under sommaren i familjer. Föräldrastödsprogrammen som ofta är fulltecknade ska därför också utökas och erbjudas på sommaren. Gällande trygghetskameror kan de vara till hjälp när man klarar upp brott, men verkar också avskräckande.