OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Om vi får bestämma får du bestämma, orden har sitt ursprung i Subsidaritetsprincipen som innebär att beslut fattas på lägsta möjliga/rimliga nivå, dvs så när individen som möjligt. Vården, Tryggheten och Hjärtlandet/Landsbygden är våra viktigaste valfrågor. Vi är Redo.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

-Vid anställning inom omsorg och äldreomsorg tycker vi att man ska lämna utdrag ur brottsregister. Brott som bedrägeri mot äldre, rån, misshandel och sexuella brott är direkt olämpliga vid anställning där en arbetsuppgift är att skapa trygghet i utsatthet. -Kommunala ordningsvakter bidrar till trygghet för både företagare, kommunmedlemmar och besökare.

Att leva med familj i Söderköping

Familjecentraler och Kulturskolan är viktiga förebyggande och trygghetsskapande mötesplatser. Föräldrastödsprogram ska utvecklas. Återstarta flera familjedaghem som ett alternativ till förskolan. Nyströmska skolan är viktigt att värna om. Syskon ska erbjudas gå i samma skola.

Företagande

Det ska vara så enkelt som möjligt att vara företagare i Söderköping. Effektivt samarbete mellan olika aktörer och god kvalité på kommunens tjänster, även för lantbrukare. -underlätta genom att göra mindre detaljstyrda upphandlingar och tillståndsprövningar. Nära samarbete mellan skola och lokalt näringsliv, lärlingsutbildningar och praktikplatser är bra.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En kristdemokratisk borgerlig allians.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

För oss är vår politik utgångspunkten och samtal med alla kan göras.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Återvinningsstation och omlastningsstation finns redan idag vid Hjälmsborg och acceptans för verksamheten finns hos de närboende. Läget passar sig väl för verksamheten och upptar inte annan värdefull mark som kan behövas i andra syften såsom ex åkermark. Åkermark har stor betydelse för att öka den svenska egenförsörjnings graden, vilket är av stor vikt och akut behov.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att bilda ett naturreservat innebär att man stänger dörren för bostadsbebyggelse och skapar olyckliga inlåsningar. Att inrätta ett reservat kan kommuner göra men att upphäva ett reservat kan endast Länsstyrelsen göra. Vi ska värna om den gröna miljön i Söderköping, men utan att låsa in framtida behov.

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land. Det är orättvist utformat då det ofta är okej att bygga när vatten i storstäder men inte på landsbygden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill stärka och förbättra arbetet genom ökad kompetens och stabilitet för de äldre, detta ger också en bättre arbetsmiljö. Ökad kontinuitet, trygghet i att så ofta som möjligt möta samma personer är viktigt. Ett bra samarbetsklimat mellan olika professioner och team-möten minskar stress och oro, nära till bra stöd i svåra situationer samt en flexibilitet att ha mer personal vid ökad vårdtyngd.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: JA, språket är ett viktigt och avgörande verktyg i god omsorg och trygghetsskapande bemötande. Där till behövs en god kunskap och etik i text för en god dokumentation. Vi tycker även att alla nyanställda ska lämna utdrag ur brottsregister

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att tillhandahålla billiga lägenheter betyder oftast att de inte ska vara lika välutrustade och hålla sämre standard än moderna nya lägenheter gör. Det har visat sig att dessa lägenheter inte är så lätta att hyra ut då de som söker lägenhet inte vill ha sämre standard utan bara billigare helt enkelt. Den ekvationen går inte ihop oavsett vem som bygger lägenheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi föreslår en rejäl statlig höjning av stödet för ladd infrastruktur. Takten av utbyggnad av laddnings stolpar behöver höjas. Pengar för laddnings stolpar görs tillgängliga utifrån statliga stöd. Kommunerna kan bidra med att ex kartlägga lämpliga områden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej. Politiken ska inte detaljstyra, valbarhet ska finnas och traditionell mat värnas om, såsom julmat etc.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För Söderköpings kommun del tar vi emot färre än vad vi har kapacitet för, vi är positiva till att vår kommun har en ökad befolkningstillväxt. Vad det gäller flyktingmottagandet är det viktigt med ordning och struktur, integrationen måste få ske successivt och väl balanserat. Att förstå och kunna värderingar språk och kultur underlättar att komma i arbete och är mycket viktigt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Så långt den vanliga demokratiska processen sträcker sig bör det hanteras inom ramarna för denna. Det är kostsamt med folkomröstning och bör endast användas det verkligen finns extraordinärt behov.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Valfrihet kräver att det finns alternativ och möjlighet att enkelt välja det eller den variant av förskola/skola/gymnasium som passar ens barn bäst. Vi vill att det ska finnas både privata och kommunala alternativ att välja bland. I Söderköping finns det alternativ till den kommunala skolverksamheten och i närliggande kommuner finns det fler alternativ att välja bland.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Civilsamhället ska stöttas i att vi tillsammans värnar om kulturen, kulturen bygger mångt och mycket på människors intresse och engagemang. Den lokalt förankrade kulturen ska särskilt värnas om. Kulturskolan är viktig. Söderköping är rik på kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ha samma eller om möjligt lägre skatt. En skattehöjning drabbar alltid den med lägst inkomst mest, det vill vi undvika. Alla får behålla mer av sina inkomster och bestämma själv över sina pengar. Vi kristdemokrater vet att det är medborgarnas pengar och vill förvalta detta förtroende på bästa sätt. Våra gemensamma resurser ska räcka främst till lagstadgad verksamhet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Söderköpings val:

 • Avsätta mer pengar till elevhälsan
 • Förbättra kommunens service till företagare
 • Instifta ett särskilt städteam som komplement till kommunens hemtjänst