Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är en trygg garant för att mjuka frågor - barn och ungas livsvillkor, skolan, äldrefrågor, social omsorg, kvinnors hälsa och trygghet - ska vara prioriterade frågor på kommunens agenda. Du som medborgare ska bestämma över ditt liv men samhället ska finnas där när det behövs. Civilsamhället och näringslivet är motorn i vårt samhälle. Och vi är en trygg samarbetspartner som man kan lita på!

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungas livsvillkor

Med hjärta för barns och ungas livsvillkor kommer vi arbeta för att barn som är tre år eller yngre inte ska vara i grupp större än tolv barn. Bättre förutsättningar för pedagogisk omsorg (familjedaghem), syskonförtur ska gälla inom både förskola och skola. Barn med NPF-problematik ska ha rätt till lämplig lärmiljö och det ska vara en nollvision för drogrelaterad dödlighet. Utifrån vårt Barnbokslut

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara personcentrerad och präglas av värdighet och delaktighet. Förebyggande arbetet ska prioriteras. Personalen är en viktig resurs och ska värderas högt. Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta u-sköterskor. Personal ska kunna god svenska. Personal ska erbjudas reflektionstid. Särskilda boenden ska moderniseras och anpassas till moderna boenden för personer med demens...

Näringslivets utveckling

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är begränsade, vi kan bidra till ett bra företagsklimat. Osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet ska ej förekomma. Gröna näringar ska premieras inte minst ut ett civilförsvarligt perspektiv. I samverkan med näringslivet ska fler personer långt från arbetsmarknaden erbjudas praktikplats. Förutsättningar för sociala företag ska stärkas!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej Inte direkt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser att Allians för Söderhamn är bra för Söderhamn. VI har äntligen fått igång Söderhamn igen, det ska vi fortsätta med. Det är det tydligaste och mest framgångsrika styret för Söderhamn.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är en trygg partner, pratar med alla men vet vilka förhandlingsrum vi lämnar.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är generellt positiva till vindkraft men vi ska vara noga med var verken placeras. De förslag som nu är aktuella är inte bra platser, inte bra ur ett näringslivsperspektiv, det har alltför stor påverkan på framförallt fisket och på upplevd orörd natur. Gärna vindkraft men längre ut till havs

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver göra allt för att öka tryggheten i centrum. Men kameror får inte vara det enda alternativet. Det förebyggande arbete ska stärkas, samarbete med Polis och ordningsvakter utökas

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har som förslag att mat som produceras inom en 40 mils radie ska vara förstahandsval inom kommunala kök. Det förutsätter att kött serveras varje dag, och det ska vara lokalproducerat kött. Vi ska handla av våra lokala matproducenter i högre grad. Bra vegetariska alternativ som uppfyller villkoret om 40 mils ska premieras!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska i högre grad anlita privata näringslivet och den sociala ekonomin. Sociala företag ska få större möjlighet att erbjudas reserverade kontrakt. Kreativa entreprenörer utvecklar kommunen. Det ska vi premiera!

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Intressant förslag men tyvärr tror vi inte att antal personer inom äldreomsorgen då räcker till. Däremot ha vi ett flertal förslag, t.ex reflektionstid för omvårdnadspersonal, minskad tjänstgöring med stigande ålder som vi menar är bra både för personalen och för kvalité och kontinuitet för brukare

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Inte bara nyanställda utan alla inom äldreomsorg ska kunna bra svenska. Det är mycket viktigt att kunna både förstå och göra sig förstådd om man arbetar med serviceyrken. Språkstöd och möjlighet till språkstudier på arbetsplatsen ska alltid erbjudas under arbetstid!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Alla skolor ska vara öppna för alla! Lika rättigheter och resurser och lika skyldigheter och förväntningar oavsett huvudman

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala skattemedel ska inte gå till bostadsmarknaden. Däremot ska kommunen möjliggöra bra områden för bra bostäder av alla typer. Kommunal service, t.ex vatten och avlopp, ska finnas tillgängligt och utan större vinstpåslag. Sociala bostadsprojekt ska särskilt premieras

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är kvalitén som är det viktigaste, inte huvudmannaskapet! Vi välkomnar med glädje att fler idéburen välfärd etableras i Söderhamn. Kommunens roll är att granska!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att förse fordonsflottan med el är inte en kommunal uppgift. Det ska näringslivet göra. Däremot kan kommunala bolag behöva tillgodose laddstolpar OM inte det privata näringslivet gör det. Vi behöver t.ex. laddstolpar för kommunens egna bilar

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska solidariskt dela på det ansvar som kommer med de flyktingströmmar som tyvärr sker. Det är ett globalt ansvar där Söderhamn ska ta sin del. Nu har vi dock redan tagit ett mycket stort ansvar för nyanlända. Det bör tas i beaktande framöver.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi tror att privata skolor, gärna idéburna skolor bidrar till en mångfald och kreativa lösningar på skolutmaningen. Det är bra för elever med större valfrihet och det är bra för medarbetare som har fler valmöjligheter. Kommunens roll är att granska kvalitén. Huvudmannaskapet är oviktigt!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en bra kulturverksamhet i Söderhamn. Vi ska fullfölja förslaget om ett Kulturens hus. Kulturskolan ska vara en aktiv del av skolverksamheten. Estetiska program SKA finnas på vår gymnasieskola!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Söderhamn är en högskattekommun. Fler ska flytta till Söderhamn, men att ha en hög skatt kan verka avskräckande. Det är bra om fler flyttar hit och därigenom ökar skatteintäkterna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Söderhamns val:

 • Förstärka elevhälsan
 • Prioritera arbetet mot barnfattigdom
 • Utöka insatserna mot arbetslöshet