Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

KD är det enda parti som har vården som huvudfråga. Vi vill genomföra århundradets vårdreform, lägga ned regionerna och införa ett nationellt ansvar för vården, som man redan gjort i Norge och Danmark. Vi lovar inget, för det är endast genom samarbeten som vi kan få igenom viktiga delar av vår politik. Men vi prioriterar det viktigaste och kan bli din röst vid förhandlingsbordet.

Våra viktigaste lokala förslag

Värna en värdig omsorg

När man går in i den senare fasen av livet borde en värdig vård och omsorg vara en rättighet. Vi ser en demografisk utveckling där andelen äldre i befolkningen ökar. Därför vill vi prioritera denna verksamhet genom att avsätta mer resurser. Vi vill också utveckla den värdighetsgaranti som för ett antal år sedan infördes på Kristdemokraternas initiativ.

Inför en elevhälsogaranti

Vi vill stärka elevhälsovården. Den elev som behöver det ska vilken skoldag som helst under veckan kunna få kontakt med stödpersonal. I en välfungerande skola har eleverna tillgång till en lugn studiemiljö, bra läromedel, skickliga lärare och engagerade föräldrar. Barn i förskoleåldern bör också få vistas i mindre grupper än i dag.

Återinför den öppna förskolan och familjecentralen

Öppna förskolan är till för de barn som inte har en plats i annan förskoleverksamhet, och vi vill se en familjecentral med närhet till mödrahälsovård, barnhälsovård och förebyggande socialtjänst. Vi beklagar att dessa viktiga verksamheter fick läggas ned i början av mandatperioden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är redo att fortsätta utveckla Sala i en god allians.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vissa partier är mer osannolika än andra.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hela kommunen ska fungera. En satsning på stora skolor leder inte automatiskt till högre kvalitet, och det man kortsiktigt sparar ekonomiskt kan visa sig vara en förlustaffär på sikt. Forskningen ger inget entydigt svar på frågan om större eller mindre skolor är att föredra, men i USA och Tyskland gör man inte som i Sverige utan väljer i stället att behålla de små skolorna.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En avgiftsfri kollektivtrafik kan möjligen vara bättre för miljön, men det är svårbedömt. Viktigare är att man slipper lägga tid och pengar på administration. Detta leder i sin tur till att systemet som helhet blir enklare och till att skillnaden i totalkostnad inte blir så stor jämfört med om man tar ut en taxa.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Övervakningskameror kan vara ett viktigt led i att öka säkerheten och därmed skapa en större känsla av trygghet. De kan också ge bättre förutsättningar för att bekämpa brott. Överlag behöver den i vissa kretsar bristande respekten för ordningsmakten återställas. Det behövs fler poliser, hårdare straff och nolltolerans mot okvädingsord riktade mot poliser.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Symbolpolitik av det slaget gör mer skada än nytta. Fokus bör i stället ligga på att genomföra konkreta förbättringar av säkerheten inför de klimatförändringar som kommer, oavsett vad vi gör eller inte gör för att försöka förhindra dem.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala bolag ska inte störa det privata näringslivet mer än nödvändigt. Endast i de hypotetiska fall där en viktig vara eller tjänst inte lika väl eller bättre kan tillhandahållas av privata företag, är kommunala bolag motiverade. Kommunen ska främst ägna sig åt sina kärnverksamheter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om ett sådant förslag verkligen ledde till minskade totalkostnader, skulle det förstås vara oansvarigt att inte överväga det. Men det är inte troligt att det förhåller sig så. Klart är dock att personalen inom äldreomsorgen förtjänar bättre arbetsvillkor med värdiga scheman, möjlighet till kompetensutveckling samt mer närvarande och stödjande chefer i arbetslag som har färre medarbetare per chef.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folkomröstningar i kommuner och regioner är bara rådgivande och har inget egenvärde. De bör användas med stor återhållsamhet. När de i undantagsfall ändå används ska det gå att tydligt urskilja endast två mot varandra stående alternativ. Att ha fler än två svarsalternativ i en folkomröstning är inte bra (och därför var till exempel kärnkraftsomröstningen 1980 med sina tre linjer felkonstruerad).

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Personalen och omsorgstagarna ska kunna göra sig förstådda med varandra. Ett målmedvetet stöd för språkinlärning är därför ett naturligt led i skapandet av goda arbetsförutsättningar och en värdig vård och omsorg i allmänhet. Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska (men av detta följer inte logiskt att ett sådant test måste införas).

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan bidra till ökat bostadsbyggande, inte minst av småhus, genom att tillhandahålla byggbar mark. Genom förenklade regler och planprocesser för byggande kan byggandet öka.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är naturligtvis utmärkt om även privata företag vill och kan driva äldreboenden och hemtjänst. Vem som tillhandahåller tjänsten är inte det viktiga. Viktigt är däremot att brukaren har valfrihet och erbjuds tjänster av hög kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan inte ensam ta ansvar för att tillhandahålla publika laddstolpar för elbilar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Inte minst förskoleverksamhet lämpar sig väl för privata företag. Elever och föräldrar ska ha rätt att välja skola, och varje kommun borde ha en skyldighet att erbjuda familjedaghem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Förutom det värde som ligger i att förvalta och bevara vårt gemensamma kulturarv, finns det också ett existentiellt värde i att kunna ta del av kulturupplevelser och själv ägna sig åt skapande verksamhet. Människor har inte bara fysiska utan även andliga behov, och kulturen bidrar till att tillgodose dessa. Kulturen kan därmed vara en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och ensamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har i dag inga konkreta förslag om att sänka kommunalskatten, men på sikt kanske en sänkning kan vara motiverad, eller till och med nödvändig, för att göra kommunen så pass attraktiv att skatteintäkterna kan öka. En eventuell höjning av skatten skulle snarare riskera att få motsatt effekt och minska skatteintäkterna. Även ur ett rättviseperspektiv är en låg skatt att föredra.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Salas val:

 • Avskaffa delade turer i hemtjänsten
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser
 • Öppna fler platser på äldre- och trygghetsboenden