Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna tryggheten och integration är våra prioriterade frågor. Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi är redo att ta fortsatt ansvar för ett stabilt styra av Örebro.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre integration -Inga socialt utsatta områden 2030

Örebro kommun behöver en bättre integration för att alla som bor här ska uppleva framtidstro och trygghet.-Uppgradera föräldraskapet -Aktiv och meningsfull fritid för barn och unga -Fortsatt omdaning av miljonområdena-Aktivitetsplikt för försörjningsstöd-att nyanlända får information från dag ett om normer, värderingar, arbete, utbildning, vilka krav, förväntningar och möjligheter som gäller.

Bygg Trädgårdsstad och fler småhus

En stor majoritet av svenskarna vill äga sitt boende och då gärna ett småhus. Trots detta ser vi att småhusbyggandet inte alls möter upp invånarnas behov. Fler måste få möjligheten att kunna bygga och äga sitt eget boende – radhus, kedjehus eller villa, i staden eller på landsbygden. Bygg så kallad ”Trädgårdsstad” med lågt klimatavtryck och närhet till natur och sociala sammanhang.

Värdigt och aktivt seniorliv

Stärk den medicinska kompetensen och trygga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Det handlar om att utbilda, rekrytera och behålla både vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Insatser för att stärka medarbetarnas kunskaper i svenska språket. Ett större utbud av seniorbostäder som främjar aktivitet och gemenskap. Stärk kontrollen av såväl kommunala såsom fristående aktörer

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna går till val som eget parti, men kommer att ta ansvar för att det ska finnas en bred politisk kommunledning som utesluter ytterlighetspartierna på både höger- och vänsterkanten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi avser inte att samverka med V, SD och ÖP.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att matförsörjningen tryggas är grundläggande. Dock behöver vi få fram byggbar mark för stadens utveckling då kan intressekonflikt uppstå.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att säkra en fossilfri energiförsörjning för framtidens behov är en prioriterad fråga. Kristdemokraterna är öppna för alla fossilfria energislag såsom vindkraft, solkraft och Kärnkraft. Att bygga solcellspark behöver dock inte i första hand ske i kommunal regi.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är nödvändigt att Örebrobostäder får sälja lägenheter för att frigöra kapital till framtida renoveringar och nybyggnationer. För att Öbos bestånd fortsatt ska vara i attraktivt och i gott skick. Vid försäljning av större enheter av lägenheter bör krav ställas på köparen att den tar ett socialt ansvar för området. Exempelvis aktiviteter för unga och områdesvärdar.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kvaliteten på alla äldreboende oavsett huvudman ska säkras. I detta fall var det bra att kommunen tog över eftersom boendet inte fungerade. Men det är viktigt att det finns en mångfald av utförare med god kvalitet för de äldre som önskar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver alla händer och fötter i äldreomsorgen framöver, Vi kan inte bedriva äldreomsorg utan personal. Även de som i dagsläget har bristande kunskaper i svenska språket behövs. Men vi ser att språkkunskaperna i Svenska språket inom äldreomsorgen behöver bli bättre. Därför vill vi införa ett språktest. De som inte klarar testet ska erbjudas språkträning direkt på arbetsplatserna.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är rimligt att alla kommuner tar sitt proportionerliga ansvar. Hänsyn ska tas till respektive kommuns tidigare mottagande. Faktorer såsom arbetsmarknad och bostäder ska också vägas in,

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Fler publika laddstolpar behövs i kommunen. Dock är det en främst uppgift för andra aktörer såsom företag och bostadsbolag. Kommunen ska säkerhetsställa att laddstolpar finns för kommunens egna fordon.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Den skola som inte fungerar ska stängas oavsett vem som är huvudman. Andelen friskolor beror på hur eleverna väljer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva, något som har stor betydelse både för att skapa en attraktiv kommun och för enskilda medborgare. Kulturen är en omistlig dela av livet därför att den tillför människan och samhället mera än det materiella perspektivet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi skulle gärna sänka skatten men just nu i dagens ekonomiska läge ser vi inte den möjligheten. Kommunalskatten slår rakt mot all inkomst av tjänst, oavsett hur stor eller liten. Höjd kommunalskatt ger direkt alla som har lön, lever på pension eller på ersättningar och vissa bidrag mindre att leva på. Kommunalskattehöjningar slår därmed hårt mot låginkomsttagare.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Örebros val:

 • Genomföra satsningar för att få utrikesfödda kvinnor i arbete
 • Inrätta ett team som arbetar mot narkotikabruk bland unga
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för ungdomar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Örebros val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor
 • Slopa avgifterna i kulturskolan