Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Nordmaling

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill återetablera Öppen förskola, verka för aktivitetsparker och ge kommunens personal schysstare villkor. Äldre ska kunna bo tryggt och säkert. Närproducerad mat ska öka och vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för företagande och näringsliv. För att stärka våra intäkter vill vi bygga nya bostäder och öka inflyttning. Vi är redo. För en ökad självförsörjning och en livskraftigare kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg fler bostäder

Vi behöver bygga fler bostäder! Det skapar möjligheter för villaägare som vill sälja och flytta till lägenhet, vilket i sin tur öppnar upp för inflyttare till kommunen. Det är kritiskt att vi skapar fler boendemöjligheter för en välmående kommun över tid.

Stötta företagande och näringsliv

Kommunen backar i näringslivsranking, det är inte bra. Vi vill skapa bättre förutsättningar - livskraftiga företag är en motor i samhället. Att arbeta med upphandlingsinstrumenten så att den mindre näringsidkaren kan svara är ett sätt. Att ge bättre service, att tillgängliggöra mark & tomter och att möjliggöra inflyttning så att kompetensförsörjningen säkras är viktigt.

Bli en bättre arbetsgivare

Vi vill satsa på schystare villkor för personalen. Det är viktigt att Nordmalings kommun är en bra arbetsgivare. Vi är övertygade om att när personalen trivs så får vi högre kvalitet i skola, vård och omsorg. Välmående anställda skapar också förutsättningar för att möta kommunmedborgare och företag med energi, framåtanda och god service.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi delar bilden av att välfärden och de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar. Du ska kunna lita på Sverige.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Nordmaling kan mer! Vi vill ge kommunen ett starkt kristdemokratiskt bidrag för att åstadkomma en förändring på riktigt. Vi vill att hela kommunen ska fungera och därför är det naturligt att samarbeta med närliggande partier likväl som att söka samförståndslösningar över partigränser. Det mår vår kommun bra av och det gagnar våra medborgare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Delar vi värdegrund finns bäst förutsättningar för gemensamt styre

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Nordmaling

Planlägg nya bostadsområden i Nordmaling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver arbeta vidare med översikts- och detaljplaner för att förenkla bostadsbyggande. Det finns havsnära områden som håller på att växa igen där bostäder och rekreationsområden istället skulle vara lämpliga.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver främst titta på om och hur vi kan bidra till elektrifieringen av samhället, kanske ska vi verka för att öka energiproduktionen inom kommunens gränser? Det kan såklart i sin tur skapa förutsättningar för ökade skatteintäkter!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vet idag att lokalproducerad svensk köttproduktion kan bidra till biologisk mångfald och klimatnytta. Även om vegetariska alternativ erbjuds så är det dags att ta tillvara på vår lokala möjlighet till ökad självförsörjning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen bör regelbundet göra en översyn av den egna bolagsstrukturen, räta ut frågetecken och säkra öppenhet. Processerna ska vara transparenta vid tillsättning av styrelser, och alla vara medvetna om styrnings- och demokratidilemman. Då kommer kommunen kunna driva bolag på ett sunt sätt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror att det är viktigare att skapa schysta villkor och öka lönerna för personalen samt att erbjuda en trivsam arbetsplats med rimlig arbetsbelastning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror att medborgarna gagnas av att vi driver en ansvarsfull politik där vi söker lösningar i samförstånd över partigränserna. Ytterst är det på valdagen som väljarna påverkar och vi ser risk att folkomröstningar riskerar att skapa onödiga kostnader och motsättningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ett fungerande språk är en självklarhet för att vi ska kunna bedriva en säker och kvalitativ vård. Väl fungerande kommunikation mellan personal och brukare är en nyckel.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rent principiellt är det fullt rimligt att privat och offentlig verksamhet hjälps åt. Detta bygger såklart på att det allmänna ger rättvisa förutsättningar i form av stöd och resurser oavsett skolans driftsform.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra om vi kan skapa möjligheter så att alla har råd med eget boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att kommunen kan möjliggöra och skapa förutsättningar för byggande av publika laddstolpar. Men det är inte en kommunal kärnverksamhet att ansvara själva tillgången lika lite som vi ska driva bensinstationer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser positivt på det kommunala inflytandet. Om en kommun vill och kan ta emot fler så ska kommunen självklart kunna bestämma det. Och omvänt behöver kommunen i någon mån kunna bestämma utifrån sina förutsättningar. Det är dock i alla lägen rimligt att vi tar ett gemensamt ansvar!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Det viktiga med skolan är inte driftsformen utan att kunskap och kvalitet är i fokus. Därför behöver vi en skola med ordning och trygghet – där barnen behandlar varandra med respekt. Vi kan då öka barnens och elevernas kunskap samt bättre förbereda dem för livet vilket på sikt är bra för individen såväl som för oss som nation.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: På sikt vill vi verka för en sänkning av kommunalskatten. Dit når vi genom att skapa fler bostäder, öka inflyttning och satsa på ökad service till näringslivet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Nordmalings val:

 • Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse
 • Stärka kommunens service till företag
 • Tillåta mer strandnära bebyggelse

Så svarar KD: Vi behöver öka användningen av åkermark för att öka vår självförsörjning, därför söker vi lämpligare områden för bebyggelse. Att stärka kommunens service till företag är en självklarhet då ett välfungerande näringsliv är en motor i hela systemet. Strandnära bebyggelse ökar attraktionen och kan kombineras så att allmänheten får nya möjligheter och tillgång till fina rekreaktionsområden.