Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi kristdemokrater är redo att fortsätta ta ansvar för hela Nässjö kommun med fokus på ekonomi, brottsförebyggande arbete, service i hela kommunen och förbättrade villkor för föreningar & civilsamhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk det brottsförebyggande arbetet

Vi vill satsa på förebyggande insatser med fokus på barn och unga, ett stärkt föreningsliv och civilsamhälle. Vi vill inrätta fler tjänster som ungdomscoacher, vi vill även införa fritidsbank på flera platser i Nässjö kommun samt stärka föreningslivet.

God Äldreomsorg

Att äldre har möjlighet att leva och bo där man själv önskar är en självklarhet, därför ska det finnas olika former av boenden för äldre i hela kommunen Det ska även finnas mötesplatser för social gemenskap. En god äldreomsorg med medicinsk kompetens är viktig för oss i kristdemokraterna.

Främja Näringsliv och bostadsbyggande i hela Nässjö kommun

Vi är redo att stärka de gröna näringarna, vi vill stärka landsbygd och kransorter, här finns företagare inom de gröna näringarna och besöksnäringen. Bredband, fiber skapar förutsättningar att driva företag och 100 procent fiber är nödvändigt. De gröna näringarna är livsviktiga för vår självförsörjning och vår beredskapsförmåga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett majoritetsstyre med starkt kristdemokratiskt inslag

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan föra samtal med samtliga partier

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna får inflytande.

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vid behov är trygghetskameror/övervakningskameror ett bra verktyg, vi tycker att det vid behov är mycket bra. Trygghetsarbete på flera områden är mycket viktigt. Ett strukturerat trygghetsarbete är viktigt kommunledning, polis, Räddningstjänst, Näringsliv, socialtjänst, skola, kultur och fritid m.m. Att alltid stå på brottsoffrets sida och att agera är det viktiga, tystnadskultur ska inte finnas. Det är självklart att brott ska beivras.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi i kristdemokraterna är för privat företagsamhet. Ett gott Näringslivsklimat skapar tillväxt och utveckling och viktiga arbetstillfällen. Men att lägga vissa verksamheter inom ett bolag inom kommunkoncernen är också viktigt. Det allmännyttiga bostadsbolaget Linden har ett särskilt ansvar, socialt ansvar. Bostad först, det är en mänsklig rättighet. Pigalle och Nässjö Affärsverk är även de viktiga bolag inom koncernen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunens måltidspolicy mycket viktigt för våra verksamheter. Redan idag serveras alltid ett vegetarisk alternativ, Gynna närproducerat kött och lokalproducerat. kommunens inköp av styrs av lagen om offentlig upphandling, här kan vi genom måltidspolicyn påverka våra ambitioner vilka kravkriterier vi vill ställa. Tex kött enligt svensk djurskyddslag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kostar ekonomiska och personella resurser. Bättre att fortsätta med medborgardialoger, medborgarbudgetar, öppna sammanträden, fråga din politiker, allmänhetens frågestund. Medborgarinflytande är en del av demokratiutvecklingen och ska vara en självklar del i Nässjö kommun.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kompetensförsörjning är viktigt och att Kvalitetssäkra språkkunskaperna. Rättssäker vård och omsorg. Alla nyanställda har inte behov av språktest, det bör vara efter behov vid anställning. Det är ledningens ansvar att se till att tillräcklig kompetens finns för att sköta sitt uppdrag och klara det. Du ska som vård och omsorgstagare kunna lita på att du får en säker vård. Att dokumentation blir rätt att läs och skrivkunnighet finns. Här måste det finnas tillräckliga kvalitetssäkrade rutiner vid anställningar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ligger inte hos kommunerna, dock kan boendeplanering vara vägvisande, allmännyttan har ett särskilt uppdrag.Privata bostadsbolag kan även de uppmuntras till att bygga enklare hyresrätter. Kommunens ansvar ligger särskilt på att ha byggklar mark och en väl genomarbetad boendeplanering både på lång och kort sikt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan vara en aktör, men självklart ta betalt för tjänsterna vi anser att andra aktörer så som elbolag med flera har ett ansvar att investera i utbyggnaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rättssäker och reglerad invandring är mycket viktig. Frågan är om vi ska kryssa fler eller mindre det beror på vår omvärld. Invasionen i Ukraina innebär att tusentals och åter tusentals människor kan komma att behöva Skydd från krig och behov av bostad. Det är en självklarhet för oss kristdemokrater att vi tar emot människor som flyr från förtryck och krig eller förföljelse. Däremot de som väljer att flytta till Sverige för att få ett bättre liv i allmänhet ska absolut ta egenansvar att försörja sig. Om en person inte har integrerats och skyddsbehovet inte kvarstår är utgångspunkten att personen ska återvända.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Idag har vi kommunala skolor enbart. Vi har privata förskolor som är mycket bra. Det viktiga är att skolan uppfyller skollagen och läroplaner. Kunskapsmål och demokratimål. Uppföljning och kvalitet är viktigt samt att skolinspektionen stänger de skolor som inte arbetar efter läroplan och skollag. Inget vi strävar efter i Nässjö att få privata skolor, dock är vi inte emot det, konkurrens kan i vissa fall vara bra. Skolan ska vara grundad i demokratisk värdegrund. Skillnaden i kunskapsresultat måste utjämnas, en likvärdig skola är ett måste, alla barn har rätt till likvärdig utbildning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi i kristdemokraterna vill ge mer resurser till föreningslivet för att stärka framför allt barn och ungas uppväxtvillkor. En meningsfull och aktiv fritid bidrar till folkhälsa och livskvalitet. Genom positiva mötesplatser skapar vi samhällsgemenskap. Kultur och fritid kan spara ekonomiska resurser på sikt på flera områden. Mår människan bättre spara vi både mänskliga resurser och skattemedel som skulle lagts på annat längre fram. En positiv fritid är trygghetsskapande. Den nya ungdomsenheten kommer att vara mycket betydelsefull. Trygghetsarbete är en del av den kultur och värdegrund vi vill ska prägla Nässjö kommuns arbete för barn och ungas uppväxtvillkor. En positiv fritid med social gemenskap bidrar även till bättre kunskapsresultat i skolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Bygga en ny simhall i kommunen
 • Planlägg fler tomter i hela kommunen