Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Nacka

Varför ska väljarna rösta på er?

KD Nacka står för ett fritt och hållbart samhälle. Vi ser till att Nacka har valfrihetssystem som finns och faktiskt fungerar för alla. Vi håller igen med skattebetalarnas pengar, men vi spenderar när det behövs – även på ”tråkiga” saker som underhåll, redundans och långsiktiga behov. Vi sätter alltid människan före systemen.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärkt civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft mot ett väpnat angrepp. För oss Kristdemokrater i Nacka är det extremt viktigt att vi börjar bygga upp den civila försvarsförmågan igen, anpassat för vår tid. Alla behöver dra sitt strå till stacken, och vi kommer driva att kommunen gör sin del. Ett mentalt förberett och starkt, uthålligt och robust samhälle är i sig krigsavhållande.

Förhindra välfärdsfusk

Vi vill stärka arbetet med att förhindra fusk inom välfärdssystemen och satsa på kontrollsystem och rutiner som gör att fusk hindras och beivras. Vi tror på människans vilja och förmåga att bidra och ta ansvar men får inte blunda för att fusk även kan förekomma i vår kommun. Det handlar om trygghet för såväl brukare som medarbetare och respekt för medborgarnas skattepengar som vi förvaltar.

Värna valfriheten

Vi försvarar att du ska få bestämma det som är avgörande i ditt liv, vilken förskola och skola dina barn ska gå i och deras kultur- och fritidskonsumtion. Liksom vem som på ålderns höst ska ge dig din omsorg. Vi tror på människans vilja och förmåga att ta ansvar och göra val. Det innefattar även årsrika eller sköra av något skäl. Om inte så får de stöd. Vi tänker stå upp mot hoten mot friheten.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte av dignitet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett fortsatt alliansstyre i Nacka (M, KD, C, L)

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tala med alla i sakfrågor men inte gemensamt styra med V och SD.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ett ekologiskt viktigt område nära storstaden. Vi gör en bra kompromiss, skyddar merparten och släcker exploateringsmöjligheter för lång tid.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att bostäder byggs, det saknas bostäder i Storstockholm. Men det visar sig att marknaden sköter byggandet bättre i många avseenden. De är effektivare än politiken, de ligger före politiken då det gäller miljö- och klimatanpassning, de avläser behov avsevärt mycket bättre än politiken. Men politiken ska vara på hugget och styra med de reglersystem som finns.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Formen för byggande och drift är ointressant. Såväl byggande och drift ska ske på för medborgarna bästa sätt. Då det gäller simhallar är marknaden inte så väl utvecklad, så det kanske är bättre att det sker i kommunal regi. Det får utredningen visa.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Av miljöskäl måste vi hitta platser för krossverksamhet. Att köra sprängsten långa sträckor är både ekologiskt och ekonomiskt förkastligt. Men att skydda bostadsmiljöer från buller är å andra sidan lika viktigt. En svår balansgång. Tillfälliga stenkrossar kan ligga närmare bostäder än permanenta. Krossen i Skrubba har fått tummen ner från oss men vi avser inte att verka mot Stockholm i den frågan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Många som arbetar inom äldreomsorgen vill jobba deltid. Men möjligheten att gå upp till heltid är viktig. Men inte så viktig att den ska lagregleras. Anordnarna måste få ha vissa friheter att organisera sig på för dem bästa sätt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är synnerligen viktigt att personalen kan göra sig förstådda och förstå den de hjälper. KD driver att regeringen bör se över vilka kunskapskrav i det svenska språket som ska gälla för äldreomsorgens personal. Vi måste både ställa krav möjliggöra för språkutbildning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att invandrare ges möjlighet till integration är avgörande för om den invandring vi har fått, inte ska skapa stora motsättningar i samhället. Integrationen löses inte bara genom organisatoriska åtgärder, men sådana måste också till. Allmänt tvång är dock inte en bra idé. Flera andra åtgärder, exempelvis det fria skolvalet, är effektivare än att ändra kösystemet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att privata anordnare nu finns på marknaden och konkurrerar sig in, är huvudskälet till att kommunens verksamheter har skärpt till sig och nu är bra. För oss är det kvalitet och valfrihet som är det viktiga - inte driftsform. Mångfald i utbud för att möta en mångfald av behov och preferenser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ansvaret för att se till att det sker utbyggnad av laddmöjligheter måste kommunen ta på sig. Men det behöver inte alls ske i kommunal regi.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Sverige måste över huvud taget ta emot färre flyktingar under en lång tid framåt. Vi kan inte tillåta att samhället och dess gemenskap slits sönder. Invandring måste ske i rimlig takt och fokus måste nu vara på skydd av människor som av olika skäl är förföljda. Det gäller inte bara Nacka utan hela riket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Konkurrensen från privata skolor stimulerar de kommunala skolorna. En blandning är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Att utöva kultur är viktigt för att fungera i samhället. Nackas kulturbudget fokuserar på att unga ska få möjlighet att pröva sig fram och bli hemmastadda med olika kulturformer. Äldre kan själva finansiera sin kultur. Kulturbudgeten bör snarare minska än öka, vi måste till exempel prioritera skattepengarna hårdare för att garantera bra skola och äldreomsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kan verksamhetens kvalitet hållas hög med mindre pengar ska skatten sänkas. Behöver kvaliteten höjas så kan skattehöjning vara ett sätt. Det är dock ingen självklar korrelation mellan kvalitet och hög skatt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Nackas val:

 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utveckla kommunens kontrollsystem för att motverka bidragsfusk