Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är ett parti som bygger på en stabil etisk grund. En röst på KD innebär att du får en politik som sätter kommunens kärnverksamheter i främsta rummet. Barn och äldre är alltid i vårt fokus. Den onödigt höga kommunalskatten vill vi sänka, ha ordning och reda i ekonomin och stoppa alla vansinnesförslag. KD är ett säkert kort om man vill undvika obehagliga överraskningar efter valet.

Våra viktigaste lokala förslag

Mindre grupper i förskolan ger trygga barn.

Det är i de tidiga åren som barnen formas inför framtiden och som vuxna individer. Stressen att t.ex. ha för livligt omkring sig, att inte bli sedd eller inte få utvecklas sin egna takt är förödande ingredienser i den processen. Mindre grupper i förskolan med max 15 barn per avdelning minskar stressen för barnen men även för personalen och i förlängningen även föräldrarna.

Ökat kommunalt fokus på den viktiga lantbruksnäringen.

I vår kommun har jorden brukats under årtusenden. Dagens viktiga lantbruksnäring har nu extra svårt med bl.a. höga kostnader på bränsle och el. I strävan att öka självförsörjningsgraden för lokalt bruk men även nationellt, så måste lantbruksnäringen få ett ökat fokus och stöd av kommunen. Den enormt viktiga försörjningen av spannmål, mjölk, kött etc måste fortgå. För Öland och för Sverige!

Ökad trygghet för våra äldre - Fler händer inom omsorgen!

Med mer omsorgspersonal, inom olika professioner, som arbetar nära de äldre ger ökad trygghet på många olika sätt både inom hemtjänsten och på äldreboenden. Några exempel kan vara att chansen för kontinuitet att träffa samma personal ökar och den medicinska kompetensen blir högre när stressen inte slår till. Kommunen måste satsa på personal som verkligen arbetar nära de äldre. Det skapar trygghet!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte vad vi vet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna vill ha en borglig majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vindkraftetableringarna bör ta en paus. Öland har i sig ett överskott på energi varav vi anser att vår region har tagit sitt ansvar i energifrågan. Istället är vi positivt inställda till solceller som kan byggas på befintliga fastigheter och anslutas till befintligt elnät. De kan återvinnas vilket vindkraftverken inte har en bra lösning på idag. Baskraften i vår region bör baseras på kärnkraft.

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är så få bilar som kör i Mörbylånga centrum och dessa bilar kan ses som en trygghetsskapande åtgärd för dem som går hem från bussen eller ska gå till hotellet. Ur tillgänglighets-synpunkt är bilen ett måste för många funktionshindrade. För att komma till apotek, bibliotek, butiker, restauranger etc är ett öppet centrum för bilar en nödvändighet.

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Är denna modell applicerbar på andra verksamheter i kommunen så anser Kristdemokraterna att personalen ute i den aktuella verksamheten ihop förvaltningen skall komma fram till ett beslut. Personalen är dem som främst vet om modellen går att implementera på deras arbetsplats eller ej.

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Syvende och sist kommer kommunen att behöva ta ett beslut om en ny bro. Då är det bättre att ha frågan utredd med flertalet förslag inom närtid än att ta ett panikbeslut när den dagen kommer. Vi kan inte fortsätta reparera befintlig bro i all oändlighet. Den kostnad som bron har haft i reparationer så här långt hade säkerligen bekostat en ny bro. Platsen bör bli i nära anslutning till Färjestaden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Den krassa verkligheten är att det redan råder brist på arbetskraft inom hemtjänsten, speciellt på sommaren. Skulle då varje medarbetare arbeta 20 procent mindre skulle omvårdnadsarbetet få stora brister som i förlängningen drabbar de äldre. Vi förstår vinsten av mindre belastning och en mer utvilad personal, men frågan är inte aktuell idag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är en väldigt engagerade fråga för en större del av kommuninnevånarna samt när det är lämpligt och praktiskt möjligt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Arbetsgivaren måste säkerställa att personal inom omsorgen kan hantera det svenska språket, eftersom en god kommunikation vid omsorgsarbetet minimerar risker för de äldre. Förmågan att uttrycka sig på svenska upptäcks redan vid anställningsintervjuer, så vid nyrekryteringar ska det vara ett krav. Redan anställda med svårigheter i svenska språket måste få hjälp med språkutveckling inom vårdsvenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Mörbylånga kommun behöver fler hyreslägenheter i alla storlekar för att få ruljangs på bostadsmarknaden och gå i takt med samhällets behov. Vi ser gärna att privata bostadsbolag tar täten att visa att det går att bygga billiga hyresrätter. Sedan att kommunen, om behovet finns kvar, gör likadant utan allt för mycket extra finansiering. Alla hyresrätter behöver inte vara flådiga med dyra hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna välkomnar privata alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. Omsorgen behöver många olika utförare - för valfrihet och kvalitetsutveckling. Den omsorgssökande skall kunna välja vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Valfrihet är frihet från tvång och omständigheter som begränsar handlingsalternativen - Något äldre idag tar för givet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Eftersom elbilar är på frammarsch så måste vi som turistkommun ha laddstolpar på väl valda platser. Idag t.ex. erbjuds det även laddning av elbilar av privatpersoner, vilket är ett bra alternativ till de laddstolpar som finns idag på de större orterna. Ser kommunen en viktig vit fläck på vår karta kan man installera en kommunal laddstolpe. Men inte laddstolpar i en stor skala.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna vill värna om flyktingkonvention och rätten att söka asyl. Med det som bakgrund anser vi att Mörbylånga kommun skall ha ett flyktingsmottagande som baseras på hur många nyanlända som vår kapacitet kan erbjuda en etablering i vår kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Det behöver finnas en mix mellan kommunala skolor och friskolor, så våra kommuninnevånare får valfrihet att välja den skola de anser har den bästa verksamheten för just deras barn. Kristdemokraterna ser våra privata skolor och förskolor som mycket bra privata satsningar i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturen är givetsvis viktig. Kristdemokraterna anser att kulturskolan ska vara billig så att alla barn som vill ska ha råd att gå där. I övrigt är kulturen inte ett prioriterat område i kommunens verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Mörbylånga kommun är en av landets dyraste att bo i. Förutom väldigt höga kostnader på t.ex. avfall och vatten/avlopp, välfärdsavgifter så har kommunen även en onödig hög skattesats. Kristdemokraterna vill därför sänka kommunalskatten med 40 öre i ett första steg, med målet att sedan sänka skatten med ytterligare 23 öre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Mörbylångas val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Begränsa grupperna i kommunens förskolor till 15 barn
 • Förbättra kommunens service till företag