Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ludvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi anser att Ludvika kommun ska drivas med ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras och skatten inte höjs. Barn och unga i Ludvika ska ges fler alternativ i förskola/skola, samt även möjlighet att välja internationell skolgång. Det ska ges plats för alternativa driftsformer i omsorgen.

Våra viktigaste lokala förslag

En stabil ekonomi utan skattehöjningar

Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. Skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt. Styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas. På områden där kommunen ligger över genomsnittet i kostnad ska en djupare analys genomföras.

Ökad valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras plats i anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Särskilt boende bör åter erbjudas i Fredriksberg.

Bra företagsklimat för tillväxt

Kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. Företagslotsar ska införas för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och för att ärenden ska kunna få en snabb och säker hantering.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen fråga där vi har en direkt motsatt uppfattning, däremot är inte alla frågor som partiet driver på riksnivå relevanta för vår kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara med och styra kommunen tillsammans med partier som delar våra grundläggande värderingar. Vi samarbetar därför gärna fler mandatperioder med M och L.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Samarbete med Kommunisterna eller NMR är helt uteslutet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är svårt att uppnå gynnsamma förutsättningar för lärandet i allt för små skolor. Vi ser också utmaningar att lyckas rekrytera personal med rätt behörighet.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill att äldre människor också ska kunna bo kvar i kommunens västra delar hela livet. Närstående ska enkelt kunna besöka sina anhöriga även på särskilt boende.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det bör vara upp till varje skola att tillsammans med föräldrarna bestämma ambitionsnivån på antal köttfria dagar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Principiellt ska kommunen inte bedriva konkurrerande verksamhet där förutsättningar annars finns för privat företagande.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förslaget är tänkvärt för att bl a minska sjukfrånvaron, men det finns tyvärr inget ekonomiskt utrymme för detta i dagsläget.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I vår lilla kommun med kort avstånd mellan medborgare och folkvalda ser vi inte att det finns några sådana behov.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det ger sämre trygghet och kan vara direkt farligt om det blir missuppfattningar och fel i dokumentationen ifall medarbetarna inte behärskar det svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En bra spridning av nyanlända barn ger bättre förutsättningar för god integration.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nyproduktion av bostäder måste bära sina egna kostnader.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ser mycket positivt på en mångfald av utförare som ökar valfriheten inom både äldreomsorg och hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur på de parkeringsplatser som kommunen ansvarar för.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi anser att flera av våra skolor skulle kunna drivas av andra huvudmän och dessutom bidra med olika profiler.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är viktigt att värna om kulturen även under ekonomiskt sämre tider. Det är dessutom viktigt för integrationen med ett brett kulturutbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. Skatten ska vara så låg som möjligt, inte minst för att den slår hårdast mot de med låga inkomster.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ludvikas val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Planlägga mer tomtmark för bostäder
 • Öppna fler boenden för äldre i glesbygden