Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Välfärden och de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Ett samhället byggs på en gemensam värdegrund, där vissa värderingar inte är valbara. Vi kristdemokrater lovar inte allt åt alla, men vi håller det vi lovar.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänka inkomstskatten med 1 krona

Kristdemokraterna går till val på att inkomstskatten ska sänkas med en skattekrona för 2023. Det ökar attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till vår kommun. Det ger även barnfamiljer och frivilliga gemenskaper mer handlingsutrymme och egenmakt.

Obligatorisk föräldrastödskurser för nyanlända vårdnadshavare

Kommunen ska erbjuda obligatoriska föräldrastödskurser / familjestödsprogram för nyanlända vårdnadshavare samt vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd. Kommunen ska aktivt erbjuda föräldrastödskurser till vårdnadshavare som har barn i olika åldrar, från småbarnstid till tonårstid. Antalet öppna förskolor och familjecentraler ska öka och finnas med rimlig närhet i alla kommundelar.

Slopa delade turer inom omsorgen

Vi behöver säkra kompetensförsörjning genom att göra det mer attraktivt att söka jobb inom omsorgen bl a genom att erbjuda utbildning på arbetstid, rätt till heltid och slopandet av delade turer. Delade turer är en arbetsteknisk kvarleva från 70-talet som inte hör hemma i ett modernt arbetsliv.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Linköping ska styras av en borgerlig majoritet som möjliggör för mer trygghet och frihet åt Linköpingsborna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kristdemokraterna samtalar med ALLA partier i Linköpings kommunfullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Omsorgen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att omsorgen i kommunen behöver många olika utförare – för kvalitetsutveckling och valfrihet – och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella omsorgsgivare.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker inte att Ånestadsskolan ska bli en renodlad högstadieskola. Nya Kungsbergsskolan kommer täcka upp en stor del av behovet av högstadieplatser.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att arbete kortare timmar medför att mer måste göras på mindre tid. Under en arbetsvecka som bara motsvarar 30 timmar istället för 40, kan det bli svårt för medarbetarna att uppnå samma slutresultat. Det kan i sin tur leda till mer stress på arbetsplatsen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Befinner du dig i en situation där du är beroende av en annan människa för att klara dig eller för att känna dig trygg är det av största vikt att man har möjlighet att kommunicera. Att då för dessa yrken och arbetsplatser ställa krav på tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket för att säkerställa samarbete och samverkan är inte mer än rimligt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna anser att offentliga aktörer inte ska störa konkurrensen. Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För friskolor ska ett så kallat öppenhetskrav gälla, alltså att skolorna ska ta emot alla barn och elever som önskar gå i verksamheten i mån av plats. Kommunen ska inte gå in och detaljregla friskolorna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i. Kristdemokraterna vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inte en kommunal kärnuppgift att bistå invånarna med publika laddstolpar. Vi är nöjda med den befintliga målsättningen att alla hyresgäster i de kommunala bolagen ska ha möjlighet till laddning år 2030.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är rimligt att kommunerna själva får bestämma över hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot eftersom kommunerna ansvarar för mottagande och erbjuder tillfälliga boenden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Inkomstskatten ska sänkas (en skattekrona för 2023), vilket ökar attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till Linköping och ge familjerna större ekonomisk frihet.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Linköpings val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Införa obligatorisk föräldrautbildning för alla nyanlända med barn
 • Socialsekreterare ska arbeta mot ungdomsbrottslighet på alla kommunens skolor

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Linköpings val:

 • Erbjuda kompetensutbildningar för personal i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor