Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraternas vision är att Katrineholm ska vara Sveriges ojämförbart bästa kommun för barn och unga att växa upp i. Familjer är viktiga för att barn och unga ska bli trygga vuxna. De äldre utgör en stor tillgång med en mångårig livserfarenhet som vi vill ta vara på. Vi är barn och äldres röst i Katrineholm.

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungdomars kommun.

Alla elever ska klara gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Forskning visar på att små grupper i förskolan och skolan med hög personaltäthet är grundläggande för barn & ungas välmående, lärande och utveckling. Resurserna som tillsätts är för små för att bedriva en kvalitativ skola för kommunens elever.I Katrineholm har vi för stora barngrupper & klasser, vi behöver investera i mer personal.

Personalen - kommunens viktigaste resurs

Inom skola, vård och omsorg behövs en kraftig satsning på bättre arbetsmiljö, fortbildning, ökad delaktighet och större möjligheter att göra karriär i kärnverksamheten. Vi vill införa en individuell lönesättning, där erfarenhet, kompetens och arbetstyngd ska synas i månadslönen detta för att minska personalomsättningen. Delade turer ska bort. Personal ska erbjudas att jobba kvar efter pension.

Tid för omsorg.

Äldre och funktionsnedsatta ska känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. Alla ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter. Mer tid för samtal mellan boende och personal. Boende med hemtjänst ska känna igen sin personal. ”Äldre samtal”, till alla över 75 år utan omsorgsbehov. "Ung omsorg", extra jobb inom omsorgen för ungdomar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna vill styra tillsammans med Moderaterna och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi anser att Stortorget behöver vara en öppen yta där invånarna kan träffas och där vi kan ha stora gemensamma aktiviteter. Vi anser att kommunens invånare på nytt ska få komma med sina förslag på hur torget ska utformas, tex en scen, en lägre byggnad med ett trevligt café. Guldhuset skulle kunna uppföras där Shell-macken är placerad idag, där skulle huset bli ett bra landmärke för Katrineholm.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill inrätta en Arbetsmarknadsnämnd som utefter Borås-modellen ska arbeta metodiskt med att hjälpa invånare till självförsörjning. Det är en rimlig hållning att personer med försörjningsstöd aktivt ska delta i detta för att fortsatt få behålla sitt stöd.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill att det ska vara bra att bo i hela Katrineholms kommun. Ungdomar behöver ha fritidsaktiviteter och resurserna ska inte enbart läggas i centralorten.

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna anser att detta ska göras i samband med de investeringar som görs på Rosenholm.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är redan idag svårt att få tag på utbildad personal och vi vet inte hur 6-timmars arbetsdag skulle påverka rekryteringen. Vi anser att man först behöver få bort de delade turerna och göra andra personalbefrämjande åtgärder som tex kan vara att medarbetare över 60år får 6-timmars arbetsdag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För att kommunicera med sina boende inom omsorgen behöver man kunna tala och förstå det svenska språket. Att man kan tala tydligt är ju extra viktigt för äldre som kan ha en sämre hörsel och eller demens och därmed har svårt att uppfatta allt som sägs.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att kommunen inte behöver driva på allt för hårt med byggnationer då det syns en mättnad på hyresmarknaden. Detta kan ju förändras och då kan det vara bra om vi har en plan för hur vi kommer igång snabbt med byggnationer igen. De lägenheter som då byggs ser vi gärna är av enklare standard så kommunen kan erbjuda låga hyror.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver finna lösningar på hur elbilsägare som bor i lägenheter ska få tillgång till laddstolpar, här är det bra om kommunen visar vägen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att Kommunen ska ta emot de flyktingar vi anvisas och göra det på ett välkomnande och bra sätt. Utöver det så kommer vi säkert att en hel del anhöriginvandring som vi också behöver kunna ta emot på ett förtjänstfullt sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att det är bra om det finns veganska alternativ vid skollunchen men att det skulle vara obligatoriskt köttfritt anser vi fel.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med tanke på att vi inte haft någon kommunal folkomröstning så kanske det någon gång skulle kunna var befogat. Tex om Guldhuset på torget?

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi anser att det är viktigt med valfrihet som även kan sporra till utveckling i den kommunala verksamheten. Det viktigaste är att Katrineholm kan erbjuda bra skolor där eleverna också blir sedda och kan utvecklas till trygga personer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturen har alltid haft en central och viktig plats i Katrineholm, och så vill vi att det ska fortsätta att vara. Många föreningar och Kulturskolan arbetar föredömligt och vi vill att fler ska kunna delta i dessa aktiviteter genom en riktad fritidspeng till barn och unga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill gärna se en sänkt skatt men inte på bekostnad av kvalitet och utförande i kommunen. Vi ser att de stora överskotten lätt ses som en möjlighet till att göra kostsamma investeringar, pengarna ska i första hand gå till Skola, vård och omsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Katrineholms val:

 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera extra läsning och läsförståelse i kommunens skolor
 • Ta bort alla fartgupp från kommunens gator