Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på KD är en röst för förändring. Vi vill ha ett maktskifte och ett nytt Alliansstyre i kommunen. Vi prioriterar små barngrupper i förskolan och ett utvecklat föräldrastöd. Fler äldreboendeplatser måste byggas och Ekhagens gästhem bevaras. Trafikproblemen måste minska och bostadsbristen byggas bort. För att lyckas med detta måste vi prioritera rätt och förvalta skattebetalarnas pengar väl.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg fler äldreboendeplatser

Vi vill bygga fler äldreboendeplatser. Ska det kännas tryggt att åldras måste tillgången på äldreboendeplatser vara god. Ekhagens gästhem ska bevaras och vi vill skapa ytterligare ett gästhem för vård i livets slutskede. Vi vill att undersköterskorna inom äldreomsorgen får fokusera på vård och omsorg till äldre och att en ny personalkategori införs som bla tar hand om disk och tvätt hos de äldre.

Minska trafikkrånglet

Vi vill skapa en stad där trafikslagen inte konkurrerar med varandra utan samspelar. Förutsättningarna för cyklandet måste förbättras och kollektivtrafiken förstärkas. Samtidigt måste det finnas en respekt för att bilen är oumbärlig för många. Vi vill att fler kommunala jobb placeras utanför stadskärnan, istället för att bygga ett nytt stadshus. Då kan trafiken minska och landsbygden utvecklas.

Mindre barngrupper i förskolan

Vi vill ha små barngrupper i förskolan och små klasser i skolan. Taken för barngruppernas storlek i förskolan måste återinföras. För små barn behöver små grupper. Små grupper/klasser är också en förutsättning för att ge skolans medarbetare rimliga förutsättningar. Det krävs förstärkta insatser för att minska social problematik och ohälsa bland barn och unga. Satsa på föräldrastöd och elevhälsa.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi önskar ett maktskifte och att kommunen efter valet leds av ett nytt Alliansstyre dvs Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med vare sig V eller SD.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Jönköpings kommun är så mycket mer än bara staden! Vi vill ha ett bostadsbyggande i hela kommunen. För detta krävs också att tillgången på villatomter ökar. Istället för ett nytt och dyrt stadshus i centrala Jönköping vill vi bygga sk "hubbar" runt om i kommunen där kommunal administrativ personal kan arbeta några dagar i veckan.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver bli mer självförsörjande på livsmedel. Det innebär att odlingsmark åkermark inte ska omvandlas till bostadsområden. I några fall kan det vara motiverat men då ska vi samtidigt se till att ny åkermark tillskapas i motsvarande grad .

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill skapa en stad där trafikslagen inte konkurrerar med varandra utan samspelar. Förutsättningarna för cyklandet måste förbättras och kollektivtrafiken förstärkas. Samtidigt måste det finnas en respekt för att bilen är oumbärlig för många.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Gruvan i Norra Kärr är inte en kommunal fråga utan en fråga för staten. En gruva kan endast tillåtas om brytningen kan ske på ett miljösäkert sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Skolans matsedel ska utgå ifrån de rekommendationer som Livsmedelsverket ger gällande en näringsriktig och allsidig kost för barn och unga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det skulle vare sig vara praktiskt eller ekonomiskt möjligt att införa sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen och samtidigt ge äldre den trygghet de behöver. Redan idag råder det brist på personal inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig De som jobbar med den direkta vården och omsorgen av äldre måste ha språkkunskaper så att de äldre kan få sina behov tillgodosedda. Däremot skulle personer med bristande språkkunskaper kunna arbeta med städning och tvätt åt åldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Frågan är egentligen fel. Kommunen finansierar inte någons boende. Däremot ska kommunen underlätta att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs. Vi vill att det byggs mer av alla boendeformer. Den kommunala tomtkön för byggande av villor måste kortas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Människor ska ha rätten att göra egna val. Även då man blivit äldre. Rätten att välja utförare av hemtjänst ska vara kvar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig För att minska vår klimatpåverkan krävs att vi går från fossila drivmedel till elektrifiering. Kommunen har en viktig roll i arbetet med fler elstolpar men fler måste bidra i klimatomställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hur stort flyktingmottagande Sverige ska ha bestäms av riksdagen. Inte av kommunerna. Utifrån vad riksdagen bestämmer ska vi göra vår del. Vi behöver bli än bättre på att integrera den som flyr till vårt land och nyanlända behöver fördelas utifrån de lokala förutsättningarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi är för det fria skolvalet. Hur många fristående skolor som ska finnas avgörs därför av eleverna och deras föräldrar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi är för att höja föreningsbidragen, vilket påverkar kulturens resurser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi ska inte beskatta invånarna mer än nödvändigt. Att kunna ha ett eget sparande är också ett slags välfärd. Att känna trygghet över att man kan hantera oväntade situationer i livet. Gör kommunen stora överskott vill vi betala av kommunens lån innan vi sänker skatten.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Jönköpings val:

 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Jönköping har hoppat över denna fråga