Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi prioriterar socialt ansvarande, trygghet och ett välmående näringsliv. Samhället är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vi arbetar för ett Halmstad som håller ihop - där ingen hålls tillbaka och där ingen lämnas efter.

Våra viktigaste lokala förslag

Segregation

Vi vill aktivt stärka våra socioekonomiskt svaga områden. Exempelvis genom en konstgräsplan på Andersberg, som möjliggör för fotbollsföreningen i området att fånga upp hundratals barn och unga i en meningsfull fritid. Att få vara en del av en god gemenskap förhindrar att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer. Dessutom ska skolorna vara bäst där eleverna behöver det som mest!

Stärk socialtjänsten

För att kunna möta en allt mer komplex verklighet behöver Socialtjänstens stärkas i hela kedjan - från myndighetsutövning till förebyggande arbete. Vi vill bygga på de förebyggande satsningar vi gjort under mandatperioden med social fältverksamhet. Ju tidigare vi kan fånga upp problem desto större möjlighet har vi att lyckas vända en negativ utveckling.

Näringslivsklimatet

Ett gott näringsliv är grunden för att kunna finansiera en god välfärd. Vi vill förbättra servicenivån när företag är i kontakt med kommunen. Vi vill även införa en servicegaranti. Garantin kan tex omfatta att tillstånd- och bygglovsprocessen hanteras inom givna tidsramar på ett serviceinriktat sätt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt förstahandsval är att fortsatt leda kommunen tillsammans med våra alliansvänner. Vi kan därutöver samtala och samarbeta med alla partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har gett beskedet att vi kommer låta folkomröstningen få vara vägledande. Vi är dock i grunden positiva till positiva till utveckling och att bidra till en levande stadskärna!

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD har i alla instanser röstat NEJ till detta! Vi säger nej till att leda tung trafik genom bostadskvarteren på Söder och att bygga barriärer som skärmar av stad från kust. Vi vill istället bygga långsiktigt hållbar infrastruktur för Halmstad med en tunnellösning.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är öppna för att se över vilka möjligheter som finns.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I den nya översiktsplanen tas endast 3% av jordbruksmark i anspråk fram till 2050, vilket är betydligt mindre än i den gamla. Det är bra! För att tillgodose behovet av skolor, bostäder, gruppbostäder, verksamhetsmark osv är det dock omöjligt att inte ta någon jordbruksmark i anspråk alls. Vi vill ha en god balans mellan förnyelse och bevarande i all samhällsplanering.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser att det är viktigt att det finns blandade upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter, villor) vid nybyggnation.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folkomröstning bör hållas kring större förändringar i kommunen. I övrigt sker väl vart fjärde år och vi folkvalda har i ansvar att ta kloka beslut och alltid komma ihåg vilka vi företräder.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om vi ska kunna ställa om fordonsflottan till el krävs fler laddatolpar! KD driver att utbyggnad av laddstolpar på landsbygden ska prioriteras!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sverige och Halmstad har tagit ett mycket stort ansvar för flyktningmottagande. Fokus måste nu vara på att lyckas med integrationen, där de två viktigaste delarna är egen försörjning och att vara en del av samhällsgemenskapen. KD tycker att samhällskontraktet, som innebär att alla människor har rättigheter men också skyldigheter, är viktigt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är inte driftsform, utan god kvalitet på undervisning och skola som är det viktigaste!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt, men KD kommer alltid prioritera kommunens kärnverksamheter! För oss är det allra viktigaste att skola, våren och omsorg fungerar och har tillräckligt med resurser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Skatten ska vara så låg den kan men så hög som nödvändig. Vi är beredda att sänka skatten om utrymme uppstår, men vi bedömer det som mest troligt att den kan hållas oförändrad de närmsta åren.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Halmstads val:

 • Anlägga en konstgräsplan på Andersberg för att stötta föreningslivet
 • Stationera fler socialarbetare på Andersberg
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Halmstads val:

 • Bygga fler billiga hyreslägenheter
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag