Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Gotland är vårt hjärtland – den del av landet där vi har vårt hjärta. Den ö som har stort värde för oss som bor här och ger liv åt andra delar av landet, men som också står inför stora utmaningar och måste fungera. Tillgång till vatten, mat, drivmedel och el behöver säkras. Lantbruk, skogsbruk, civilsamhälle, näringsliv, infrastruktur, försvar och ekonomisk stabilitet är viktiga pusselbitar.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostäder

Alla behöver något att kalla hem. Oavsett dina behov och var i livet du är. Och oavsett var på Gotland du vill bo. Bostäder är förutsättningen för ett fungerande samhälle. För de allra mest socialt utsatta, ska ”Bostad först” införas som modell.

Självförsörjning

Vi måste säkra tillgången till drivmedel, el, vatten och mat på Gotland. Den lokala livsmedelsproduktionen måste stärkas. Vi behöver också inse att väderberoende vind- och solenergi inte är hela svaret på energi- och klimatutmaningarna.

Trygg ålderdom

Förloras rätten att bestämma när du blir äldre? Naturligtvis inte! Trygghet och omsorg ska finnas där du är och vill vara. Samhällsservicen ska vara god, och möjligheterna att leva ett aktivt liv ska vara många. Kristdemokraterna vägrar klumpa ihop ”äldre” till en homogen grupp.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett Gotland med ett större inflytande av kristdemokratisk politik. Övriga borgerliga partier är närmast till hands att samarbeta med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

-

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Förloras rätten att bestämma när du blir äldre? Naturligtvis inte! Genom att möjliggöra för flera aktörer inom äldreomsorgen skapas förutsättningar för äldres valmöjligheter. Vi vill införa valfrihet till särskilt boende (äldreboende).

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vid allmänna val var fjärde år väljs de representanter som sätts att styra Gotland och fatta beslut om Gotlands utveckling. Folkomröstningar är ett dyrt sätt att efterfråga allmänhetens åsikt i en enskild fråga, och fungerar endast rådgivande. Lokala folkomröstningar är inget att eftersträva.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunikation är en helt central del inom äldreomsorgen. Det är viktigt att de som jobbar nära omsorgs- och vårdtagare kan förstå och göra sig förstådda. Dock jobbar inte alla inom vård och omsorg patient- och brukarnära och det är därför inte rimligt att ställa generella språkkrav.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Region Gotland ska genom Gotlandshem tillskapa fler lägenheter på Gotland, även utanför Visby. Lägenheterna bör vara varierande i standard och prisnivå för att möta flera olika målgruppers behov.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Region Gotland ska bidra i utbyggnaden av laddinfrastruktur, men många aktörer måste vara delaktiga i det arbetet. Det är inte rimligt att kräva att Region Gotland ensamt ska tillgodose ALLAS behov.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Region Gotland ska fortsatt ge stöd till kulturell verksamhet, särskilt för barn, ungdomar och äldre. Vi vill dock göra det möjligt för fler konstnärer att verka utan offentliga bidrag.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill flytta huvudmannaskapet för sjukvården till statlig nivå, avveckla regionerna och stärka primärvården. Vilket postnummer du har ska inte spela någon roll för vilken vård du kan få. För att få en effektiv och jämlik vård i Sverige krävs ett övergripande statligt ansvar.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rätten till offentligt finansierad tolk behöver begränsas. I Norge finns ingen generell plikt att använda tolk, utan det är något som ska avgöras från fall till fall. Reglerna måste förändras för vilka som kan bli tolkar och hur länge en person kan vara beroende av tolk och få det kostnadsfritt. Frågan är dock främst av nationell karaktär.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Mer pengar behöver satsas på kollektivtrafiken, men lösningarna behöver också bli mer kostnadseffektiva och flexibla så att det kollektiva resandet blir mer attraktivt.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag