Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

KD vill fortsätta arbeta för att Falköping ska vara en trygg och trivsam kommun att bo i med fortsatt stabil ekonomi och med en tydlig inriktning att utvecklas vidare på alla plan. Den enskildes, familjens och civilsamhällets förmågor ska tillvaratas, för att alla barn och unga ska erbjudas en god barnomsorg och utbildning. Trygghet, Utveckling och Framtidstro sammanfattar vår vision.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på barn och ungas uppväxtvillkor

Trygga familjer är grunden för KD:s politik. Vi vill satsa mer resurser för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor. Tidiga insatser är viktigt, föräldrastöd till familjer 0-18 år, bygg ytterligare en ny Familjecentral, maxtal för gruppernas storlek i förskolan och fritids. Alla barn och unga ska erbjudas en god barnomsorg och utbildning/skola. Ytterligare resurser behöver till grundskolan.

KD prioriterar välfärden och de äldre!

Äldre ska ha mer makt över sin tillvaro och har rätt att åldras med värdighet. KD vill bygga ett nytt centralt Trygghetsboende i Falköping, på gamla Lindbloms tomten, som bidrar till ökad trygghet och ökad social gemenskap och motverkar ensamhet. KD vill införa äldresamtal till för alla över 75 år, där man kan få information om olika aktiviteter och hjälp som kan erbjudas.

Regäl satning på samhällena och landsbygden!

KD vill ta nästa steg i bostadsbyggandet, på flera orter i kommunen. Nu vill vi bygga nya lägenheter i tex. Floby, Stenstorp och Åsarp. Både bostadsrätter och hyreslägenhet behövs, det är viktigt för utvecklingen. Samhällls- och handelsutvecklare för Floby och Stenstorp. Vi vill göra en landsbygdssatsning i samverkan med olika lokala föreningar som finns. Samt ta fram ett nytt landsbygdsprogram.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Kristdemokrater vill givetvis ha ett så stort stöd som möjligt för att kunna genomföra vår politik. Men i första hand vill vi ha ett samarbete ihop med Alliansen, men stänger inga dörrar för ta ett bredare ansvar i nuvarande konstellation, om det skulle behövas. Men vi ser hela tiden till vad som är bäst för Falköping.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi se det avlägset att styra ihop med SD lokalt.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: När vi tog fram den nya skolorganisationen gemensamt alla partier, i Falköpings kommun, så blev Platåskolan en viktig del av helheten. Vi ser inte att det har förändrats utan står fast vi detta. Väldigt många elever och personal längtar nu att bygget ska komma igång.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Trygghetsfrågorna är viktiga för oss i KD. För att bekämpa brott och för att minska skadegörelse kan övervakningskameror vara ett hjälpmedel på vissa brottsutsatta platser. Men det finns samtidig många fler åtgärder som kan kombineras med detta för att öka tryggheten.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Privata initiativ och privata företag är en resurs och positiv kraft i samhället som inte ska motarbetas. Ibland kommer goda initiativ från politiken och det är lätt att tänka att kommunen ska anställa och genomföra, men då behöver man alltid ta ett kliv tillbaka och se om det i första hand kan ske i privat regi.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Goda arbetsvillkor är viktigt för oss inom KD Falköping. Vi har sedan flera år igång ett arbete i kommunen där rätt till heltid respekterats för alla anställda. Så vi tycker det är bättre att fler är i tjänst samtidigt, inte färre, så att personal och vårdtagare har en bra situation.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folket bestämmer om det ska ske fler eller färre folkomröstningar. Det är deras initiativ. I annat fall utövas demokratin genom folkets representanter, dvs politikerna. Det ska hållas de folkomröstningar som efterfrågas och får stöd enligt kommunallagen 8 kap 2§ "folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna".

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Denna fråga kan vi inte bestämma över lokalt i Falköpings kommun. Utan det är nationella fråga och lagstiftning som styr.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Frågan är egentligen felställd. Kommunen finansierar inte någons boende. Däremot ska kommunen underlätta att fler bostäder med att ta fram detaljplaner och tomter. Vi vill att det byggs mer av alla boendeformer och gärna i våra samhällen runt om i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Människor ska ha rätten att göra egna val. Även då man blivit äldre. Rätten att välja utförare av hemtjänst ska vara kvar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hur stort flyktingmottagande Sverige ska ha bestäms av riksdagen. Inte av kommunerna. Utifrån vad riksdagen bestämmer ska vi göra vår del. Vi behöver bli än bättre på att integrera den som flyr till vårt land och nyanlända behöver fördelas utifrån de lokala förutsättningarna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kristdemokraterna Falköping har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi är för det fria skolvalet. Hur många fristående skolor som ska finnas avgörs därför av eleverna och deras föräldrar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Utifrån budget och behov ska kommunen främja kulturen. Det är svårt att sätta en exakt siffra. Vad som är kultur, behöver man först definiera. Kultur kan vara viktiga inslag i såväl förskola som skola och omsorg. Då är samverkan mellan de nämnderna och kultur- och fritidsnämnden viktiga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi ska inte beskatta invånarna mer än nödvändigt. Att kunna ha ett eget sparande är också ett slags välfärd. Att känna trygghet över att man kan hantera oväntade situationer i livet. Gör kommunen stora överskott vill vi betala av kommunens lån innan vi sänker skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Falköpings val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar KD: Satsa på barn och ungas uppväxtvillkor