Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna tar ett långsiktigt ansvar för att Falkenberg ska bli en trygg plats att växa upp. Vi vet att kommunens tillväxt bygger på en trygg uppväxt, där familjer ska stödjas, inte styras. Detta gör vi genom att erbjuda valfrihet inom kommunens olika ansvarsområden, och prioritera kärnverksamheten framför glassiga statusprojekt. Det bästa samhället bygger vi gemensamt, utan onödiga regler

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad bemanning i äldreomsorgen

KD vill öka grundbemmaningen på våra äldreboenden. På så sett minskar stressen, det finns mer tid för aktiviteter för de äldre och om någon blir sjuk finns det personal i huset som kan täcka upp, så att de äldre känner personalen och inte ständigt möter vikarier. All personal ska klara språkkrav och lämna utdrag ur belastningsregistret.

Ingen mera mobbing

Vi vill öka tryggheten i skolan med fler vuxna, både på rasterna och i matsalen. Vi vill ta fram ett anti-mobbingprogram med beprövade metoder så att fler ser fram emot att gå till skolan och inte känner en klump i magen.

Öka tryggheten

Vi vill öka tryggheten i stad och landsbygd, med bättre belysning, kameraövervakning där det behövs och bygga bort otrygga platser och buskage. Det ska vara självklart att våga gå och cykla till skola och jobb.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är trygga i vår ideologi och kan söka samarbeten med de som vill driva igenom samma politiska sakfrågor som vi i Falkenberg. Samarbetet med Framtid Falkenberg har fungerat väl och levererat mycket till invånarna, det är vi stolta över. Vi är även öppna för samarbete med Moderaterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet pga de ideologiska skillnaderna

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kd var drivande för att trygghetskameror kom upp vid stationen, och det har haft effekt, både vad det gäller att minska skadegörelse, hjälpa till att utreda brott, och skapa trygghet. Vi ser att fler platser skulle ha nytta av detta i kombination med andra trygghetssatsningar.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad, samtidigt växer vår befolkning, och det behöver byggas. Kristdemokraterna vill i första hand bygga på ödetomter och redan hårdgjorda ytor, och förtäta varsamt. Men vi värnar samtidigt vår charmiga stadskärna, och det är inte rimligt att bygga höghus överallt när 7 av 10 vill bo i eget småhus.

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska sätta solceller på sina egna nybyggnationer, men det är inte rimligt att kräva detta av andra, det skulle exempelvis vara förödande för någon som bygger i ett kulturhistoriskt område och vill anpassa byggnaden för det, eller som inte har ett bra solläge. Däremot har vi underlättat för alla som vill sätta solceller på taket och i Falkenberg kräver vi inget bygglov för detta.

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Falkenberg har redan stor utbyggnad av vindkraft, och utöver detta mycket vattenkraft, vi tar vårt ansvar. Vi ska inte fördärva vårt hav med vindkraft. Däremot är KD positiva till att redan förstörda områden, som utmed motorvägen, som har lägre vindkraftverk idag kan prövas för att bygga effektivare högre verk istället. Då får vi ut mer effekt, utan att det byggs verk på nya platser.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD är stolta över FEAB, VIVAB, FABO m.fl. Viss verksamhet är grundläggande för samhällsservicen, och då måste vi som kommun kunna garantera att detta fungerar. Bolagen stöttas heller inte upp av skattemedel, utan bidrar istället till den kommunala servicen genom utdelningar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: 6 timmars arbetsdag ger inte undersköterskan en bättre pension efter ett långt arbetsliv. Det är lönen som måste upp, och som arbetsgivare måste kommunen se till att fler vill och kan arbeta heltid och se detta som naturligt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Naturligtvis ska man kunna kommunicera på svenska, men det behövs inget språktest för detta, utan uppmärksammas på intervjun. Däremot vill KD att fler arbetsuppgifter ska lyftas bort från undersköterskan som ska ha det vårdnära. Städ och tvätt är med fördel uppgifter som kan lösas av andra och ger då även fler möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, och därmed förbättra sin svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ett bra mottagande och fungerande integration bygger på att vi tar ett gemensamt ansvar. Friskolor bör ha en viss kvot där man kan göra undantag från kön, något många friskolor också efterfrågar. Detta ger ge friskolor större möjligheter att ta emot elever som har bott i Sverige så kort tid att de inte haft möjlighet att stå i kö. Men det ska bygga på frivillighet, inte tvång.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Syftet med att ha ett allmännyttigt bostadsbolag är att säkra tillgängliga hyreslägenheter på marknaden, men detta ska inte byggas med subventioner eller skattepengar, utan genom förenklade byggprocesser, något alla bostadsbolag efterfrågar. Dagens regelverk gör att det enbart är möjligt att erbjuda billig hyra genom eftersatt underhåll, det är inte rimligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Alla människor är unika. Valfrihet inom omsorgen är ett av de sätt där vi säkerställer att det finns alternativ även för våra äldre, som är stora nog att bestämma själva. I Falkenberg har vi sett att detta blandade utbud också ger en kvalitetsdrivande konkurrens.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi föreslår i förhållande till regeringen en rejäl höjning av stödet för utbyggd laddinfrastruktur. Pengar för laddstolpar görs tillgängliga utifrån statliga stöd. KD Falkenberg driver på genom att planlägga områden lämpliga för detta och genom det kommunala bolaget FEAB som sätter upp stolpar på kommunala P-platser. Men det kan och ska inte vara ett kommunalt ansvar att säkra tillgången.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Falkenberg tog stort ansvar i flyktingfrågan 2015 och arbetar långsiktigt med att skapa de bästa förutsättningarna för denna grupp att komma ut på arbetsmarknaden, på grund av detta är det rimligt att Falkenberg får en lägre kvot nu, just så att integrationen och skolgången ska kunna säkras på bästa sätt, här finns det andra kommuner som kan kliva fram och ta sitt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det behövs en bra blandning och ett attraktivt utbud för eleverna, men kommunen har i slutändan ansvar för att det finns skolplatser för alla elever, och då är det inte bra med en överetablering som kan göra att någon skola inte får tillräckligt med underlag, och med kort varsel försvinner, något som skapar oro och osäkerhet för elever som tvingas byta skola med kort varsel.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Falkenberg kan vara stolt över det rika kulturutbud vi har i kommunen, med ett Designmuseum som kvalificerar sig för statlig finansiering, och ett starkt föreningsliv som bidrar till ett stort utbud. Det Kristdemokraterna vill är att säkra att det finns mer pengar till föreningslivet, och då framför allt de som arbetar med vårt kulturarv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kommunalskatten har stor påverkan på privatekonomin, allra mest för dem som har låga löner, och för småföretagare. Falkenberg skatt ligger i mitten bland Hallands kommuner, och även om vi har stora utmaningar framför oss måste vi kunna hålla igen på sådant som inte är kommunens ansvar och istället låta skattebetalarna behålla mer själva.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Falkenbergs val:

 • Ge mer pengar till skolor med låga resultat
 • Införa arbetssätt med två undervisande lärare per lektion
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen

Så svarar KD: Extra viktig Detta är de tre områden där det finns mer att göra i Falkenberg, på övriga har vi levererat under de senaste mandatperioderna. Cykelvägnätet är väl utbyggt och mer är på g, vi har satsat stort på elevhälsan med fler kuratorer etc, och vi arbetar intensivt med näringslivet. Nu behöver vi kraftsamla kring skolresultaten, det är den bästa investering vi kan göra.