Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett pålitligt borgerligt parti som med mjuka värden löser hårda frågor. Människovärdet är alltid större än pengavärdet för oss i KD, och barn och ungas uppväxtvillkor är i centrum när vi tar våra beslut, liksom våra äldre där vi satsar på trygghet, medbestämmande och självständighet för dessa. Vi vill fortsatt vara Stockholms gröna lunga och inte bli en förort.

Våra viktigaste lokala förslag

Återhållsam bostadsutveckling med småstadskaraktär i Ekerö, press på Trafikverk!

Ekerö skall inte bli en förort med alltför hög och tät bebyggelse. Vi skall fortsatt vara Stockholms gröna lunga. När det gäller centrumbebyggelse har vi t ex Trosa och Strängnäs som förebilder. Gestaltningen är av yttersta vikt. Vi vill även ha en blandning av upplåtelseformer. Både hyreslägenheter, bostadsrätter, och ägarlägenheter. Vi måste sätta press på Trafikverket gällande kö/trafikkaoset.

Ekerö skall vara bäst i Sverige för barn och unga att växa upp i.

Vi bygger nya ändamåleniga förskolor och skolor där kvalitén skall vara hög. Vi lägger stor vikt att motverka barn och ungas psykiska ohälsa genom ett starkt elevhälsoteam och vi inför en elevhälsogaranti där våra barn skall få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar om de behöver det. Satsning på idrottsanläggningar, och våra vackra naturområden som Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsdalen.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen skall präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Ekerös vård och omsorg skall vara personcentrerad. Fler platser i olika boendeformer som seniorboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden. Vi vill införa vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter. Utveckla anhörigstödet. Kommunens värdighetsgarantier skall vara tydliga och konkreta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett borgerligt styre tillsammans med C och M som vi haft under de senaste åren. L har tidigare valt att kliva av Allianssamarbetet, men de verkar vara intresserade av att vara med i styret efter höstens val.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss styra med Vänsterpartiet eller Ö-partiet

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi i styret beslutade att Munsö skola från och med HT-22 åter skall bli en F-3 skola eftersom det nu finns elevunderlag till detta. På sikt tror vi att med de byggnadsplaner som är på gång och den ökning vi ser på förskolorna att man på sikt när det är kvalitetsmässigt hållbart kan öppna mellanstadiet igen.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi går mot något tuffare ekonomiska tider och en kommun bör då fokusera på kärnuppdragen vård, skola och omsorg. Vi har ett Kulturhus och bygger simhall och två nya idrottshallar som kommer att bli ett stort lyft. Vi planerar även aktivitetslokaler i Stenhamra. Vi måste först priroritera tre nya skolor sex förskolor och tre äldreboenden.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker lokalt att strandskyddsreglerna är för hårda. Vår kommun består av över 100 kobbar, öar och skär och ibland sätter en för hård och snäv lagstiftning käppar i hjulen där man skulle kunna bygga mer strandnära. Vi underlättar gärna bostadsbyggande i strandnära lägen.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kristdemokrater är positiva till friskolor för barnens skull. Vi skall ha en mångfald av skolor med olika pedagogiker för barn är olika. Vi kan naturligtvis sälja mark till friskolor som vill etablera sig här, och det är Skolverket som ger tillstånd för fristående aktörer i kommunerna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Frågan kanske vore bättre att ställas till våra rikspolitiker. En anställd skall själv kunna välja om man vill arbeta hel eller deltid. Parterna på arbetsmarknaden bör nog diskutera detta. Vi vill dock satsa medel på fortbildning av personal inom äldreomsorgen och utbilda fler undersköterskor. Det viktiga arbetet för våra äldre måste uppgraderas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En inte helt lätt fråga att svara på. Vi politiker är ju folkets valda representanter under mandatperioderna. De lokala folkomröstningar som gjorts är ju endast rådgivande och vi är en av få kommuner i landet som faktiskt gjorde såsom medborgarna ansåg i frågan. Valdeltagandet är oftast väldigt lågt i dessa folkomröstningar vilket gör det lite problematiskt ur demokratisynpunkt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja, det är av största vikt att våra anställda ska kunna kommunicera på förstålig svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I grunden ett bra förslag som vi ställer oss bakom. Det kan dock finnas undantag eftersom mindre friskolor inte i samma utsträckning som kommunala eller de större friskolekoncernerna har de resurser, bemanning, stödfunktioner eller ekonomiska möjligheter att kunna ta emot nyanlända.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi Kristdemokrater är positiva till blandade upplåtelseformer. Vi vill ha både bostadsrätter, hyreslägenheter, ägarlägenheter och fler Attefallshus. Vi behöver dock fler billiga hyreslägenheter för exempelvis våra ungdomar, frånskilda, nyanlända och våra äldre. Frågan är dock om vi som kommun skall behöva finansiera dessa?

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mycket bra förslag. Vi gillar valfrihet och de äldres rätt att själv välja utförare och påverka sin vardag. Här på Ekerö fungerar denna mix mycket bra, och vi är även övertygade om att kvaliten ökar om det finns olika utförare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi skall ta vårt samhälls- och humanitära ansvar och ta emot de antal flyktingar som vi blir tilldelade i kommunen. Vi har dock sagt att vi vill erbjuda adekvata boenden och kommer inte att placera flyktingar på gymnastikgolv eller i undermåliga baracker. Vi har klarat våra åtaganden på ett föredömligt sätt de senaste 7 åren och hoppas att vi även gör det framgent.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi är för friskolor. I dagsläget har vi bland den minsta andelen av våra elever i friskolor i Stockholms län. Vi ser gärna att andelen kan öka från dagens 11%. Vår ambition är att någon av de största och mer populära koncernerna etablerar sig i kommunen samtidigt som våra mindre friskolor värnas. Vi är dock mycket oroliga över regeringens hårda retorik kring friskolor. Den känns osaklig och osnygg

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Värdet av kultur, idrott och fritid går inte att mäta i kronor och ören. De ger så mycket värden i hälsa och välbefinnande så satsningar inom dessa områdena är viktiga. Vi behöver dock tänka nytt och arbeta för långsiktiga kloka finansieringar i samarbete både med t ex staten, regionen, föreningarna och civilsamhället. Ur genusperspektiv behöver vi prioritera flickorna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Dagens skattesats är rimlig utifrån vår kommuns socioekonomiska struktur. Däremot anser vi att man kan använda skattesatsinstrumentet mer än vi i Sverige brukar. Vid behov kan man höja, men även självfallet sänka om omständigheterna så medger

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ekerös val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor

Så svarar KD: Bygga nytt gymnasium. Äldreomsorgssatsning. En återhållsam utveckling av Ekerö kommun. Ekerö skall ej bli en förort! Motverka den psykiska ohälsan både bland unga och äldre.