Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är partiet som ser till hela människan och hennes behov genom hela livet. Vi ser att kommunen behöver arbete ännu mera förebyggande och nära civilsamhället för att hitta hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Kommunen behöver också utveckla ett ännu närmare samarbete med näringslivet.

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungas hälsa

Vi ser att ytterligare satsningar behöver göras på FUA, framtid för unga i Aneby, fler personella resurser behöver tillskapas som kan jobba stödjande med barn i lägre åldrar. Elevhälsan behöver stärkas med specialpedagogisk kompetens och ytterligare skolsköterska. Alla barn ska kunna få en lärmiljö som ger dem förutsättningar att rusta sig för livet.

Boende för Seniorer

Kommunen behöver satsa på att förbättra/ förnya det särskilt boendet som finns och tillskapa nya trygghets- och serviceboenden utifrån dagens och morgondagens seniorers behov. I samverkan med civilsamhället öka utbudet av verksamheter riktad till seniorer. Ytterligare resurser för förebyggande hälsoarbete för seniorer behöver också tillföras.

Tryggt och säkert Aneby

Kommunen ska i sin planering arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga och säkra när man vistas i kommunen. Ett aktivt arbete för att motverka våld i nära relationer ska bedrivas. Arbetet tillsammans med civilsamhället för att utveckla mötesplatser skall stärkas. Det ekonomiska stödet till föreningslivet behöver höjas för att bibehålla ett rikt föreningsliv i hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte när det gäller frågor som rör vad kommunen har beslutade rätt över.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har i dag ett gott samarbete i "Allians för Aneby ", men också ett gott samarbete med oppositionen , vi ser fram mot valet och ett gott samarbete med dessa partier också efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser inte att vi kan ingå i ett majoritetsstyre med SD, men samtalar med alla

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En Kommunal ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna driva en god utveckling i kommunen.

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ett hållbart byggande ska se till hela Livscykeln och utifrån den skall bästa material och teknik väljas

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Den maten som serveras till barn och unga ska i möjligaste mån var närproducerade och gärna även vegetariska dagar men inte obligatorium.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunens bolag ,Aneby miljö och Vatten har inte någon sådan verksamhet som i dag konkurrerar med andra företag. Stiftelsen Aneby Bostäder ska ta ansvar utifrån det allmännyttiga uppdrag som man har .

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kan behöva se över olika former för att få en hållbar arbetsmiljö för vår personal inom äldreomsorgen. Då måste olika saker kunna prövas, men vi ser inte sex timmars arbetsdag som enda lösningen

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser att det i en kommun av Anebys storlek är nära mellan beslutsfattare och invånare och därmed är inte folkomröstning det bästa instrumentet för att öka delaktigheten och närheten , utan flera medborgardialoger är ett bättre alternativ.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att språket finns för att inte misstag ska ske. Kommunen kan därmed också behöva satsa mera på att ge presumtiv personal språkutbildning

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska möjliggöra för företag att bygga genom att ha byggklara mark. Sedan ser vi det som ett statligt ansvar att ge förutsättningar att producera bostäder till en rimlig kostnad i hela landet. Det statliga stödet för byggande behöver höjas till dem som vill bygga i kommuner som Aneby

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Generellt ska detta vara en möjlighet i alla kommuner.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan vara en aktör men ska då kunna ta betalt för sina tjänster. Vi ser dock att det är bättre om andra aktörer investerar i utbyggnaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Aneby kommun har genom alla år gjort ett gott arbete vad gäller flyktingmottagning. KD anser att kommunen ska fortsätta ta sin andel utifrån det antal flyktingar som kommer till Sverige

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ser inte att vi kommer ha flera aktörer som vill starta friskolor men om så skall dessa prövas och om de uppfyller kvalitetskraven få starta.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser att mera resurser till kulturen är önskvärt. Kulturskolans verksamhet och den verksamhet som Civilsamhället bedriver är viktigt för att skapa ett hållbart och gott liv för alla i Aneby

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I dagsläget ser vi inte att vi behöver höja skatten, men för att klara framtidens utmaningar kan det inte uteslutas men då ska alla andra lösningar prövats först.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Planlägg mer mark för bostäder