Val 2022 Valkompass
HS

Hela Sunne Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Långvarigt maktinnehav orsakar alltid stagnation och maktfullkomlighet. Därför är det viktigt för Sunne och demokratin att Centerns 50 åriga maktinnehav i Sunne bryts. Med namnet HELA Sunne marker vi, att vi är tvärpolitiska och att vi värnar om alla delar av kommunen, landsbygd som tätort. En röst på HELA Sunne är en röst för maktskifte och vitalisering av den kommunala demokratin.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre vård och omsorg

Under en tvåveckorsperiod har en hemtjänsttagare i Sunne i genomsnitt 15 olika personer från hemtjänsten i sitt hem. Detta är omänskligt. Det vill vi ändra på. Vi vill under 2023 sänka genomsnittliga antalet medarbetare från hemtjänsten i en hemtjänstkunds hem till tio. Målsättningen skall sedan vara att nedbringa siffran till sju.

Bättre löner till hemtjänstens och äldrevårdens personal

Vi föreslår omvandling av deltidstjänster och timtjänster till heltidstjänster samt ett lönepåslag utöver avtal på 500 kr per månad – till att börja med. Ett lönepåslag skulle göra det mera attraktivt att arbeta inom hemtjänsten och övrig äldreomsorg och minska personalomsättningen.

Omstart för Sunnes skolor

Situationen är kaotisk inom Sunnes skolor. Rektorer och lärare slutar i protest mot låga löner och en tystnadskultur. Lärarlönerna är bland de lägsta i Sverige. Elever strejkar i protest mot förhållandena. Det vill vi ändra på. Vi föreslår bl.a. höjda lärarlöner och en omorganisation av skolorganisationen, ja en omstart.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti, som sätter Sunnes intressen främst.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röst på Hela Sunne är en röst för maktskifte i Sunne. Vi kan och vill samarbeta med alla partier, som har utgjort oppositionen sedan valet 2018. Vi vill dela ledarskapet med dessa partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte samarbeta med Centern och Socialdemokraterna. Se ovan.

Svar i valkompassen

:

Hela Sunne Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Vi säger bestämt nej till ytterligare vindkraft i Sunne. Vindkraften orsakar svåra miljöstörningar för närboende, minskade fastighetsvärden och otrevnad. Lägg till detta förfulning av landskapsbilden och omfattande skador på flora och fauna. Vindkraftutbyggnaden är en väsentlig orsak till stigande och kraftigt varierande elpriser.

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Sunne behöver ett badhus, som i motsats till bro över Fryken är en kommunal angelägenhet. Investeringen blir ca 110 miljoner kronor. Den årliga driftkostnaden (kapital, personal, underhåll mm) blir vid 33 års avskrivning ca 11 miljoner kronor. Vi ser ett badhus som en viktig del i arbetet för en bättre folkhälsa.

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Bron behövs, men den ska finansieras med statliga medel. Det rör sig om en investering på ca 400 miljoner kronor, som, finansierad av kommunen, kommer att omöjliggöra alla andra kommunala investeringar under 4-5 år. Den årliga driftkostnaden (kapital, underhåll mm) blir vid 40 års avskrivning ca 22 miljoner kronor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Köttfria skoldagar främjar hälsa, miljö och kommunens ekonomi.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Frågeställningen ej aktuell. Det saknas i Sunne kommunala bolag, som konkurrerar med privata bolag. Men det kan ibland behövas kommunala bolag, som konkurrerar med privata bolag. Sunnes privata fjärrvärmebolag borde, med tanke på dess höga fjärrvärmepriser, konkurrensutsättas av ett kommunalt bolag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Att arbeta inom vård och omsorg är slitsamt och tyvärr lågavlönat. HELA Sunne vill, som framgått, minska personalomsättningen inom hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. Detta genom omvandling av deltidstjänster och timtjänster till heltidstjänster, vilket kräver ökade ekonomiska resurser. Sex timmars arbetsdag kan vara en dellösning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Folkomröstningar behövs som motvikt mot politisk maktfullkomlighet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Språktest är ett måste. Men det räcker inte. Krav bör också ställas på läs- och skrivkunnighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Kommunen ska och får inte finansiera billiga hyreslägenheter. Det är en fråga för det kommunala fastighetsbolaget, att utifrån affärsmässiga principer erbjuda goda hyresbostäder till alla medborgare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Vi är principiellt mot att privata företag skall få driva äldreboenden och hemtjänst. Skattemedel ska inte finansiera börsnoterade bolags vinster. Vi är dock positiva till hemtjänst utförd av små lokalt förankrade företag och hemtjänst i kooperativ regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Laddstolpar ska finansieras av elbolagen, som tjänar grova pengar på att sälja el. Laddstolpar i kommunal regi är lika stolligt som bensinmackar i kommunal regi.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar HS: Svår fråga. Kommunerna bör få kraftigt ökade möjligheter att bestämma. Den förda politiken har på ett förödande sätt drabbat avflyttningskommuner, som haft riklig tillgång på tomma bostäder. Filipstad är ett avskräckande exempel.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HS: Vi är principiellt mot vinstdrivande skolor. Men när Sunne kommun avvecklar byskolor skapas utrymme för privata initiativ. Vi föredrar skolor drivna av föräldrakooperativ. Förskolan i Bäckalund är ett bra exempel på detta.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HS: Vi vill se ökade satsningar på kulturskolan i stället för neddragningar. Ska neddragningar göras så bör de drabba ”vuxenkulturen”.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar HS: Kommunens driftkostnader kommer framöver att öka med mångmiljonbelopp p.g.a. stigande energipriser, livsmedelspriser, materialkostnader, inflation mm. Skattehöjning kan bli aktuell om effektivisering av förvaltningen ej genomförs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Hela Sunne Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka förebyggande insatserna mot missbrukare