Val 2022 Valkompass
GÖF

Götenes framtid Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Götene framtid är det enda lokala partiet i Götene. Vår ideologi är Götenes bästa i alla lägen och våra åsikter styrs av vår lokala kunskap om kommunen, inte av hur rikspartier agerar. Vi värnar om familjernas lokala möjligheter att ha bra skolgång och bra fritid för sina barn, goda möjligheter till rekreation i kommunen och också att äldre i Götene skall kunna leva bra och tryggt.

Våra viktigaste lokala förslag

Resursskola i kommunen

Resursskolan ger elever som skolan har problem med att ta emot fullt ut i ordinarie verksamhet, möjlighet till undervisning och utbildning på sina villkor. Eleven kan gå i resursskolan kortare eller längre tid, utifrån behov och personalen på resursskolan har specialkompetens för att möte elevers olika behov. Resursskolan ger möjlighet att minska skolfrånvaron och stödja elever med psykisk ohälsa

Utveckling av Västerbyområdet

Västerbyområdet i Götene kan utvecklas till ett fritids- och rekreationsområde i toppklass! Vi föreslår byggnation av nytt badhus på samma plats som idag, ny förskola på norra delen av Västerby grusplan, asfalterade parkeringar för föreningslivet på södra delen av grusplanen, byggnation av äventyrsgolfbana i Fornparken samt en satsning på pulkabacken Gåsalyckan i utkanten av Brännaskogen.

Utomhusbad i Lundsbrunn

Med ett utomhusbad i Lundsbrunn, på ytan där förskolan Lillelunda tidigare låg, stärker vi kommunens attraktivitet som boende- och turistkommun. Utomhusbadet blir en mötespunkt för invånarna under sommaren och arbetstillfällen skapas för unga sommarjobbare i form av kiosk- och café-verksamhet. Det kommer också att innebära att Lundsbrunn stärks som ett attraktivt samhälle att bo och bosätta sig i.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi behöver inte bry oss om partipolitik på riksnivå eftersom Götene är den enda nivå som vi vill verka för.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samverkar med det parti eller de partier som ger oss de bästa möjligheterna att få igenom så mycket som möjligt av vårt partis program. Det är viktigt att de partier som vi samverkar med har en tydlig idé kring Götene och inte bara kopierar riksprogrammen. Vi vill samarbeta med tydliga riktlinjer och avtal kring vad som skall göras i Götene under mandatperioden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte sätter Götene främst eller som inte är lokalpolitiskt stabila.

Svar i valkompassen

:

Götenes framtid Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Ny förskola ska byggas på Västerby grusplan och inte i Brännaskogen. Däremot är vi öppna för möjligheten att tillskapa fler grillplatser, vindskydd och annat som kan stärka skogen som rekreations- och friluftsområde .

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Kommunen bör ha möjlighet att avgöra från fall till fall. Gärna bostäder och verksamheter i attraktiva lägen om möjlighet finns - men vi ska samtidigt säkerställa att allmänheten alltid har tillgång till stranden och sjönära områden i tillräcklig omfattning.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Bör avgöras från fall till fall. Finns ingen anledning till generell kameraövervakning i offentliga miljöer, men om stor skadegörelse förekommer - exempelvis i anslutning till skolor och skolgårdar - kan kameror fungera väl i avskräckande syfte.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Finns ingen som helst anledning att kommunen ska äga en lokal som inhyser ett gymnasium som drivs i privat regi. Vi ser ett stort värde i att ha ett gymnasium på orten och vill absolut inte försöka stoppa eller hindra deras verksamhet och fortsatta utveckling.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Vi ser positivt på idén men bedömer att det skulle bli praktiskt svårt att genomföra med anledning av brist på personella resurser samt de ekonomiska konsekvenserna. Möjligen kan det vara genomförbart för vissa grupper.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Extra viktig Vi vill på alla sätt utveckla demokratin i kommunen och ser folkomröstningar som ett möjligt verktyg att använda sig av.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Fullt rimligt att all personal i kommunen kan det svenska språket, åtminstone på en grundläggande nivå.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Gärna fler hyreslägenheter - och gärna till rimliga hyresnivåer. Samtidigt bör kommunen akta sig för att subventionera hyresnivåer eftersom man riskerar att snedvrida konkurrensen gentemot näringslivets aktörer. Hellre statliga stöd till alla typer av byggnationer som kan sänka hyresnivån för den enskilde.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Vi är öppna för idén men det har hittills aldrig varit aktuellt i Götene kommun. Således en ickefråga i dagsläget.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Kommunen ska skapa förutsättningar och kratta manegen - men lämna genomförandet till näringslivet. Vi ser gärna att lokala energibolag engagerar sig i frågan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar GÖF: Flyktingmottagandet är i grunden inte en kommunal fråga. Krig pågår i Europa och vi bör göra vad vi kan för att hjälpa till - samt säkerställa att mottagandet sker på ett värdigt och ordnat sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar GÖF: Idag finns en friskoleaktör i kommunen - Olinsgymnasiet. Vi ser ett mycket stort värde i att kommunen har ett gymnasium men ser inget behov av ytterligare etableringar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar GÖF: Vi menar att det är viktigare att kommunen säkerställer hög kvalitet i verksamheten jämfört med att prioritera en skattesänkning med besparingar som följd. Samtidigt ska vi prioritera våra resurser rätt för att undvika en skattehöjning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Götenes framtid Götenes val:

 • Bygga ett nytt badhus
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Öppna en resursskola för elever i behov av extra stöd