Val 2022 Valkompass
DiN

Demokraterna i Norberg Norberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Förändring ! Partiet består av unga, kunniga och modiga personer vars mål är att förbättra och utveckla förutsättningar för skola, vård och omsorg att nå målen. Vi vill att hela Norberg skall vara med, även byarna i kommunen. Vi tror att nyckeln till framgång är att attraktivt och enkelt kunna etablera företag och byggande. Vi säger stopp för etablering av storskalig vindkraft.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi motsätter oss en utbyggnad av vindkraft

Demokraterna i Norberg kommer konsekvent att säga nej till etablering av storskalig vindkraft och verka för att möjliggöra boende och inflyttning på landsbygden. Alla i kommunen ska tryggt kunna sova på nätterna oavsett var man bor.

Återställa demokratin i Norberg

Demokraterna kommer efter en valseger 2022 att försvara och garantera oppositionens möjlighet till insyn och påverkan genom att tillsätta oppositionsråd. Då får vi en bättre politik för Norberg – då tillåts alla vara med.

Återställa trygghet och rättsäkerhet i skolan

Vi vill att våra barn skall känna sig trygga i skolan utan att behöva vara rädda för att utsättas för våld och mobbing. Vi förstärker trygghet och säkerhet samtidigt som elevhälsan förstärks med mobila team. Enbart trygga elever presterar goda resultat i skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inget riksparti vilket kan vara en fördel eftersom vi då kan lyssna och komma överens med alla. Det som är bäst för Norbergs befolkning på kort och lång sikt är vår ledstjärna.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Maktskifte där passivitet och trötthet i ledningen byts ut mot mod, framåtanda och vilja till förändring. Demokraterna är det största partiet och leder förändringsarbetet tillsammans med partier som har mod och vilja till förändring.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, alla som harmoniserar med vår ide är välkomna.

Svar i valkompassen

:

Demokraterna i Norberg Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: En storskalig utbyggnad av vindkraft tillintetgör förutsättningen till livskvalitet och tystnaden för oss som bor på landsbygden och drabbas av detta. Grunden för att vi en gång beslutade oss för att bo på landsbygden är borta.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Norberg lägger idag ner omfattande resurser på kulturvård och byggnader samtidigt som villkoren för de som arbetar inom skola och äldreomsorg försämras. Vi måste prioritera dessa lagstadgade områden i första hand.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Varför skall politiken styra skolelevernas näringsintag. Det skall styras av den allmänna skolhälsan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Livsnerven i en kommuns utveckling är att stimulera privata initiativ. Osund konkurrens finansierat av skattemedel är något vi inte villha.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Förslaget har genomförts i kommunen med start 2016. Det har inte lyckats utan resultatet har blivit att medarbetarna för utföra 8 timmars arbete på 6 timmar och sjuktalen ökade.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Om den representativa demokratin inte fungerar är folkomröstningar ett redskap för att läsa av folkviljan. Idag finns ett regelverk för detta och det behöver inte förändras.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Extra viktig Våra medlemmar som arbetar inom hemtjänst och äldreboenden vittnar om att brukarna efterfrågar att man skall kunna föra ett samtal med vårdaren. Detta ökar trygghet och trivsel för våra äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Finns inget behov av detta i Norberg utan bostadsmarknaden styrs av dess intäkter och kostnader.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Valfrihet är av godo. Brukarna skall kunna välja företag för främst hemtjänsten. Utsätts en verksamhet för konkurrens måste man skärpa till sig och prestera bättre vård så att man blir vald. Tror inte vårdföretag är intresserade av lilla Norberg men i grunden skall alla verksamheter genom upphandling kunna utsättas för konkurrens.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: I takt med att fossila bränslen fasas ut så kan kommunen ansvara för detta både i centrala Norberg som i övriga delar av kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar DiN: Norberg har tagit emot en alltför stor andel flyktingar sett till sin kapacitet. Det har belastat framför allt skolan men också socialtjänsten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DiN: Vissa delar av skolan och framför allt de som hanterar elever med NPF skall kunna drivas av privata företag. Dagens grundskola i Norberg har inte anpassat sin verksamhet för denna grupp.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DiN: Vi har idag en situation där det utskott som hanterar kultur och näringslivsfrågor lägger 5 % på utveckling av näringsliv och 95 % på kultur och föreningsliv. Vi anser att näringslivsfrågorna bör ha en framskjuten roll där 50 % skall läggas på näringslivssatsningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar DiN: Norbergs kommun har de senaste 5 åren visat ett överskott på 85 Miljoner kronor. Har man så stora överskott kan kommunalskatten sänkas med 2 kr. Det skulle öka kommunens attraktivitet utåt. Sänkningen skall inte påverka medarbetarnas arbetsvillkor eller välfärdsservice.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Demokraterna i Norberg Norbergs val:

 • Öka resurserna till den kommunala elevhälsan

Så svarar DiN: Extra viktig Det finns flera förslag som är intressanta inom vård och skola men varför vi valt att stärka elevhälsan beror på att det påverkar direkt skolresultaten. Trygga och friska elever presterar bättra. Däremot saknar jag grundläggande trygghetsfrågor som det uppsökande arbetet mot alkohol och narkotikamissbruk bland vuxna och ungdomar.