Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill att Sunne ska ha de bästa skolorna och bästa vården, då måste satsningar göras så att vi är en attraktiv kommun för inflyttning och företagande. Vi står för utveckling, stabilitet och ansvar. Vi samverkar åt både vänster och höger för kloka beslut som gör Sunne till en modern, grön landsbygdskommun. Satsningar på Norra bron, miljöinvesteringar, föreningsliv och företagsamhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Finansiera den Norra bron

En ny bro skulle ge mycket stora vinster för miljö, näringsliv och säkerhet. Det skapar också förutsättningar för centrumutveckling när centrum blir tryggare. Centerpartiet har i många år försökt få Trafikverket att bekosta bron, utan resultat. Nu menar vi att Norra bron aldrig kommer att byggas om vi inte finansierar den själva, under förutsättning att Trafikverket tar över ägande och drift.

Bygga publika laddstolpar i byarna utanför tätorten

Förekomsten av publika laddstolpar kommer i allt större utsträckning påverka turisters val av resväg samt fikapauser. Det finns en kommersiell marknad för laddstolpar, men i glesbygden har marknadens intresse visat sig väldigt svagt. Centerpartiet vill därför helt eller delvis finansiera publika laddstolpar på strategiska platser utanför Sunne tätort, exempelvis vid lanthandel eller motsvarande

Ökad mängd närproducerade varor och tjänster i den kommunala verksamheten

Ökad mängd närproducerade varor och tjänster i de kommunala upphandlingarna gynnar både näringslivsklimatet, beredskapen och miljön.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I Sunne driver vi mer ”klassisk centerpartism”. Vi låser oss inte i några hörn, utan vill vara öppna för samarbete om det mesta. Vi vill inte privatisera för privatiseringens skull, det viktiga är att välfärdsverksamheten fungerar bra, oavsett om den är kommun- eller privatägd.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill låta väljarna avgöra mandatfördelningen förutsättningslöst. Centerpartiet i Sunne är ett borgerligt parti i den politiska mitten. Vi är öppna för att samarbeta åt både höger och vänster, och har gjort så under hela vår historia i Sunne. Det viktiga för oss är att det politiska styret blir stabilt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samtala med alla, men det är inte realistiskt att styra med V, SD, HS.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sunne har redan många vindkraftverk, och vi har fler utpekade områden för utbyggnad. Vindkraft behövs som lokal energikälla och komplement i en bred flora av energislag. Vi vill att vinsterna från lokalproducerad energi går tillbaka till lokalsamhället.

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har badhus. Ett kommunalt badhus skulle konkurrera med flera privata aktörer. Badhus är mycket dyrt, både vad gäller byggkostnad men kanske framför allt driften. Finansieringen skulle behöva ske genom nedskärningar i välfärden, kultur-/idrottssektorn eller höja skatten avsevärt.

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig En ny bro skulle ge mycket stora vinster för miljö, näringsliv och säkerhet. Det skapar också förutsättningar för centrumutveckling när centrum blir tryggare. Centerpartiet har i många år försökt få Trafikverket att bekosta bron, utan resultat. Nu menar vi att Norra bron aldrig kommer att byggas om vi inte finansierar den själva, under förutsättning att Trafikverket tar över ägande och drift.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I Sunne har vi stor andel närodlade livsmedel i de kommunala verksamheterna. Det betyder att maten kommer från det naturliga kretsloppet, och produceras från djur som har det bra och hjälper oss att hålla landskapet öppet. Valfriheten är viktig.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det enda kommunala bolag i Sunne som kan anses konkurrera med näringslivet är vårt fastighetsbolag. Vi bedömer att det är rimligt att kommunen tillhandahåller ett grundutbud av enklare hyresrätter för seniorer och de mest kapitalsvaga grupperna i samhället.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Generellt sett bör de lönearbetade timmarna i landet bli fler och inte färre för att öka välståndet och skatteintäkterna till välfärden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser gärna att medborgarna involveras mer i insatser som gäller det egna grannskapet. Men historiken av lågt valdeltagande gör folkomröstningar till ett alldeles för trubbigt verktyg, och riskerar snarare att dra frågor i långbänk.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En av flera kompetenser som måste finnas hos en vårdgivare är språket. Det är rimligt att språkkunskaperna prövas i samband med anställning, även om ett prov inte är helt nödvändigt. Det är både moraliskt och trygghetsmässigt viktigt att människor i behov av vård och omsorg förstår sin vårdgivare och kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har under den senaste mandatperioden byggt en mängd nya hyresrätter med låg hyra. Vår bedömning är att behovet är lägre de kommande åren, skattepengarna behöver prioriteras till annat.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det viktiga är att välfärdsverksamheten fungerar bra, oavsett om den är kommun- eller privatägd. Behovet måste styra. Vi ser inget egenvärde i att öka antalet privata aktörer inom välfärden, men välkomnar företag som bedriver bra verksamhet och fyller ett behov.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Behovet av stationer för snabbladdning ökar, men på landsbygden saknas de. Centerpartiet menar att det offentliga måste ta ansvar när marknadskrafterna inte mäktar med. Laddstationer blir en allt viktigare faktor för vilken resväg turister väljer. Hemtjänstpersonal ska kunna ladda bilarna under besöken. En laddstolpe vid exempelvis lanthandeln ger service och kan öka kundunderlagen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sunne har tagit ett stort ansvar under de flyktingkatastrofer som varit, och det tycker vi är bra. Vi tycker också att det är väldigt rimligt att kommunerna har inflytande över mottagandet, under förutsättning att alla kommuner hjälps åt och tar gemensamt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Nuvarande utbud i Sunne kommun är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Sunne har ett rikt kulturliv med starka eldsjälar och kulturskapare, och vi bedömer att nuvarande stöd ligger på en rimlig nivå.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Sunne har Värmlands tredje lägsta kommunalskatt, och ligger på rikssnittet jämfört med alla Sveriges kommuner. De flesta landsbygdskommuner brukar ha högre kommunalskatt än rikssnittet. På sikt vill vi sträva efter lägre skatt, när situationen tillåter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Servera mer ekologisk mat i skolor och på äldreboenden
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar C: Centerpartiet vill ha hög andel behöriga lärare på alla skolor, för att på så sätt säkerställa undervisning av hög kvalitet. Vi vill öka andelen närodlade livsmedel i de kommunala köken för att stödja lantbruket och säkerställa att maten håller hög kvalitet. Vi vill att Sunne ska ha Sveriges bästa företagsklimat, för att säkerställa tillgången till jobb och skattepengar till välfärden.