Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla i hela landet, både i städerna och på landet. Rösta på oss för klimatets bästa med minskade utsläpp och grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb och sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Förstärkta skolresultat

Vi vill med flera olika åtgärder förbättra resultaten, dvs betygen, för eleverna i grundskolan och på gymnasiet. Vi tror på en förstärkt Elevhälsa, att främja det fria skolvalet genom skolskjuts för alla, åtgärdsprogram för de elever som behöver, satsningar på mindre undervisningsgrupper och tvålärarsystem samt kvalificerad fortbildning för alla som arbetar i skolan.

Stärkt kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten

Vi tror att detta kan stärkas ytterligare genom bland annat: ökad digitalisering för att möjliggöra trygghetsskapande teknik och ökad självständighet i hemmet genom till exempel nattkameror, valfrihet för individen, förstärkt fokus på demensvård, mer daglig verksamhet för äldre och ensamma och fortbildning för alla som arbetar inom vården. Använda undersköterskornas kompetens bättre.

Mer landsbygdsutveckling

Strängnäs har flera mindre kommundelar som behöver mer servicefunktioner. Vi vill ta fram en särskild handlingsplan för landsbygdsutveckling, införa medborgarbudget, stödja de gröna näringarna, uppmuntra fler klimatinitiativ med t ex solceller och koldioxidlagring i jordbruks- och våtmarker, bygga fler cykelvägar. Alla medborgare ska ha tillgång till uppkoppling via bredband, fiber eller mast.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Någon sådan fråga har vi inte observerat i nuläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Så långt det är möjligt är det viktigt att brukaren själv får välja vilken aktör som ska komma in i deras hem. I Strängnäs har vi haft problem med väldigt dyra kostnader för hemtjänsten beroende på att flera aktörer verkar på samma adresser samtidigt. Det innebär extra resor och är ineffektivt. I framtiden måste vi hitta sätt att möjliggöra valfriheten och göra det mer kostnadseffektivt.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är väldigt individuellt när en person är i behov av plats på ett äldreboende, och det måste bedömas därefter. Livslängden ökar hela tiden och de äldre har generellt bättre hälsa nu än en generation bakåt.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att vi eftersträvar att bygga fler cykelbanor, både för att förenkla transporter, öka trafiksäkerheten och stärka folkhälsan. Vi har i kommunen en antagen cykelplan som behöver förverkligas. Att bygga cykelbanor är en dyr investering, som kommer att kräva prioriteringar och långsiktighet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns många yrkesgrupper som har detta önskemål, och det finns inget särskilt skäl till varför det ska göras för just denna grupp. Det är redan idag arbetskraftbrist och behov av kompetensförstärkning, så det är inte praktiskt möjligt att genomföra detta förslag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag styrs givetvis av Aktiebolagslagen som alla andra bolag. Men för kommunala bolag gäller även Kommunallagen och där finns tydligt beskrivet på vilka sätt bolagen måste verka för att inte konkurrera ut det privata näringslivet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att medborgarna har möjlighet att utrycka sina åsikter är oerhört viktigt för demokratin, men det finns andra möjligheter att göra det på. Folkomröstningar kräver att en viss del av befolkningen ställer sig bakom att omröstning ska ske, det är en dyr metod som kräver mycket administration och resultatet är enbart rådgivande.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Utifrån att vi har väldigt många friskolor i Strängnäs kommun är det rimligt att skolorna sins emellan samarbetar och hjälps åt med att ge dessa elever bästa möjliga förutsättningar att integreras i skolan.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte kärnverksamhet för en kommun att producera billiga lägenheter. Däremot ligger det i kommunens intresse att det finns ett blandat bostadsbestånd som passar alla medborgare i kommunen. Kommunen kan verka för frågan genom att tillmötesgå och ge service åt de aktörer som vill bygga billiga hyreslägenheter.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns givetvis olika förutsättningar i olika kommuner att ordna ett kvalitativt flyktingmottagande, men att låta kommunerna helt själva bestämma detta utan att ha en totalöversikt och kunna jämföra förutsättningarna är ingen bra lösning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Laddinfrastruktur är ingen kärnverksamhet för en kommun, det kan likväl och kanske bättre skötas av den privata marknaden. Men det är en viktig angelägenhet för kommunen att driva på och stötta privata aktörer så att fler laddstolpar uppförs och klimatmålen kan uppnås.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi är en av Sveriges mest friskoletäta kommuner och så kommer det troligen att förbli. Det finns ett väl fungerade samarbete mellan kommunala skolor och friskolor genom Bildningsakademin i Strängnäs som vi uppmuntrar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur är viktigt för alla människors välmående och kan även vara en viktig del i integrationsarbete. Under coronapandemin blev det uppenbart hur många som är ensamma och isolerade och behöver ett varierat kulturutbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Strängnäs kommun har inte höjt sin skatt på många år, och med den befolkningstillväxt vi har så kommer vi förhoppningsvis inte att behöva göra det heller. Vi står dock inför många stora omfattande investeringar inom bland annat vatten och avlopp som gör att det kommer att bli svårt att genomföra skattesänkningar.

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Strängnäss val:

 • Erbjuda rektorer och skolledning kompetensutveckling på betald arbetstid
 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Strängnäss val:

 • Alla lämpliga kommunala fastigheter ska förses med solceller
 • Bevilja skolskjuts till alla elever som ansöker om det
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga