Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Solna prioriterar skolan, miljön och tryggheten i årets val. Vi vill fortsätta ta ansvar för att leda stadens utveckling mot hållbarhet med den enskilda medborgarens bästa för ögonen.

Våra viktigaste lokala förslag

25 elever per klass, mer personal i förskolan och satsning på barn med NPF

Centerpartiet vill lägga mer pengar på skolan så att klasstorleken kan sänkas till i genomsnitt 25 elever per klass. Vi vill fortsätta arbetet med att öka personaltätheten i förskolan. Vi vill dessutom öka resurserna till barn med särskilda behov, särskilt de med NPF-diagnoser.

Dagvattendammar, energieffektivisera, elektrifiera och använd klimatbudget

Centerpartiet vill att Solna ska fortsätta vara i framkant i vattenarbetet och vill ha fler dagvattendammar som den på Tivoli, exempelvis vid Råstasjön. Vi vill fortsätta energieffektivisera stadens byggnader och sätta upp solceller och solvärme. Vi vill öka takten i elektrifieringen bl.a. för att förbättra luftkvalitén Vi vill att Solna ska använda en klimatbudget för att uppnå stadens klimatmål

Bygg på höjden, gående och cyklister prioriteras, utveckla kollektivtrafiken

Centerpartiet vill fortsätta utveckla Solna som stad. Vi vill bygga på höjden i staden där det är lämpligt. I den offentliga miljön vill vi förbättra tryggheten och säkerheten. Stadens gång- och cykelnät ska fortsatt byggas ut. Vi vill att Solna ska utvecklas som nav för kollektivtrafik norr om Stockholm med bättre busstrafik och utbyggd spårtrafik.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är ett liberalt mittenparti som vill genomföra vår egen politik. Det har vi bäst förutsättningar för med andra partier som kan räknas till mitten i svensk politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Solna bör införa klimatbudgetering för att få verktyg för att nå mål om att bli klimatneutralt som organisation 2030 och som geografiskt område 2045. I klimatbudget inkluderas även konsumtionsbaserade utsläpp. Klimatbudget omfattar även andra växthusgaser än koldioxid, bl.a. metan och är ambitiösare än en koldioxidbudget.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bostadsmarknaden fungerar dåligt, men det är ett nationellt och ett regionalt problem som inte kan lösas av en enskild kommun i Stockholmsregionen. Det är många grupper utöver unga som behöver bostäder, exempelvis våldsutsatta i nära relationer och flyktingar från krig och konflikter. Att ge en bostadsgaranti enbart till unga skulle innebära att dessa grupper inte kan få bostad i Solna.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet har tillsammans med majoriteten lanserat Idrottspaketet som innebär en ombyggnad av Vasalundshallen och upprustning av Skytteholm och Solnahallen. Centerpartiet vill se en breddning av idrottsutbudet, inte minst för flickor.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För Centerpartiet vill vi att landsbygdskommuner med tuffa ekonomiska villkor kompenseras ekonomiskt. Men även Stockholmsregionen har stora utmaningar. Idag står Stockholms län för nära hälften av den totala statliga skatteintäkten, samtidigt som vår region och kommuner i vårt län totalt bidrar mest till inkomstutjämningen. Vi anser därför att skatteutjämningssystemet ska ses över.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill ha hållbar mat i skolan varje dag och att det likaså ska finnas vegetariskt alternativ varje dag. Val om köttfria dagar ska vara upp till skolorna, både personal och elever, och inte styras politiskt. Centerpartiet vill främja ekologiskt och närproducerat genom offentliga upphandlingar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För Centerpartiet är det inte driftsformen utan kvaliteten som är avgörande. Vi vill se både privata och kommunala aktörer inom äldreboenden och hemtjänst. Valfrihet är viktigt även för äldre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska vara arbetsgivaren och inte politiker som avgör vilka kvalifikationer som krävs vid anställning. Vi vill inte stänga ute grupper från arbetsmarknaden utan ser arbete som en viktig del av integrationen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är inte en kommunal fråga, men Centerpartiet vill att de skolor som kan och vill ta emot nyanlända också ska få göra det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Solna ska fortsätta arbeta för att öka utbudet av publikt tillgängliga laddstolpar. Kommunen kan inte ensam möta elektrifieringen utan bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare med flera behöver också bygga ut laddplatser. Staden ska hjälpa till att undanröja hinder. Nätägaren Vattenfall måste också ta sitt ansvar för att påskynda omställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet är för en humanitär flyktingpolitik. Solna är dessutom bra på att ta emot flyktingar tack vare Solnamodellen som prioriterar att få nyanlända i arbete, som det bästa sättet att främja integration. När det råder krig i vårt närområde behöver vi tvärtom vara villiga att ta emot fler flyktingar, inte färre. SFI bör erbjudas alla nyanlända, redan innan uppehållstillstånd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det viktiga är inte vem som driver, utan att det görs för elevernas bästa. I Solna finns idag en blandning av kommunala och privata alternativ. Centerpartiet vill satsa mer resurser på skolan i Solna, oavsett vem som driver den verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturskolan behöver tillskott av resurser. Kulturverksamhet är generellt en bra investering för att främja social hållbarhet och integration. Centerpartiet ser gärna ytterligare samverkan mellan staden och föreningslivet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skattenivån ska sättas utifrån behovet. Centerpartiet önskar en så låg skattesats som möjligt, men tillräckligt hög för att bibehålla en kvalitativ välfärd. Vi vill genomföra flera viktiga satsningar inom exempelvis skolan. För verksamhet utöver detta krävs antingen andra sätt att finansiera, alternativt en höjd skatt.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Solnas val:

 • Ge elevhälsan mer resurser till att motverka psykisk ohälsa
 • Sänka elevantalet i kommunens skolor till max 25 per klass
 • Öka lärartätheten

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet vill se en skola där alla barn får lyckas. Därför behöver vi höja skolpengen med målet om ett genomsnitt av 25 elever per klass. Vi vill också förstärka elevhälsan och npf-säkra Solnas skolor. Dessutom vill vi höja lärartätheten i förskolorna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Solnas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Utveckla och bevara grönområden och parker
 • Öka antalet kommunala feriejobb till skolungdomar

Så svarar C: Centerpartiet i Solna vill verka för ökad trygghet och integration samt förbättrad miljö. Att prioritera gående och cyklister före andra trafikanter är viktigt, att värna stadens grönområden och att utveckla våra parker är bra för både ekologisk och social hållbarhet, och fler feriejobb för unga förbättrar integration och förbereder unga för vuxenlivet.