Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Säter

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela Säter. En röst på Centerpartiet är en röst för en stabil ekonomisk politik, för minskade utsläpp och grön omställning. För ökad jämställdhet, en trygg skola och omsorg. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar

Våra viktigaste lokala förslag

Trygg uppväxt

Satsning på förebyggande arbete mot framförallt barn och unga, inom skola och socialtjänst i syfte att förebygga mänskligt lidande och framtida kostnader. Skapande av en familjecentral är exempel på en aktivitet. Stödtjänster med fler vuxna inom skolan ett annat.

Attraktiva boenden och boendemiljöer

Kommunen behöver attraktiva bostäder och tomter i attraktiva miljöer. Det ska finnas ett brett utbud av anpassade bostäder för äldres behov. Centerpartiet vill se minst ett pilotprojekt med nytt seniorboende under mandatperioden. Det särskilda boendet på Skedvigården ska renoveras och byggas om. De nya strandskyddsreglerna skapar goda möjligheter till attraktiva miljöer för tex ny villabebyggelse

Stärkt infrastruktur

Kommunala och enskilda vägar är exempel på infrastruktur som är viktigt för kommunens utveckling inte minst näringslivet. Centerpartiet vill se ett program för upprustning av de kommunala vägarna och ökade bidrag till enskilda vägar.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha så mycket centerpolitik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Säters bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det politiska styret i Säter ska avgöras av valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om kollektivtrafiken hade haft förutsättningar att bli likvärdig för kommunens alla invånare oavsett bostadsort skulle avgiftsfri kollektivtrafik ha varit ett alternativ. Tyvärr ser det inte ut så idag. Avgiftsfri trafik skulle huvudsakligen gynna stadsbefolkningen.

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen satsar på stöd och har resurser för elever med behov inom verksamheten.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det råder stor brist på bostäder inom kommunen inte minst bottnar det i brist på byggbar mark. Inköp och planering av mark för bebyggelse måste prioriteras.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vegitarisk mat är en del av svensk matkultur och borde vara ett naturligt inslag i menyn. Minskat köttätande diskuteras ofta som en åtgärd för att nå klimatmålen men det hänger helt och hållet på hur köttet producerats. Dessutom är köttproduktion, inte minst nöt, viktigt för bevarande av den biologiska mångfalden. Att införa obligatoriska köttfria dagar är missriktad plakatpolitik.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Inom kommunkoncernen finns verksamheter som utför tjänster inom den kommunala organisationen såsom vaktmästeri. Det ska ses som en naturlig del av den kommunala driften.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Säters kommun liksom andra kommuner och organisationer har svårt med bemanning på grund av att det helt enkelt saknas människor att anställa, händer i vården brukar man säga. Att minska arbetstiden kommer inte att bidra till vår kompetensförsörjning i positiv mening.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att våra anställda kan kommunicera med våra omsorgstagare. Vid anställning ska det alltid säkerställas att den arbetssökande har nödvändiga kvalifikationer för tjänsten eller kan förväntas inhämta dessa kunskaper med stöd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom det produceras för få bostäder är det viktigt med en allmännyttig aktör. Kommunens bostadsbolag har som uppgift att tillskapa fler bostäder till rimliga priser på bostadsmarknaden i Säter. Men andra aktörer ska uppmuntras bygga i Säter och kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för ökat byggande. I idealfallet behövs inte allmännyttan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har utrett frågan om valfrihet inom omsorgen flera gånger. Senast har man tittat på förutsättningarna inom hemtjänsten. Det är tydligt att vi har en väl fungerande omsorg med hög kundnöjdhet. Ett intresse för att kunna välja finns. Marknaden i Säter för vårdbolag är dock liten. Ett sätt att skapa valfrihet är att upphandla delar av hemtjänsten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Utgångspunkten måste vara att nätbolagen anordnar publika laddstolpar men kommunen har en roll att spela och har redan installerat ett mindre antal för publikt bruk. En större insats görs för att möta behoven inom den egna verksamheten. Ett ansvar ligger dessutom på bostadsbolag, privata som allmännyttiga.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Säter har historiskt sett inte tagit emot särskilt många flyktingar. Vi har varit lyckosamma med en allt övervägande del av de personer vi har tagit emot. Flera har gått vidare till anställning inom exempelvis vården. Tidvis har vi haft ett större antal i tillfälliga boenden men det är grupper som i de flesta fall finansierats av staten och som slussats vidare till andra platser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen, inte minst vår kulturmiljö ör en viktig del av Säters attraktionskraft. Det kulturutbud vi har skapar en meningsfull vardag och fritid för många av våra invånare. Vi slår vakt om en aktiv kulturpolitik för Säters bästa.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skatt är inget självändamål och skatter bör sänkas om möjligheten finns. Just nu är vi uppe i en intensiv period av investeringar som kräver mycket resurser. Om våra investeringar faller väl ut med en ökad befolkning och ett starkare skatteunderlag kan skatten möjligen sänkas på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Säters val:

 • Bygga fler seniorbostäder i alla kommundelar
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter
 • Skydda jordbruksmark från exploatering

Så svarar C: Fler seniorbostäder i alla kommundelar kan skapas genom renovering av tex Skedvigården och Fågelsången. På sikt att behövs fler platser på Särskilt boende. I det läget ska i första hand Skedvigården byggas ut och renoveras. När kommunen utvecklas är det viktigt att det inte sker på bekostnad av de gröna näringarna och åkermarken. Kommande bostadsplan får inte ta ytterligare åker i anspråk.