Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som ser till hela kommunens bästa. Oavsett vem man är, var man bor eller vad man gör ska man kunna känna att den politik som bedrivs är till nytta och att man får det stöd och den service man behöver.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara landsbygdsskolorna

Vi ska ha en skolstruktur med flexibla ändamålsenliga lokaler med en geografisk spridning i hela kommunen.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Den avgiftsfria kollektivtrafiken ger förutsättningar för klimatsmart resande i hela kommunen. Den är också viktig för att ge människor möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett var i kommunen man bor. Det gäller inte minst de äldre och ungdomar.

Grönt kompetenscentrum på Ösby

Framtiden för svenskt jordbruk och skogsbruk kräver mer kompetens och fler unga i branschen. Ösby naturbruksgymnasiums programutbud behöver breddas ytterligare för att möta näringslivets behov inom de gröna näringarna. Grönt kompetenscentrum på Ösby spelar ävenen stor roll i klimatomställningen och ska därför samarbeta aktivt med lokala lantbrukare för gemensamma utbildningar, praktikplatser etc.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Rovdjurspolitiken - där vill vi i ännu högre grad begränsa rovdjursstammarna eftersom vi ser att de utgör ett tydligt hot mot de gröna näringarna och livet på landsbygden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi presenterar vad vi vill göra under den kommande mandatperioden och vilka som är våra kandidater till kommunfullmäktige. Sedan är det väljarnas sak att bestämma vilken eller vilka man vill rösta på, Valresultatet avgör därefter hur ett politiskt styre kan se ut i Sala kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ska ha en skolstruktur med flexibla ändamålsenliga lokaler med en geografisk spridning i hela kommunen. Det är viktigt för barnen att det finns skolor i närheten för att undvika långa restider. Det betyder också mycket för tryggheten och känslan av tillhörighet i den egna bygden. Det är också ett viktigt argument för barnfamiljer att bosätta sig på landsbygden.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Den avgiftsfria kollektivtrafiken ger förutsättningar för klimatsmart resande i hela kommunen. Den är också viktig för att ge människor möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett var i kommunen man bor. Detta har speciellt stor betydelse för de äldre och barn och ungdomar. Det ger också bättre möjligheter till klimatsmart och kostnadseffektiv arbetspendling.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Övervakningskameror kan vara till nytta på vissa specifika platser, men det är viktigt att komma ihåg att övervakningskameror i sig inte minskar våld. Den farligaste platsen för en kvinna är exempelvis inte Stora torget eller stadsparken i Sala utan det egna hemmet.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att utlysa ett klimatnödläge innebär i sig inga förbättringar för klimatet. Det är bättre att fortsätta arbeta med konkreta åtgärder, exempelvis solpaneler på kommunala byggnader, elladdstolpar, avgiftsfri kollektivtrafik osv. Kommunen ska underlätta för kommuninvånarna att kunna leva klimatsmart. Skolan spelar en stor roll i arbetet med att sprida kunskap. Näringslivet spelar också en stor roll.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De kommunala bolagen ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Det gör inte heller våra kommunala bolag. Däremot kan bolagen ibland behöva vara föregångarna för att initiera verksamhet som sedan kan drivas av privata företag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla anställda i Sala kommun ska ha rätt till heltid. Däremot är det inte realistiskt att införa sex timmars arbetsdag. Behovet av personal inom omsorgen är stort och kommer att öka pga demografin. Kompetensförsörjningen kommer att bli vår största utmaning framöver, då finns inte utrymme för sex timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Medborgarinflytande är viktigt, men kommunala folkomröstningar är inte lösningen. Erfarenheten visar att rådgivande kommunala folkomröstningar snarare bidrar till att minska medborgarnas tillit till politiken eftersom det är oerhört svårt att genomföra folkomröstningar med tydliga ja och nejfrågor. Verkligheten är mer komplex än så.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla som arbetar med omvårdnad inom hemtjänsten och äldreomsorgen ska minst ha undersköterskeutbildning. En viktig del i detta är förmågan att kommunicera på det svenska språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bostadsföretaget Salabostäder spelar en betydelsefull roll på hyresmarknaden i Sala. Bolaget ska ha bra förutsättningar att verka. Däremot är det inte kommunens roll att finansiera vare sig hyreslägenheter eller andra boendeformer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det viktiga är att äldreboenden och hemtjänsten drivs med hög kvalitet med brukarnas bästa för ögonen. Driftsformen är inte det viktiga.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fler publika laddstolpar behövs, men etableringen bör ske i samarbete med andra aktörer ex Sala Heby Energi AB eller Salabostäder.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag finns endast förskola som drivs i privat regi. Vare sig grundskola eller gymnasium drivs av privata företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns ett aktivt kulturliv i Sala som i hög grad bygger på ideell verksamhet inom olika kulturföreningar. De behöver fortsatt stöd och uppmuntran för att kunna bedriva sin verksamhet. Kulturskolans verksamhet behöver uppmärksammas ytterligare och förutsättningarna förbättras. Samarbetet mellan kulturskolan och kulturen i skolan behöver förstärkas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I Sala kommun har vi haft samma kommunalskatt sedan 2002.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser
 • Öppna fler platser på äldre- och trygghetsboenden