Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Region Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill fortsätta att ta ansvar för Gotlands bästa genom att fortsätta med arbetet för ordning och reda i ekonomin. Det behövs en stark ekonomi för att finansiera en fortsatt god välfärd och fortsätta satsningarna på gotländsk idrott, öka takten i bostadsbyggandet – inte minst välbehövliga hyreslägenheter – samt ett brett utbud och nära tillgång till skolor och kultur över hela ön.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler bostäder

Det ska vara lätt att flytta hemifrån, byta till en mer lämplig bostad eller flytta hit till Gotland. Vi vill förenkla bygglovsprocessen och satsa medel på information och samverkan. Serviceorternas möjligheter till förtätning ska inventeras. Boenden för äldre ska utvecklas. Den dagen ens ordinarie boende inte längre fungerar behöver det finnas boenden som är anpassade efter var och ens behov.

Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och motverka våld i nära relation

Allt fler unga mår dåligt. Samtidigt är det för få som får den hjälp de behöver. Vi vill göra det enklare att få hjälp i skolan via elevhälsan. Centerpartiet vill också satsa på samtalsstöd för unga och vuxna med lättare psykiska besvär. Våld i nära relationer, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld får aldrig accepteras. Vi vill motverka och förebygga våld i nära relationer.

Stärkt landsbygd, ett aktivt klimatarbete och ökad självförsörjning

Ett välmående jord- och skogsbruk och en levande landsbygd är en förutsättning för att lösa klimatutmaningarna. Småföretagande och företagande på landsbygderna ska underlättas genom att minska regelkrångel. Vi behöver säkra vår livsmedelsproduktion för ökad självförsörjning. Andelen närproducerade livsmedel i de offentliga köken ska ökas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Centerpartiet prioriterar även på riksnivå de frågor som är viktiga för oss på Gotland, varför vi inte ser att det finns någon skillnad i uppfattning i någon fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har på Gotland ett väl fungerande styre med moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna och vill efter valet fortsätta detta samarbete.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Region Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Avsaltningsanläggningar är en viktig del av Gotlands framtida vattenförsörjning, men minst lika viktigt är att bygga ut från andra källor - grundvatten, ytvatten, kalkbrott, dammar och återvunnet avloppsvatten samt att öka kapaciteten i ledningsnätet.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Privata äldreboenden är ett viktigt komplement till de vi driver i offentlig regi. De hjälper till att driva utvecklingen framåt, och att hitta nya metoder för att höja kvalitén. I de kvalitetsundersökningar som görs framgår att kvalitén är minst lika god på de privata boendena som de offentligt drivna.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För kalkstensindustrin tror vi på en långsiktig samexistens mellan kalkbrytning och vatten och naturvärden. Kalkstensprodukter används till många viktiga produkter för hela samhällets behov. Det är viktigt att vi inte exporterar utsläppen till andra länder, utan går i bräschen för nationell klimatneutral produktion.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det ska vara nära på Gotland. För att det ska vara möjligt att bo och leva på hela Gotland behöver det finnas skolor och förskolor spridda över hela ön.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Reducerade arbetstider riskerar att försämra välfärden. Däremot behöver vi en flexibel arbetsmarknad där man i vissa perioder av livet har möjlighet att gå ner i tid.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkvalda politiker får förtroendet att under mandatperioden göra val och prioriteringar i viktiga frågor. Folkomröstningar kan vara motiverat i vissa fall, men centerpartiet tror i stället att fler av vardagens val ska kunna fattas av medborgare istället för politiker.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bristande språkkunskaper är ett problem inom omsorgen, och kan skapa både otrygghet och misstag, varför det i många roller är viktigt att behärska svenska språket bra. Språktest kan vara ett verktyg för att säkerställa kunskaperna, men bör framförallt användas för att indikera var kompetenshöjning behöver genomföras under introduktionen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Region Gotland får inte finansiera byggande av hyresrätter, däremot bör Region Gotland agera för att ge förutsättningar för att det byggs fler hyresrätter med så låg hyra som möjligt både av privata aktörer och det egna bostadsbolaget GotlandsHem. Detta kan göras med riktade markanvisningar, men också genom att se till att detaljplanerna är lämpade för att bygga hyresrätter.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Den gröna omställningen är en viktig fråga för Centerpartiet, och Region Gotland behöver på olika sätt verka för att det tillkommer publika laddstolpar.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Region Gotland tar emot förhållandevis få flyktingar, det senaste året främst från Ukraina. De som har kommit tidigare har i många fall valt att stanna och är nu en viktig del av den gotländska arbetsmarknaden. Integrationen fungerar förhållandevis bra på Gotland, och vi behöver inte minska vårt åtagande.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Gotland har ett omfattande och varierat kulturutbud som är en viktig del av det gotländska samhället. Kultur är viktig för demokratin och för människors hälsa och välbefinnande och den har stor betydelse för turismen och för öns utveckling. Kulturen är till vissa delar beroende av Regionalt stöd och statligt stöd. Båda dessa stöd måste kvarstå.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Barmorskornas arbetsförhållanden och anställningsvillkor ska vara goda, men det går att uppnå utan förkortad arbetstid. Vi är beroende av att alla barnmorskor jobbar full tid.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Staten måste ta ett större ansvar för finansiering av sjukvården, speciellt för Gotland som på grund av ö-faktorn har högre kostnader för vård än övriga landsting. Däremot är det viktigt att vi behåller vårt självbestämmande, och att beslutsfattande görs så nära medborgare som möjligt. Därför bör sjukvården stanna kvar i regional regi.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Rätten att kunna göra sig förstådd och att kunna kommunicera med myndigheter och vårdinstanser är en grundläggande mänsklig rättighet. Även om vi ska förvänta oss att invandrare lär sig svenska kan det ta flera år innan man har tillräckliga kunskaper.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kollektivtrafiken liksom en bra standard på vägnätet är förutsättningar för att hela Gotland ska leva. Centerpartiet vill ha täta turer på stomlinjerna med kompletterande anropsstyrd trafik i en kollektivtrafik som drivs med 100% förnyelsebara drivmedel.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill att människor ska ha rätt att välja vilken vårdcentral eller mottagning de vill gå till. Primärvården ska kunna bestå både av större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan det bli möjligt för en läkare med mindre startkapital att starta en egen mottagning med ansvar för färre patienter, vilket kan vara en bra lösning för landsbygden.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Genom att hitta sätt att utnyttja kollektivtrafiken smartare, till exempel med anropsstyrd trafik kan vi öka utbudet med samma kostnad som i dag.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Privata företag i vården är ett viktigt inslag både för att skapa valfrihet och att driva på utveckling och förbättringar. Vi tror att nuvarande balans mellan privat och offentligt driven vård är bra.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Den kommunala skolan kommer alltid att vara grunden för skolan på Gotland, och en garanti för att alla gotländska elever har en skola i sitt närområde. Dagens nivå på privata skolor är lagom, och ett bra komplement till den kommunala skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Nuvarande nivå är tillräckligt för att upprätthålla och utveckla Gotlands kulturliv. Naturligtvis skulle Centerpartiet gärna kunna anslå mer medel till kultur, men det skulle kräva att andra viktiga områden får mindre pengar.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet strävar efter en rimlig skattebörda. Kommunalskatten på Gotland är för hög, och skulle på sikt behöva vara lägre för att göra Gotland mer konkurrenskraftigt. För närvarande ser vi dock inte att det är möjligt att sänka kommunalskatten utan att kvalitén på välfärden äventyras.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Region Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag
 • Utbilda alla regionens chefer i att upptäcka missbruk hos anställda

Så svarar C: Ungdoms- och studentbostäder och även bostäder generellt är en viktig utvecklingsfråga för gotland, som har hög prioritet. Att förbättra service för företag är viktigt. Genom att underlätta för företag att expandera eller flytta hit skapas fler jobb och Regionens intäkter till välfärden höjs. Missbruk är ett arbetsmiljöproblem, och en av grundorsakerna till våld i nära relation.