Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Centern i Östersund fortsätter att utveckla hela kommunen . Socialt, Miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Ökad jämlikhet och fler växande företag som skapar jobb, producerar mat och grön omställning. Tryggheten byggs av bra skolor, minskad psykisk ohälsa, arbete och nära vård. 2030 är kommunen fossilfri. Skolbygget fortsätter med mer resurser för lärande. Tydligare samisk förvaltningskommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolbygget

Fortsatt satsning på lärande miljön, på trygghet och förebyggande elevhälsa. Att bli sedd av flera vuxna i vardagen. Att utveckla självledarskapet och lärande. Behöver man extra hjälp ska det handla om vad som är bäst, inte vem som håller i plånboken.

Klimatomställning

Centern vill ge förutsättningar för att enkelt välja hållbara transporter, allt från laddinfrastruktur, kollektivtrafik , snabbare tåg, elflyg och motivera för cykling. Att bli en hubb för innovation och grön utveckling. Upphandling av närodlade livsmedel och en levande landsbygd där skogen har en aktiv roll i omställningen.

Utveckling i hela kommunen

Hela kommunen ska ha del i tillväxten. Fler utvecklingsplaner, liknande Torvalla, Brunflo och Lit/ Häggenås, som bygger på medborgardialog och helhetsperspektiv. Företagen på landsbygden skapar jobb, mat och grönomställning. Hållbarutveckling i praktiken

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har samma linje inom klimatet, jämställdhet, företagande, landsbygd och vård. I Östersund fokuserar vi lite mer på skolan och det fortsatta skolbygget, mer resurser till lärande och klassrummen

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centern i Östersund samverkar med de partier som medverkar till ett hållbart ledarskap framåt och som medagerar i våra kärnfrågor

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centern anser att både kommunen och privata aktörer kan driva SÄB, att ha valmöjlighet både för boende men också för de som jobbar inom äldrevården är bra

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centern anser att det förebyggande arbetet. Att ha en bra skola, en trygg lärande miljö , ha trygg uppväxtmiljö och att eventuella sociala insatser sätts in tidigt och förebyggande, är viktigast. Centern verkar för team som arbetar förebyggande och uppsökande. Ordningen sköter i huvuds

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Skolmåltiden ska vara god, allsidig, näringsriktig och ha valbara inslag varje dag. Den viktigaste klimatfrågan inom mat är att minska svinnet. När maten är god och man fått välja, minskar svinnet . Idag slängs mellan 20-30 procent av den tillagade maten. Upphandlingen prioriteras närodlad sedan ekologisk. Det närodlade är viktigt ur beredskaps synpunkt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I grunden håller Centern med om att kommunen inte ska konkurrera med privat näringsliv. Men inom bostadsförsörjning har Östersundshem en viktig roll att fylla och Jämtkraft inom grön omställning och beredskap

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att förbättra arbetsmiljön och attraktiviteten handlar om många faktorer, ledarskap, medbestämmande, teamet, individuell utveckling och kompetensutveckling.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att bli förstådd som vårdtagare är grunden i vården oavsett om man kan prata eller inte oavsett vilket språk man talar. Att ha en mångfald av språk i personalen underlättar. Att som personal kunna förstå och göra sig förstådd på vårdspråk och svenska är viktigt. Där finns flera metoder att använda, utbildning, mentorskap och gå dubbelt. Mer värt att satsa resurser på detta

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart. Alla skolor mår bra av mångfald. SÅ ser vårt samhälle ut.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har andra verktyg än att finansiera hyresrätter. Blandade upplåtelseformer, styra byggandet till fler orter och ge markanvisningar till bostadsbyggare som har ett anpassat /ändamålsenligt byggande. Tillväxt och utveckling i kommunen ger fler verktyg att styra bostadsbyggande

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centern driver frågan att både kommunen och privata aktörer kan driva säbo. Det ger valfrihet både för boende och anställda

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig I staden är det viktigt för att ha en levande stadskärna, där delar vi ansvaret med andra tex de som äger parkeringshus mm. På landsbygden är det kommunen som har ansvaret eftersom det dröjer innan det är kommersiellt gångbart där.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Östersund ska vara en öppen kommun och vi behöver fler innevånare för att klara utveckling och kommunens kärnverksamhet. Företagen har brist på arbetskraft och kompetensbehov. Inom vården behövs flera händer. Mångfald berikar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centern står för att både kommunen och andra utförare ska driva skolor. Det är kvaliteten på skolorna som är det viktigaste, att barnen klarar grundskola och gymnasiet. VI kan inte från kommunens sida påverka om en privat utförare vill etablera sig, det beslutar skolverket.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att ha tillgång till kultur är bra förvälmående och personlig utveckling. Centern vill ha mer satsningar på innehåll och kulturverksamhet, framförallt riktat till barn och det samiska uttrycket.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att varje skattekrona utnyttjas effektivt, att den går till rätt saker och att kommuninnevånarna får den omsorg och service de behöver är prioriterat.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Rusta upp kommunala skollokaler
 • Utöka kollektivtrafiken

Så svarar C: Först kommer skolorna, sen äldreomsorgen sen kollektivtrafiken