Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta på Centerpartiet i Örebro om du vill ha ett grönt , liberalt o jämställt Örebro som tror på människors egen kraft och frihet där alla människor är lika värda. Vår politik vill skapa förutsättningar för en hållbar kommun som går före i klimatarbetet, skapar förutsättningar för småföretagande, jämställdhet och trygghet där hela kommunen inkluderas, både stad och land och oavsett ursprung.

Våra viktigaste lokala förslag

Örebro ska före i klimatarbetet.

Örebro ska gå före i klimatarbetet. Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, och energieffektivisering och införa ett lägsta golv för miljö och klimat i upphandligar.

Vår kommun ska bli tryggare för både kvinnor och män

En viktig trygghetsfråga är rätten till ett liv utan att behöva vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Det är sällan en kriminell bana startar med grov brottslighet, därför vill vi införa nolltolerans mot småbrott för att stävja så tidigt som möjligt. Men det räcker inte med hårdare straff och fler repressiva åtgärder – det brottsförebyggande arbetet är helt avgörande.

Hela Örebro kommun ska leva och utvecklas

Du ska kunna bo, verka och leva i hela Örebro kommun, för oss finns inget annat. Stad och land hör ihop och landsbygden ska utvecklas i växelverkan med urbana områden. Landsbygden är central för Örebros självförsörjningsgrad. Det är livsviktigt att skapa förutsättningar för småföretag att även verka på landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inget som står i det lokala partiprogrammet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss olika lösningar där vi får genomslag för en grön, liberal och jämställd politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Örebro Partiet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver säkerställa odlingsbar mark för framtidens matproduktion och självförsörjning.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har redan fattat ett beslut om att satsa på snabbbussar i fullmäktig och vi har i tycker att det är viktigt att vi får en hållbar trafiksituation i Örebro i framtiden och vi har valt att satsa på BRT. Nu är det inte ett bra läge att frångå det beslutet. Folkomröstningen hade isf behövt komma tidigare. (Det är viktigt att det inte blandas ihop med Länstrafikens försämrade turer. )

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver byta ut alla fossilabränslen och vi vill vara 100% självförsörjande på förnybar energi i hela kommunen. Vi ska öka både sol, vind och vattenkraft.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det går inte att sägas så generellt. Man bör sälja lägenheter med jämna mellanrum eftersom det finns en regel att man måste sälja så att inte ett bolag äger för stor del av allmännyttan.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är ett ganska bra förslag. Äldreboenden ska utgå från varje människas behov. Vi värnar valfrihet. Driftsformen är sekundär, det viktigaste är kvalite. I ett annat läge kan det vara bättre att det drivs privat.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Lägre arbetstider för hårt belastade yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg vill vi undersöka. Vi vill få bort de delade turerna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill ha en språkförstärkt vård och omsorgsutbildning. Vi vill att man ska få spräkstöd även efter genomgången utbildning.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen har praktiskt ansvar att ta emot asylsökande och nya svenskar på ett inkluderande sätt. Ett bra mottagande som leder till delaktighet. En bra integration är en viktig fråga som inte kan väljas bort av vissa kommuner. Vi behöver alla hjälpas åt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunens roll är att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur i hela kommunen tillsammans med näringslivet och privatpersoner. Det är inte kommunen som ska bygga och göra hela jobbet. Men det är en viktigt fråga för att klara framtida elbehov.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag behöver ofta finnas för att samhället ska bli rättvisare och finnas på marknader där det privata näringslivet inte har något ansvar. Vi vill däremot underlätta och skapa förutsättningar för det privat näringslivet men det utesluter inte att det också finns kommunala bolag. Det viktigaste är att det inte blir någon konkurrenssituation.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill ha en valfrihet och ser inte ägandet eller driften som den viktigaste frågan. Vi ser goda och dåliga exempel både inom privata initiativ som offentliga. En bra mix är förmodligen det bästa. Kommunen ska ska stå som garant men det betyder inte att vi måste driva verksamheterna själva.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kultur är viktigt för en kommuns attraktivitet och en kommunal satsning skapar en bredd som blir tillgängligt för fler. Det är viktigt att kommunen satsar på kulturevenemang såsom Openart; Live at heart och allt bör ske i samverkan med konstnärer och civilsamhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Örebro kommun är en växande kommun. Vi behöver få fler i arbete för att få in mer skatt för att klara välfärden. Men vi ska inte höja skattesatsen i nuläget.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Örebros val:

 • Fortsätta arbeta med projektet "Sluta skjut"
 • Genomföra satsningar för att få utrikesfödda kvinnor i arbete
 • Lägga resurser på att stötta föräldrar med barn som är i riskzonen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Örebros val:

 • Bygga en ringled för att förbättra trafiksituationen i Örebro
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Göra insatser för att förebygga översvämningar