Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Mellerud

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet innbär för kommunen STABILITET-TRYGGHET och HANDLINGSKRAFT genom KOMPENTENS på våra poster. KLIMAT/MILJÖ och STÄNDIG UTVECKLING äör och har alltid varit centralt för oss som parti. FAMILJEFRÅGOR är prioriterade!

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och filmiljers vardag i fokus

Vi arbetar för att hela Mellerud ska leva och att vi lever upp till Melleruds vision - satsning på barnfam. Satsningen i Åsebro med både temporär som ny permanent förskoleenhet är viktig. Vi måste också undersöka behovet av skolfrukost sett till barn och skolresultat (och dess familjer). Läxhjälp för barnen behöver också utredas då de flesta har två heltidsarbetande i familjerna.

Handlingsfrihet och Infrastruktursatsningar

Att ha ekonomiskt oberoende genom god ekonomi är centralt och ger möjlighet till nya investeringar både materiellt såsom kompetens hos personal. Det ger STABILITET och TRYGGHET Det ska finnas en ständig utveckling - en vision, en framtidsanda som ger något tillbaka. Kommunikationerna är viktiga! Det fria 65+ kortet ska följas av ett kvälltåg från Göteborg, god Närtrafik och öppen skolskjuts

Företag, Föreningar och Hela Melleruds kommun

Flera tyngre kostnadsmässiga satsningar har gjorts centralt i kommunen de senaste åren. Nu är det dags att satsningar, jobb och utemiljö kommer till gagn över hela kommunens område. Företag och föreningar ska gynnas då de bidrar till skattepengar, jobb, levande samhälle och fritidssysselsättningar. Nya kommunjobb ska om möjligt ut från centralorten!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Partiet på lokal nivå prioriterar förnylsebar energi! Vi kan se fördelar med att ha lokal geatrisk läkare för äldre.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är väljarna som i första hand bestämmer det! MEN Centerpartiet vill FORTSÄTTA ta hand om KOMMUNALRÅDSPOSTEN genom Morgan E Andersson. Han har visat har har kompetens och kraft att vägleda en flerpartiskoalition (6). C har levererat en stabil ekonomi och har varit med och förändrat personalorganisationen för framtiden. Miljön är i fokus bland såsom biogasbilar med lokalt drivmedel

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har en ny översiktsplan och där har det gjorts övervägningar hur vi ska hushålla med marken i kommnunen. Jordbruksmark har olika prioritet genom sin jordsammansättning vilket vi naturligtvis ska ta hänsyn till. Ibland måste man ge och ibland måste man ta...

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Melleruds kommun har et fungerande försörjningsstöd som ligger på mycket låg nivå. Så snart någon är arbetslös och begär försörjningsstöd lotsas den direkt, seanst dagen efter till AME för akrivering genom arbete eller studier.

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har en model i Dalsland där vi samverkan genom den nya kommunallagen som gäller ifrån 1 juli 2018. Det är en modell som måste ytterligare utvecklas och prövas. Mellerud och Bengtsfors samverkan inom det sociala området skapar intresse i hela Sverige eftersom det skapat både överskott, en effektiv och bättre anpassad organisation samt tryggare myndighetsutövande .

Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig ABSOLUT INTE! <utvärderingen nu visar att vi har tryggare myndighetsutövning, en effektivare vård och omsorg som skapt ett överskott som kan bidra till investeringar, kompetneshöjningar och visoner i verksamheten. Nu senast har det anställts en aktiveringspedagog.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns INTE skäl till att ytterligare förändra arbetsdagen sett till de förändringar i organisationnen som görs genom heltidsresan. Det måste få chans att sätta sig innan nya förändringar sker. Vi måste se hur det arbetas på ett smart sätt så arbetstagarna kan ha en bra arbetsmiljö och god hälsa

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Innevånare är inte tillräckligt insatta i frågor utan leds av känslor så absolut NEJ!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det innbär att de som kommer ut och praktiserar inte kan göra det! Vägen in till både arbetsliv, arbete och ett nytt fungerande språk är i de flesta fall genom arbetet. Det låter bra men är inte genomtänkt då det inte har bäring i verkligheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig I dagläget har Melleruds kommun överskott på lägenheter men på fel platser pga icke fungerande kollektivtrafik som Västtrafik basar över. Vi behöver få iordning på kommunikationerna så tillväxt kan ske på fler orter

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Ja, det ska vara möjligt! de kommer in med annar perspektiv och kan faktiskt tillföra vården andra arbetssätt. All verksamhet måste gå med vinst, även kommunalm för att nya investeringar ska kunna göras. Däremot är väl inte regelverket kring vinstuttag tillräckligt utvecklat/reglerat i dagläget.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att kommunen ska ha grepp/ansvar om antalet laddstolpar och placeringar är nödvändigt för behovet av information. Dock är det inte sagt att kommunen ska vara den som är enda utvecklare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Idag kan Mellerud knappt ta emot färre personer, Jag tror det är beslutat att 1 person kan komma. Mellerud anses ha tagit och bidragit till flyktigmottagandet 2015 på ett påtagligt sätt och ska inte ytterligare lastas enligt beslut på högre nivå i Sverige. Alltså inget att oroa sig för!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Idag finns inget intressa att driva friskolor i kommunen. Det ska dock inte uteslutas om det så önskas av tex föräldrar. Frågan här gäller väl egentligen om det ska kunna tas ut vinster till aktieägare. Det är en knepig fråga eftersom det är det som skapar intresset från de som satsar många gånger. Det har inte fungerat tillfredsställande överallt med ökad segreation och andra svårigheter

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kultur är viktigt både som fritidsintresse, förbättrad inlärning för elever samt att hålla demokratin levande. Kultur måste det satsas på - det ger en levande bygd - som är med på spelplanen. Musikskolan ger inte bara färdighet i inlärning utan färdighet i framtida yrken, tex läkare

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kommunen SKA INTE HÖJA SKATTEN utan vi ska EFFEKTIVISERA! MEN RÄTT ORGANISATION och LEDNING på plats kan vi göra det! Vårt samarbete med Bengtsfors har visats det!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Melleruds val:

 • Bygga en ny förskola i Åsebro
 • Rusta upp offentliga miljöer i de mindre tätorterna
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor